Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8038 — Apax Partners/Accenture/Duck Creek) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8038 — Apax Partners/Accenture/Duck Creek) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

21.5.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 184/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8038 — Apax Partners/Accenture/Duck Creek)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 184/03)

1.

Op 10 mei 2016 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Apax Partners LLP („AP”, Verenigd Koninkrijk) en Accenture plc („Accenture”, Ierland) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Duck Creek („Duck Creek”, Verenigde Staten) door de verwerving van eigendomsbelangen alsook de oprichting van een strategische alliantie tussen Accenture en Duck Creek.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

AP: private-equityonderneming die zich bezighoudt met het beheer van private- equityfondsen;

Accenture: professionele diensten en adviesverlening op het gebied van strategie, beheer, technologie en IT-systemen;

Duck Creek: aanbieder van software-oplossingen voor de sector schadeverzekeringen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8038 — Apax Partners/Accenture/Duck Creek, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË