Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8100 — IK/Five Arrows/I@D) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8100 — IK/Five Arrows/I@D) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

29.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 235/8


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8100 — IK/Five Arrows/I@D)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 235/08)

1.

Op 21 juni 2016 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat IK VII Limited („IK”, Verenigd Koninkrijk), dat deel uitmaakt van de IK Investment Partners group, en Five Arrows Managers („Five Arrows”, Frankrijk), dat onder zeggenschap staat van Rothschild & Co., in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over I@D Holding en haar dochterondernemingen („I@D”, Frankrijk) door de verwerving van aandelen via beleggingsfondsen die zij beheren en/of adviseren, en verbonden acquisitievehikels.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

IK: beheer van beleggingsportefeuilles voor rekening van derden;

Five Arrows: beheer van beleggingsportefeuilles voor rekening van derden;

I@D: vastgoedplatform.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8100 — IK/Five Arrows/I@D, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË