Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8094 — BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8094 — BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

30.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 236/48


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8094 — BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 236/14)

1.

Op 21 juni 2016 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium NV („BNPPF PE”, België), Sofindev IV NV („Sofindev”, België) en DHAM NV („Korys/Colruyt Group”, België) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Novy International NV („Novy”, België) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

BNPPF PE: private-equity en mezzaninefinanciering. Haar portefeuilleondernemingen zijn actief in de volgende sectoren: productie en levering van metalen en kunststoffen, startkapitaalfondsen voor universiteiten, bakkerijproducten, industriële diensten en vastgoed;

Sofindev: private-equity-investeringen in Belgische kleine en middelgrote ondernemingen. Haar portefeuilleondernemingen houden zich bezig met de distributie van dakbedekkings- en gevelmaterialen en de ontwikkeling van locatiespecifieke softwareoplossingen;

Korys/Colruyt Group: klein- en groothandel en cateringmarkten. Zij houdt zich ook bezig met softwareoplossingen, duurzame/hernieuwbare energieprojecten en de medische/biowetenschappelijke markt;

Novy: ontwerp, productie en verhandeling van hoogwaardige keukentoestellen, voornamelijk afzuigkappen voor fornuizen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8094 — BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË