Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8139 — Onex/Pain & Partners/WireCo) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8139 — Onex/Pain & Partners/WireCo) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

30.7.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 278/51


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8139 — Onex/Pain & Partners/WireCo)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 278/07)

1.

Op 22 juli 2016 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de ondernemingen Onex Corporation („Onex”, Canada), en Pain & Partners LLC („Paine”, USA) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgen over de joint venture WireCo Worldgroup (Cayman) Inc., („WireCo”, USA).

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Onex: investeringen in ondernemingen via private equityfondsen. Huidige onder de zeggenschap van door private-equityfondsen staande en door dochterondernemingen van Onex beheerde ondernemingen zijn in tal van bedrijfstakken actief; zoals onder meer diensten op het gebied van de productie van elektronica, medische beeldvorming, gezondheidsdiensten, automatisering, gereedschappen en onderdelen op het gebied van luchtvervoer, leasing en beheer van vliegtuigen, zakelijke dienstverlening en beurzen, restaurants, ziekenhuismanagement en overlevingsuitrusting. Daarnaast bezit Onex investeringen in vastgoed, kredietstrategieën en mid-market private-equitybedrijven,

Paine: een private-equity-onderneming die zich vooral bezighoudt met management buy-outs en groeikapitaalinvesteringen. Paine beheert investeringen namens toonaangevende internationale financiële instellingen en beleggers in voornamelijk de levensmiddelen- en agro-industrie,

WireCo: internationaal producent van geavanceerde en algemene draadproducten, staaldraad en synthetisch touwwerk (en bijbehorende hardware), elektromechanische kabels en geavanceerde kabelstructuren, met vestiging in de VS.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8139 — Onex/Pain & Partners/WireCo, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË