Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8154 — Alpiq/GETEC Energie/JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8154 — Alpiq/GETEC Energie/JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

11.8.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 291/18


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8154 — Alpiq/GETEC Energie/JV)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 291/09)

1.

Op 2 augustus 2016 heeft de Commissie een aanmelding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1). Hierin is meegedeeld dat de ondernemingen Alpiq AG, die onder de uiteindelijke zeggenschap staan van Alpiq Holding AG („Alpiq”, beide Zwitserland) en GETEC Energie AG („GETEC”, Duitsland) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over de joint venture („JV”, Duitsland) door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte onderneming die een joint venture vormt.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Alpiq: een energieaanbieder actief in heel Europa;

GETEC: een aanbieder van energiediensten, gespecialiseerd in de levering van elektriciteit en gas alsook aan de energiemarkt gerelateerde diensten. GETEC is in de eerste plaats actief in Duitsland en Oostenrijk;

De JV verleent aan de energiemarkt gerelateerde administratieve en klantendiensten in verschillende Europese landen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. Ze kunnen per fax (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8154 — Alpiq/GETEC Energie/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË