Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8161 — Qualium/Ardian/Kermel) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8161 — Qualium/Ardian/Kermel) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

19.8.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 301/24


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8161 — Qualium/Ardian/Kermel)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 301/03)

1.

Op 10 augustus 2016 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Ardian France S.A.S. („Ardian”, Frankrijk) en Qualium S.A.S. („Qualium”, Frankrijk), die onder zeggenschap staat van de Caisse des Dépôts et des Consignations, in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Kermel S.A.S. door middel van een beheerscontract.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Qualium: is een vennootschap voor portefeuillebeheer, die zich toespitst om overnames van bedrijven met hefboomeffect. Zij is voor 100 % in handen van de Caisse des Dépôts et Consignations, een openbare groep van algemeen belang;

Ardian: is een naamloze vennootschap voor kapitaalinvestering, die een bepaald aantal beleggingsfondsen beheert en bepaalde directe investeringen aanhoudt.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. Ze kunnen per fax (naar nummer +32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8161 — Qualium/Ardian/Kermel, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Concentraties

1049 Brussel

BELGIË