Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8119 — DIF/Électricité de France/Thyssengas) (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8119 — DIF/Électricité de France/Thyssengas) (Voor de EER relevante tekst)

20.8.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 304/45


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8119 — DIF/Électricité de France/Thyssengas)

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 304/07)

1.

Op 11 augustus 2016 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat DIF Infrastructure IV Coöperatief U.A. („DIF”, Nederland) en Électricité de France SA („EDF”, Frankrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over het Thyssengas-concern („Thyssengas”, Duitsland) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

EDF: geïntegreerde energieonderneming die actief is in de opwekking van en groothandel in elektriciteit, en in de transmissie, distributie en retaillevering van elektriciteit, alsmede de levering van aanverwante diensten in Frankrijk en andere landen. EDF is ook in mindere mate actief op de klein- en groothandelsmarkt voor aardgas;

DIF: investeringsfonds en beheerder van een infrastructuurfonds die investeert in infrastructuuractiva, waaronder publiek-private partnerschapsprojecten, hernieuwbare energieprojecten en andere kerninfrastructuurprojecten in Europa, Noord-Amerika en Australië;

Thyssengas: gastransmissiesysteembeheerder in Noordwest-Duitsland.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Europese Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Europese Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Europese Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8119 — DIF/Électricité de France/Thyssengas, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË