Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8171 — SEGRO/PSPIB/SELP/TREZZO) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8171 — SEGRO/PSPIB/SELP/TREZZO) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

30.8.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 315/2


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8171 — SEGRO/PSPIB/SELP/TREZZO)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 315/02)

1.

Op 22 augustus 2016 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat SEGRO plc („SEGRO”, Verenigd Koninkrijk) en Public Sector Pension Investment Board („PSPIB”, Canada), via SEGRO European Logistics Partnerschip SARl. („SELP”, Luxemburg), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over een inkomstengenererende logistieke entiteit in Trezzo (Italië) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

SEGRO: bezit, beheer en ontwikkeling van moderne gebouwen voor opslag, lichte industrie en datacenters;

PSPIB: beheert een gediversifieerde, wereldwijde portefeuille bestaande uit beleggingen in openbare financiële markten, private equity, vastgoed, infrastructuur en natuurlijke hulpbronnen en particuliere schulden;

TREZZO: logistieke opslagentiteit gevestigd in de industriële regio van Trezzo (Italië), aan de rand van Milaan.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8171 — SEGRO/PSPIB/SELP/TREZZO), aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË