Home

Oproep tot het indienen van sollicitaties

Oproep tot het indienen van sollicitaties

20.9.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 344/1


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN SOLLICITATIES

(2016/C 344 A/01)

Voor het ambt van adjunct-griffier (rangen AD 15 — AD 16) van het Hof van Justitie ontstaat binnenkort een vacature. In dit ambt zal worden voorzien volgens de procedure bepaald in artikel 19 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof.

Aard van de functie

De adjunct-griffier staat de griffier bij in de uitoefening van zijn gerechtelijke taken en vervangt hem in geval van verhindering.

In die hoedanigheid geeft de adjunct-griffier leiding aan de griffie, die bestaat uit ongeveer vijftig personen uit verschillende lidstaten van de Unie, verdeeld over taalafdelingen. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de procedures in de bij het Hof aanhangige zaken en zorgt voor het goede verloop van deze procedures.

De functie van adjunct-griffier vereist gebleken geschiktheid voor het opstellen van juridische teksten alsmede voor taken die verband houden met de controle op de naleving van de procedureregels. Deze functie vergt tevens bekwaamheid op het gebied van communicatie, zowel intern als extern, met name in de uitoefening van de betrekkingen die het Hof onderhoudt met de wetgevende autoriteiten en met de vertegenwoordigers van de partijen voor het Hof.

De adjunct-griffier is belast met alle taken die rusten op een diensthoofd.

Functie-eisen

Kandidaten dienen onderdaan te zijn van één van de lidstaten van de Europese Unie en aan de volgende voorwaarden te voldoen:

in het bezit zijn van een voltooide juridische opleiding, afgesloten met een diploma op universitair niveau, en diepgaande kennis van het recht van de Europese Unie;

gedegen kennis hebben van de gerechtelijke procedures bij het Hof;

aantoonbaar geschikt zijn voor het leiden van een grote administratieve eenheid;

relevante beroepservaring hebben in verband met de uit te oefenen functie;

zeer goede kennis hebben van de Franse taal en goede kennis van ten minste twee andere officiële talen van de Europese Unie.

Indiening van de sollicitaties

Sollicitaties naar dit ambt dienen uiterlijk op 11 oktober 2016 bij de griffier van het Hof van Justitie van de Europese Unie te zijn ingediend, uitsluitend via e-mail op het volgende adres: GREFFIER-ADJOINT@curia.europa.eu. De kandidaatstellingen gaan vergezeld van een gedetailleerd curriculum vitae, dat met name alle noodzakelijke gegevens bevat betreffende de nationaliteit, de academische graden, de talenkennis, de huidige en vroegere werkzaamheden, alsmede de eventuele gerechtelijke en internationale ervaring van de kandidaten.