Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8203 — Blackstone/New Mountain/JDA Software) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8203 — Blackstone/New Mountain/JDA Software) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

22.9.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 347/36


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8203 — Blackstone/New Mountain/JDA Software)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 347/08)

1.

Op 15 september 2016 heeft de Europese Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat The Blackstone Group, L.P. („Blackstone”, Verenigde Staten) en New Mountain Capital, L.L.C. („New Mountain Capital”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over RedPrairie Holding, Inc. („RedPrairie”, Verenigde Staten), dat eigenaar is van JDA Software Group, Inc. („JDA Software Group”), door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Blackstone: wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder die zeggenschap heeft over de volgende aanbieders van toepassingssoftware: RGIS, Ipreo, CMS Info Systems Ltd en Change Healthcare;

New Mountain Capital: private-equityonderneming;

JDA Software Group: wereldwijde aanbieder van ondernemingssoftware voor integraal beheer, geïntegreerde retailhandel, omnichanneldistributie, planning en uitvoering van de toeleveringsketen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8203 — Blackstone/New Mountain/JDA Software, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË