Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8164 — Steinhoff International/Pikolin/Cofel) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8164 — Steinhoff International/Pikolin/Cofel) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

4.10.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 365/29


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8164 — Steinhoff International/Pikolin/Cofel)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 365/08)

1.

Op 27 september 2016 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Steinhoff Möbel Holding GmbH, dat tot de Steinhoff-groep behoort („Steinhoff”, Zuid-Afrika), en Pikolin S.L. „Pikolin”, Spanje) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Cofel SA („Cofel”, Frankrijk), dat momenteel volledig in handen is van Pikolin, door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Steinhoff: vervaardiging van en groothandel in meubelen en kleinhandel in voornamelijk meubelen, huisdecoratie en huishoudproducten, elektrische toestellen en elektronische consumentengoederen en kleding, en verstrekking van aanverwante diensten;

Pikolin: vervaardiging, groothandel en kleinhandel in meubelen, met name slaapkamermeubelen (bv. matrassen, ledikanten en bijbehorende producten);

Cofel: vervaardiging, groothandel en kleinhandel in meubelen, met name slaapkamermeubelen (bv. matrassen, ledikanten en bijbehorende producten).

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. Ze kunnen per fax (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8164 — Steinhoff International/Pikolin/Cofel, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË