Home

Oproep tot het indienen van voorstellen 2017 — EAC/A03/2016 — Erasmus+

Oproep tot het indienen van voorstellen 2017 — EAC/A03/2016 — Erasmus+

20.10.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 386/14


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN 2017 — EAC/A03/2016

Erasmus+

(2016/C 386/09)

1. Inleiding en doelstellingen

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van „Erasmus+”: het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport en op de jaarlijkse werkprogramma’s van Erasmus+ voor 2016 en 2017. Erasmus+ bestrijkt de periode 2014-2020. De algemene en specifieke doelstellingen van Erasmus+ worden vermeld in de artikelen 4, 5, 11 en 16 van de verordening.

2. Acties

Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op de volgende acties van Erasmus+:

Kernactie 1 (KA1) — Individuele leermobiliteit

Individuele mobiliteit op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

Strategische EVS-projecten

Grootschalige evenementen in het kader van het Europees vrijwilligerswerk

Gezamenlijke mastertitels in het kader van Erasmus Mundus

Kernactie 2 (KA2) — Samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken

Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

Kennisallianties

Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs

Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken

Kernactie 3 (KA3) — Ondersteuning van beleidshervormingen

Gestructureerde dialoog: ontmoetingen tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken

Jean Monnet-activiteiten

Jean Monnetleerstoelen

Jean Monnetmodules

Jean Monnetexpertisecentra

Jean Monnet-steun aan verenigingen

Jean Monnetnetwerken

Jean Monnetprojecten

Sport

Samenwerkingspartnerschappen

Kleine samenwerkingspartnerschappen

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

3. Wie komt in aanmerking?

Publieke of particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport, kunnen financiële steun aanvragen in het kader van Erasmus+. Voorts kunnen groepen jongeren die actief zijn in het jeugdwerk — maar niet noodzakelijkerwijs in het kader van een jeugdorganisatie — financiële steun aanvragen voor leermobiliteit voor jongeren en jeugdwerkers en voor strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken.

De volgende programmalanden kunnen volledig deelnemen aan alle acties van Erasmus+(1):

de 28 lidstaten van de Europese Unie,

de EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen,

de kandidaat-lidstaten van de EU: Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Voorts staan bepaalde acties van Erasmus+ open voor organisaties uit partnerlanden.

Meer informatie over de regels voor deelname vindt u in de Erasmus+ Programmagids.

4. Budget en duur van de projecten

Het totale budget voor deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 2 157,1 miljoen EUR:

Onderwijs en opleiding

:

1 905,4 miljoen EUR(2)

Jeugdzaken

:

209,1 miljoen EUR

Jean Monnet

:

10,8 miljoen EUR

Sport

:

31,8 miljoen EUR

Het totale budget voor de oproep tot het indienen van voorstellen en de verdeling ervan zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd na een wijziging van de jaarlijkse werkprogramma’s van Erasmus+. Potentiële aanvragers wordt verzocht om de jaarlijkse werkprogramma’s van Erasmus+ en de wijzigingen ervan regelmatig te raadplegen op:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

om na te gaan welk budget voor elke onder deze oproep vallende actie beschikbaar is.

De toegekende financiële steun en de duur van de projecten variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld het type project en het aantal betrokken partners.

5. Termijn voor het indienen van aanvragen

Alle termijnen voor het indienen van aanvragen lopen af om 12.00 uur (Brusselse tijd).

Kernactie 1

Individuele mobiliteit op het gebied van onderwijs en opleiding

2 februari 2017

Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken

2 februari 2017

Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken

26 april 2017

Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken

4 oktober 2017

Strategische EVW-projecten

26 april 2017

Grootschalige evenementen in het kader van het Europees vrijwilligerswerk

5 april 2017

Gezamenlijke mastertitels in het kader van Erasmus Mundus

16 februari 2017

Kernactie 2

Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs en opleiding

29 maart 2017

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken

2 februari 2017

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken

26 april 2017

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken

4 oktober 2017

Kennisallianties

28 februari 2017

Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs

9 februari 2017

Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken

8 maart 2017

Kernactie 3

Ontmoetingen tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken

2 februari 2017

26 april 2017

4 oktober 2017

Jean Monnet-acties

Leerstoelen, modules, expertisecentra, steun aan verenigingen, netwerken, projecten

23 februari 2017

Sportacties

Samenwerkingspartnerschappen

6 april 2017

Kleine samenwerkingspartnerschappen

6 april 2017

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

6 april 2017

Gedetailleerde instructies over de indiening van aanvragen vindt u in de Erasmus+ Programmagids.

6. Volledige informatie

De gedetailleerde voorwaarden van deze oproep tot het indienen van voorstellen, met inbegrip van de prioriteiten, zijn te vinden in de Erasmus+ Programmagids op het volgende internetadres: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_nl

De Erasmus+ Programmagids vormt een integrerend deel van deze oproep tot het indienen van voorstellen en de daarin vermelde voorwaarden voor deelname en financiering zijn volledig van toepassing op deze oproep.