Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8338 — Apax Partners/Unilabs) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8338 — Apax Partners/Unilabs) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

7.1.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 5/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8338 — Apax Partners/Unilabs)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 5/03)

1.

Op 22 december 2016 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat door Apax Partners geadviseerde fondsen („AP”, Verenigd Koninkrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening indirecte zeggenschap verkrijgen over Unilabs Holding AB („Unilabs”, Zweden), door de verwerving van aandelen in haar holdingmaatschappij.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

AP: adviseert private-equityfondsen met beleggingen in een reeks bedrijfssectoren zoals technologie en telecommunicatie, diensten, gezondheidszorg en consumptie;

Unilabs: verstrekt diagnosediensten, alsmede diensten op het gebied van biomedische tests, medische beeldvorming, reproductieve geneeskunde en de ontwikkeling van geneesmiddelen in een aantal Europese landen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8338 — Apax Partners/Unilabs, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË