Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8252 — TPG Capital/Intel Security) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8252 — TPG Capital/Intel Security) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

11.1.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 8/2


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8252 — TPG Capital/Intel Security)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 8/02)

1.

Op 23 december 2016 heeft de Europese Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat TPG Capital, dat onder zeggenschap staat van TPG (Verenigde Staten), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening volledige zeggenschap verkrijgt over Intel Security (Verenigde Staten) door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

TPG Capital: maakt deel uit van TPG, een particuliere investeringsonderneming die een groep fondsen beheert welke via overnemingen en bedrijfsherstructureringen investeren in uiteenlopende ondernemingen;

Intel Security: ontwerpt en ontwikkelt veiligheidsoplossingen voor servers, computers, smartphones en andere apparatuur.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8252 — TPG Capital/Intel Security, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË