Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8349 — KKR/The GfK Verein/GfK) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8349 — KKR/The GfK Verein/GfK) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

9.2.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 42/8


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8349 — KKR/The GfK Verein/GfK)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 42/06)

1.

Op 2 februari 2017 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat KKR & Co. L.P. („KKR”, Verenigde Staten) en GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e.V („The GfK Verein”, Duitsland) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening volledige zeggenschap verkrijgen over GfK SE („GfK”, Duitsland) door een openbaar bod dat op 21 december 2016 werd bekendgemaakt.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

KKR: internationale investeringsonderneming die een breed scala alternatieve vermogensbeheerdiensten voor publieke en private marktinvesteerders en oplossingen voor kapitaalmarkten aanbiedt aan de onderneming, haar portefeuilleondernemingen en cliënten;

GfK Verein: non-profitorganisatie waarvan de activiteiten zijn het uitvoeren van fundamenteel onderzoek, nauwe samenwerking met wetenschappelijke instellingen, meer bepaald de Friedrich-Alexander University van Erlangen (Nürnberg), het in stand houden van een bibliotheek en de opleiding van marktonderzoekers en de permanente vorming van leidinggevend personeel;

GfK: internationaal marktonderzoekbureau, genoteerd aan de Frankfurt Stock Exchange. De GfK Verein is de grootste aandeelhouder.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8349 — KKR/The GfK Verein/GfK, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË