Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8223 — Micro Focus/HPE Software Business) (Voor de EER relevante tekst. )

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8223 — Micro Focus/HPE Software Business) (Voor de EER relevante tekst. )

9.2.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 42/9


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8223 — Micro Focus/HPE Software Business)

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 42/07)

1.

Op 1 februari 2017 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Micro Focus (Verenigd Koninkrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening zeggenschap verkrijgt over de softwaredivisie van Hewlett Packard Enterprise Company („HPE”, Verenigde Staten). De voorgenomen transactie zal uiteindelijk gebeuren door de fusie van een dochteronderneming van Micro Focus met en tot een nieuw opgerichte dochteronderneming van HPE, die de eigenaar van de softwaredivisie van HPE wordt. Daarnaast zijn Micro Focus (via haar dochteronderneming SUSE LLC „SUSE”) en HPE overeengekomen om bepaalde activa van HPE met betrekking tot „Helion OpenStack” en „Stackato products” van HPE over te dragen aan Micro Focus.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Micro Focus: ontwikkeling van en mainframe-oplossingen voor COBOL (een programmeertaal), gebruikersbeheer- en beveiligingsoplossingen, tools voor ontwikkeling en beheer van IT-activiteiten, host connectivity-oplossingen, samenwerkings- en netwerkoplossingen, en SUSE, een „open source”-besturingssysteem;

softwaredivisie van HPE: ontwikkeling van softwareproducten voor ondernemingen, waaronder software voor zakelijke-dienstenbeheer, application lifecycle management, testing van mobiele toepassingen, big data-analyse, diensten- en portefeuillebeheer, automatisatie en orkestratie, en bedrijfsbeveiliging.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8223 — Micro Focus/HPE Software Business, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË