Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8305 — Rockwell Collins/B/E Aerospace) (Voor de EER relevante tekst. )

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8305 — Rockwell Collins/B/E Aerospace) (Voor de EER relevante tekst. )

17.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/4


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8305 — Rockwell Collins/B/E Aerospace)

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 82/05)

1.

Op 8 maart 2017 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Rockwell Collins (Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening volledige zeggenschap verkrijgt over B/E Aerospace (Verenigde Staten) door de verwerving van aandelen. Diezelfde concentratie was reeds bij de Commissie aangemeld op 2 februari 2017, maar de aanmelding is vervolgens ingetrokken op 15 februari 2017.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Rockwell Collins: producent en leverancier van luchtvaart- en geïntegreerde oplossingen voor zowel commerciële als overheidstoepassingen. Haar voornaamste producten omvatten cockpit- en cabine-elektronica, missiecommunicatie, simulatie en opleiding, en informatiebeheer voor commerciële lijn- en zakenvliegtuigen;

B/E Aerospace: producent en leverancier van interieurproducten voor vliegtuigcabines, waaronder cabinezetels, lichtsystemen, zuurstofsystemen, apparatuur voor het klaarmaken en opslag van levensmiddelen en dranken, keukenapparatuur en modulaire toiletsystemen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8305 — Rockwell Collins/B/E Aerospace, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË