Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8499 — Goldman Sachs/Caldic) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8499 — Goldman Sachs/Caldic) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

9.6.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 182/4


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8499 — Goldman Sachs/Caldic)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 182/03)

1.

Op 31 mei 2017 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening volledige zeggenschap verkrijgt over Caldic BV („Caldic”, Nederland) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Goldman Sachs: internationale investeringsbank, effecten en investeringsmanagement;

Caldic: internationale full-line distributeur van grondstoffen en speciale chemicaliën aan klanten die actief zijn in de sectoren industrie, gezondheid en levensmiddelen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Ze kunnen, met vermelding van zaaknummer M.8499 — Goldman Sachs/Caldic, worden toegezonden per fax (+32 22964301), per e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) of per post aan onderstaand adres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË