Home

Vacature PE/214/S — Directeur (M/V) (functiegroep AD, rang 14) — Directoraat-generaal Innovatie en Technologische Ondersteuning — Directoraat Infrastructuur en apparatuur

Vacature PE/214/S — Directeur (M/V) (functiegroep AD, rang 14) — Directoraat-generaal Innovatie en Technologische Ondersteuning — Directoraat Infrastructuur en apparatuur

9.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 90/29


VACATURE PE/214/S

DIRECTEUR (M/V) (functiegroep AD, rang 14)

DIRECTORAAT-GENERAAL INNOVATIE EN TECHNOLOGISCHE ONDERSTEUNING — DIRECTORAAT INFRASTRUCTUUR EN APPARATUUR

(2018/C 090 A/05)

1. Vacante post

De voorzitter van het Europees Parlement heeft besloten de procedure ter voorziening in de vacature voor een directeur(1) (AD, rang 14) bij het directoraat-generaal Innovatie en Technologische Ondersteuning — directoraat Infrastructuur en apparatuur — te openen op basis van artikel 29, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie(2) (hierna „het Statuut” genoemd).

Deze selectieprocedure dient ter verruiming van de keuzemogelijkheden van het tot aanstelling bevoegde gezag. Daarnaast loopt er een interne en een interinstitutionele procedure voor de voorziening in posten.

Aanwerving vindt plaats in de rang AD 14(3). Het basissalaris bedraagt 14 303,51 EUR per maand. Het basissalaris, waarop belasting wordt geheven ten bate van de Europese Unie en dat is vrijgesteld van nationale belastingen, kan worden aangevuld met bepaalde toelagen overeenkomstig de voorwaarden van het Statuut.

De aandacht van de kandidaten wordt erop gevestigd dat voor dit ambt de regeling ter uitvoering van het mobiliteitsbeleid geldt, die door het Bureau van het Europees Parlement is goedgekeurd op 15 januari 2018.

Voor deze functie is flexibiliteit vereist en moeten talrijke interne en externe contacten worden onderhouden, met name met leden van het Europees Parlement. De directeur zal regelmatig dienstreizen moeten maken naar de verschillende werklocaties van het Europees Parlement en ook naar andere plaatsen.

2. Standplaats

Luxemburg. Overplaatsing naar een van de twee andere werklocaties van het Europees Parlement behoort tot de mogelijkheden.

3. Gelijke kansen

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienstige, politieke of andere overtuigingen of standpunten, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, invaliditeit, leeftijd, seksuele geaardheid, huwelijkse staat of gezinssituatie.

4. Taakomschrijving

Als hogere ambtenaar is de directeur in het kader van de richtsnoeren en besluiten van het parlementaire gezag en de directeur-generaal belast met de volgende taken(4):

verzekeren van de goede werking van een grote entiteit van het secretariaat-generaal met meerdere afdelingen die werkzaam zijn op terreinen die tot de bevoegdheden van het directoraat behoren;

zorgen voor een optimaal gebruik van de middelen van de entiteit door de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen (organisatie, personeelsbeheer, budgetbeheer, innovatie enz.);

doelen vaststellen en de verwezenlijking ervan controleren; het in goede banen leiden van de betrekkingen tussen de technische directie enerzijds en de administratie en politieke instanties anderzijds, en van de betrekkingen met leveranciers (op hoog niveau);

besluiten nemen inzake de technologische en managementstrategie voor de ICT (keuze van technische oplossingen, aangeboden diensten, aanpak van de uitvoering en de levering);

beheren van operaties en infrastructuur en zorgen voor de uitwerking, verwezenlijking, ontwikkeling en het onderhoud van systemen, standaardisering en engineering voor de ICT;

de directeur-generaal, het secretariaat-generaal en de leden van het Europees Parlement op de betreffende werkterreinen van advies dienen;

samenwerken met de verschillende directoraten van het secretariaat-generaal, de instelling vertegenwoordigen en onderhandelen over contracten en overeenkomsten op de betreffende werkterreinen;

het directoraat of de instelling vertegenwoordigen in diverse comités en fora (Codit, CDI, CII enz.);

specifieke projecten die financiële verantwoordelijkheden kunnen inhouden, beheren en afronden;

de functie van gesubdelegeerd ordonnateur uitoefenen.

5. Voorwaarden voor toelating

Deze selectieprocedure staat open voor sollicitanten die op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

a) Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 28 van het Statuut moeten sollicitanten:

onderdaan zijn van één van de lidstaten van de Europese Unie;

alle staatsburgerlijke rechten genieten;

voldaan hebben aan de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake de militaire dienstplicht;

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor het vervullen van de beoogde taken vereist zijn.

b) Specifieke voorwaarden

i) Vereiste getuigschriften, diploma’s en beroepservaring

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten door een diploma, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding vier jaar of meer bedraagt,

of

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, en relevante beroepservaring van ten minste één jaar(5), wanneer de normale duur van de universitaire opleiding ten minste drie jaar bedraagt;

ten minste twaalf jaar beroepservaring die is opgedaan na het behalen van de hierboven genoemde kwalificaties, waarvan ten minste zes jaar in leidinggevende functies.

ii) Vereiste kennis

uitstekende algemene ontwikkeling op het gebied van Europese aangelegenheden;

uitstekend inzicht in interne, nationale en internationale politieke vraagstukken; uitstekende kennis van de Verdragen;

uitstekende kennis van de technologieën, de wijze van uitvoering en de evolutie ervan, alsook keuzen en uitdagingen;

zeer goed inzicht in de diverse culturen die bij de Europese instellingen zijn vertegenwoordigd;

uitstekende kennis van de structuur van het secretariaat-generaal, de organisatie en de omgeving ervan, en van de verschillende deelnemers;

zeer goede kennis van het Reglement van het Europees Parlement, de wetgevingsprocedures en de interne regels en praktijken;

uitstekende kennis van het Statuut van de ambtenaren, de interpretatie daarvan en de ervan afgeleide regelgeving;

uitstekende kennis van het Financieel Reglement, de uitvoeringsvoorschriften ervan en de desbetreffende interne regels en overige afgeleide teksten van het Europees Parlement;

zeer goede bestuurlijke kennis (personeelsbeleid, beheer, begroting, financiën, informatica, juridische aspecten enz.);

uitstekende kennis van managementtechnieken.

iii) Talenkennis

Grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie(6) en een zeer goede kennis van ten minste één van de andere officiële talen zijn vereist.

Het Raadgevend Comité houdt rekening met de kennis van andere officiële talen van de Europese Unie.

iv) Vereiste vaardigheden

strategisch inzicht,

leiderscapaciteiten,

vermogen tot anticiperen,

reactievermogen,

nauwgezetheid,

communicatieve vaardigheden.

6. Selectieprocedure

Om het tot aanstelling bevoegde gezag bij zijn keuze te helpen, stelt het Raadgevend Comité voor de benoeming van hogere ambtenaren een kandidatenlijst op met de namen van de personen die zij het Bureau aanbeveelt om uit te nodigen voor een gesprek. Het Bureau stelt vervolgens de definitieve lijst van deze personen vast, waarna het Comité de gesprekken voert en een eindverslag uitbrengt aan het Bureau, dat uiteindelijk beslist. Het Bureau kan in dit kader besluiten de kandidaten te horen.

7. Indiening van sollicitaties

De sluitdatum voor indiening van sollicitaties is vastgesteld op

23 maart 2018, 12 uur (’s middags), Brusselse tijd

Kandidaten wordt verzocht uitsluitend per e-mail, in PDF-formaat, een motivatiebrief (ter attentie van de secretaris-generaal van het Europees Parlement, aankondiging van aanwerving nr. PE/214/S), vergezeld van een curriculum vitae in het Europass-formaat(7), met vermelding van het referentienummer van de aankondiging (PE/214/S) in het „subject”-veld, te richten aan:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

waarbij de datum en het tijdstip waarop de e-mail is verzonden, als bewijs gelden.

Kandidaten moeten zich ervan vergewissen dat de ingescande documenten goed leesbaar zijn.

De aandacht van de kandidaten die worden uitgenodigd voor een onderhoud wordt erop gevestigd dat zij op de dag van het onderhoud bewijsstukken dienen over te leggen betreffende hun opleiding, beroepservaring en de functie die zij op dit moment uitoefenen, en wel uitsluitend in de vorm van kopieën of fotokopieën(8). Deze documenten worden niet aan de kandidaten teruggegeven.

De persoonsgegevens die de kandidaten in het kader van deze selectieprocedure verstrekken, worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000(9).BIJLAGE

DIRECTORAAT-GENERAAL INNOVATIE EN TECHNOLOGISCHE ONDERSTEUNING

DIRECTORAAT INFRASTRUUR EN APPARATUUR

BELANGRIJKSTE TAKEN

(Entiteit bestaande uit 92 werknemers: 81 ambtenaren, 8 tijdelijke functionarissen en 3 arbeidscontractanten)

Zorgen voor de leiding, de coördinatie en de aansturing van de afdelingen en diensten van het directoraat Infrastructuur en apparatuur

De bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag uitoefenen

Instaan voor het beheer van projecten

De instelling vertegenwoordigen in diverse interne comités en interinstitutionele fora

De functie van gesubdelegeerd ordonnateur uitoefenen

Toezicht houden op het beheer van de informaticastructuur, waaronder datacentra en netwerken, alsook op de individuele apparatuur van gebruikers, telefoons, instrumenten voor videoconferentie en de informaticanormen en -beveiliging

AFDELING INFRASTRUCTUURMANAGEMENT

Inclusief de diensten Netwerkengineering en -architectuur, Uitrol netwerkinfrastructuur, Uitrol hostinginfrastructuur en Standaardconfiguraties

Instaan voor de coördinatie van de afdeling, het administratieve en financiële beheer van alle operationele gebieden (aankopen/bestellingen/uitvoering/leveringen/betalingen) en het personeelsbeheer

Netwerkengineering en -architectuur

Oplossingen uitwerken en vinden voor problemen inzake de werking en de prestaties van de IT-netwerkinfrastructuur, inclusief inzake externe toegang (internet, Testa, EPNet, …) en de PKI-architectuur

De techniek garanderen voor de evolutie van de betrokken systemen (firewall, DNS, proxy, LAN-architectuur, externe toegang)

Instaan voor het beheer van de evolutie van netwerkbeveiligingsarchitectuur ter ondersteuning van nieuwe projectgerelateerde behoeften (VOD, streaming, rekencentra, bedrijfsarchitectuur voor UC- en mailprogramma’s)

Zorgen voor technologische monitoring en voor adviesverstrekking aan de DG’s en de fracties op de bevoegdheidsgebieden van de dienst

Uitrol netwerkinfrastructuur

Sturen en beheren van projecten inzake netwerkuitrol en telecommunicatie op de drie belangrijkste werklocaties van het Parlement en in de verbindingsbureaus van het Parlement

Beheren en uitvoeren van de begroting voor projecten op het gebied van netwerken en telecommunicatie; lanceren en opvolgen van aanbestedingsprocedures op het gebied van netwerken en telecommunicatie

Sturen en beheren van projecten inzake kabelinfrastructuur en uitrusting van de technische ruimten op de drie belangrijkste werklocaties en in de verbindingsbureaus van het Parlement

Optreden als de belangrijkste gesprekspartner van DG ITEC ten aanzien van DG INLO op het gebied van energie en airconditioning en voor wat de vastgoedprojecten van DG INLO betreft

Coördineren en uitvoeren van administratieve taken en begrotingsuitvoeringstaken die verband houden met de werkzaamheden van de dienst

Uitrol hostinginfrastructuur

Uitvoeren van grote projecten inzake IT-bedrijfsinfrastructuur (in het datacentrum) en daarmee verband houdende transversale projecten

Verstrekken van advies en niveau 3-ondersteuning aan de andere diensten van de instelling op de deskundigheidsgebieden van de dienst

Coördineren en uitvoeren van administratieve taken en begrotingsuitvoeringstaken die verband houden met de werkzaamheden van de dienst

Standaardconfiguraties

Ontwerpen, onderhouden en waarborgen van de ondersteuning van de standaardconfiguraties van het EP (desktopcomputers, laptops, mobiele apparatuur, hybride apparatuur en tablets)

Ontwerpen, onderhouden en waarborgen van de ondersteuning van systemen die verbonden zijn met de standaardconfiguraties (SCCM, EPINCO, SURVEYOR, RDS/VDI enz.)

Aanbieden van praktijktestomgevingen voor de DG’s en de fracties, en onderhouden van deze omgevingen

Toezien op de follow-up van Oracle en verstrekken van ondersteuning met betrekking tot dit product aan de informaticadiensten van het EP

Coördineren en uitvoeren van administratieve taken en begrotingsuitvoeringstaken die verband houden met de werkzaamheden van de dienst

AFDELING INDIVIDUELE APPARATUUR EN LOGISTIEK

Inclusief de diensten Ondersteuning wijziging individuele apparatuur, Beheer individuele infrastructuur en Specifieke diensten voor bedrijven

Instaan voor de uitvoering van de taken van de drie diensten van de afdeling

Instaan voor het bestuur van de afdeling en haar diensten

Ondersteuning wijziging individuele apparatuur

Uitvoeren van het programma „Unified Communications” (UC) en garanderen van de coherentie van dit programma, dat e-mail, VoIP en fax verenigt in een gedecentraliseerde vaste en mobiele context en in een geïntegreerd beheer van communicatiemiddelen voorziet

Identificeren, beheren en uitvoeren van de UC-diensten

Zorgen voor het beheer en de werking van de vaste en mobiele telefonie, zowel intern als extern

Garanderen van het functioneren van videoconferentie en van de VoIP-, internet- en audio-interconnectie binnen de instelling en tussen de instelling en derde partijen, en verstrekken van ondersteuning op dit vlak

Garanderen van het functioneren en de operabiliteit van de tv-distributie op de werklocaties van het EP in Brussel en Straatsburg, en verstrekken van ondersteuning op dit vlak

Verstrekken en garanderen van niveau 2-ondersteuning met betrekking tot elektronische post (e-mails), garanderen van de samenhang en technologische evolutie op dit vlak alsook van de geboden dienstverlening

Verstrekken van ondersteuning bij evenementen (JPO, EYE, …) en aan telewerkers, uitvoeren van installaties en monitoren van de speciale lijnen

Beheer individuele infrastructuur

Uitvoeren van het beleid inzake individuele apparatuur, groepsapparatuur (hardware en software) en bedrijfsapparatuur (software), met name: technische ondersteuning (actualisering van de apparatuur, troubleshooting, herstellingen), administratieve ondersteuning (opmaken van bestellingen voor software/hardware, opvolging van de leveringen, buitengebruikstelling), logistieke ondersteuning (aankopen, leveringen, installatie, opslag, verplaatsingen, inventarisbeheer, buitengebruikstelling) en beheer van alle bedrijfssoftware (bedrijfslicenties)

Uitvoeren van alle verplaatsingen, installaties en herstellingen van individuele apparatuur (computers/schermen/printers/telefoons/tv-toestellen) voor alle gebruikers van het Parlement

Zorgen voor het administratieve, financiële en contractuele beheer van alles wat met dit domein te maken heeft (aankopen/bestellingen/uitvoering/leveringen/betalingen)

Bijhouden van de inventaris voor licentiebeheer

Specifieke diensten voor bedrijven

Telecommunicatie:

Vaststellen van het te voeren beleid en beheren van de telecommunicatiediensten (vaste en mobiele telefonie, internettoegang, netwerk van de verbindingsbureaus, EPINET-netwerk tussen de werklocaties, telewerkers) ten aanzien van externe exploitanten en interne gebruikers

Controleren van praktijken, bestuderen van en anticiperen op ontwikkelingen op middellange en lange termijn

Zorgen voor het administratieve en contractuele beheer van alles wat met dit domein te maken heeft (aankopen/bestellingen/uitvoering/leveringen/betalingen)

Elektronische stemming:

Vaststellen, plannen en uitvoeren van evoluties inzake de infrastructuur (software en hardware) van de elektronische stemming in de vergaderzalen en commissiezalen

Uitvoeren, beheren en waarborgen van de stemmingen tijdens de plenaire vergaderingen, commissie- en fractiebijeenkomsten en andere evenementen (Euroscola enz.)

Zorgen voor het administratieve, financiële en contractuele beheer van alles wat met dit domein te maken heeft (aankopen/bestellingen/uitvoering/leveringen/betalingen)

AFDELING ICT-OPERATIES EN -HOSTING

Inclusief de diensten Supervisie en operaties, Capaciteit en continuïteit en Beheer hosting- en dienstverleningsverzoeken

Instaan voor de exploitatie en de werking van het datacentrum en het informaticanetwerk

Organiseren en beheren van de basisdiensten ter ondersteuning van deze werking (capaciteitsbeheer, beheer van de operationele veiligheid, continuïteit van de dienstverlening enz.)

Zorgen voor het hosten van de IT-systemen van het EP

Ondersteunen van de evolutie van de infrastructuur

Instaan voor het beheer van het personeelsbestand

Zorgen voor het contractuele, budgettaire en administratieve beheer

Supervisie en Operaties

Beheren en verstrekken van de basisdiensten inzake IT-infrastructuur (Active Directory, domeinnaamsysteem (DNS), NTP, Windows- servers, Unix- en Linux-servers, virtualisering, gegevensbestanden, back-updienst, SAN- en NAS-opslag)

Fungeren als niveau 2-servicedesk, 24 uur per dag en het hele jaar door (servers, opslag en netwerk)

Toezicht houden op, beheren van en instaan voor de IT-productie, 24 uur per dag (e-maildienst, SharePoint-platform, aanwezigheid op het internet van het EP, EP-intranet, door de verschillende diensten van het EP gebruikte applicaties)

Toezicht houden op, beheren van en instaan voor de werking van het IP-netwerk, 24 uur per dag (basisnetwerk tussen de werklocaties, plaatselijk netwerk op de drie werklocaties, wifi-netwerk, links naar de verbindingsbureaus, ToIP-infrastructuur, videoconferentie-infrastructuur en video-on-demand-encoderinfrastructuur, connectiviteit naar buiten toe (internetserviceprovider, andere instellingen, andere instanties))

Capaciteit en Continuïteit

Ontplooien en onderhouden van de hostingplatforms van de datacentra: Solaris, Windows, Linux, VMware

Beheren van de capaciteit van de datacentra: capaciteit van de hostingplatforms, capaciteit van de opslagdienst (SAN/NAS)

Garanderen van de continuïteit van de operationele dienstverlening: schokbestendigheid, capaciteit voor de uitvoering van een noodherstel (disaster recovery — DR), beveiliging en integriteit van de infrastructuren

Ter beschikking stellen en onderhouden van de instrumenten voor beheer: toezicht, database voor configuratiebeheer (CMDB), verslaglegging enz.

Beheren van de datacentra en technische ruimten van de afdeling ICT-operaties: leveringen, installatie van materiaal, voorraadbeheer enz.

Beheer hosting- en dienstverleningsverzoeken

Zorgen voor de ingebruikname van nieuwe software en nieuwe elementen in de IT-infrastructuur van het EP (planning, beschikbaarheid van personeel en materiële middelen, aanpassing aan de operationele beperkingen van de afdeling)

Toezien op de evolutie en de follow-up van de bedrijfsprocessen: beheer van vrijgave en wijzigingen (release and change management)

Uitvoeren van inladings- en non-regressietests (planning, middelenbeheer en uitvoering)

Coördineren en behandelen van buitengewone verzoeken (verzoeken met hoge risico’s of grote gevolgen, niet-standaardverzoeken)

Garanderen van de beschikbaarheid van de dienstencatalogus van de afdeling alsook van de aanpassing en bijwerking ervan