Home

Kennisgeving van vacature CONS/AD/141/18

Kennisgeving van vacature CONS/AD/141/18

30.5.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 185/1


KENNISGEVING VAN VACATURE CONS/AD/141/18

(2018/C 185 A/01)

ALGEMENE INFORMATIE

Dienst

Vertaaldienst

Standplaats

Brussel

Functiebenaming

Adjunct-directeur-generaal vertaling

Functiegroep en rang

AD 15

Vereiste veiligheidsmachtiging

SECRET UE/EU SECRET

UITERSTE DATUM VOOR HET INDIENEN VAN SOLLICITATIES

27 juni 2018

WIE ZIJN WIJ?

Het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) assisteert de Europese Raad en de Raad van de EU en de voorbereidende instanties ervan op al hun werkgebieden. Het verleent advies en bijstand aan leden van de Europese Raad en de Raad en aan de voorzitters ervan op alle vlakken, waaronder juridisch en beleidsadvies, coördinatie met andere instellingen, het uitwerken van compromissen, het opstellen van teksten, alsmede alle praktische aspecten die nodig zijn voor een goede voorbereiding en werking van de Europese Raad en de Raad.

De vertaaldienst, die rechtstreeks onder de secretaris-generaal ressorteert, levert vertalingen van documenten van de Raad en van de Europese Raad in alle officiële talen van de EU. Daarnaast doet de vertaaldienst de redactie van zowel intern als door het voorzitterschap opgestelde documenten en biedt hij meertalige ondersteuning voor mediamonitoring, briefings van de voorzitter van de Europese Raad en andere initiatieven. In het kader van het programma Translation 2020 beraadt de vertaaldienst zich op de toekomst van het vertalen, een activiteit die een ingrijpende technologische transformatie ondergaat, met aanzienlijke gevolgen voor de organisatie en het functioneren van de vertaaldienst.

WAARNAAR ZIJN WIJ OP ZOEK?

De adjunct-directeur-generaal ziet toe op de strategische leiding van de vertaaldienst en stuurt de permanente ontwikkeling en modernisering van de dienst aan. Dit houdt onder meer het volgende in:

leiden en motiveren van een groot team leidinggevenden en ongeveer 900 vertalers, assistenten en secretariaatsmedewerkers

in goede banen leiden van de veranderingen in een omgeving die door snelle technologische veranderingen gekenmerkt wordt, met behoud van de hoge kwaliteit van de output en de tevredenheid van het personeel

bevorderen van een cultuur van communicatie en innovatie binnen de vertaaldienst

verder uitbouwen van de betrekkingen van de vertaaldienst met interne en externe belanghebbenden

actief bijdragen aan de algemene governance van het SGR en waarborgen dat de middelen optimaal worden ingezet

geven van advies aan de secretaris-generaal en de leiding van het SGR over aangelegenheden die verband houden met vertaling en met het meertaligheidsbeleid van de instelling.

Om deze taken tot een goed einde te brengen, moet de nieuwe adjunct-directeur-generaal een grote en diverse organisatieafdeling kunnen leiden en deze met vaste hand door ingrijpende veranderings- en ontwikkelingsprocessen kunnen loodsen. Hij moet tevens in staat zijn om samenwerking over organisatiegrenzen heen met andere afdelingen van het SGR en andere EU-instellingen te stimuleren. Uitstekende communicatievaardigheden, een gezond beoordelingsvermogen, kwaliteitsgerichtheid en een sterk ontwikkeld probleemoplossingsvermogen zijn essentiële kwaliteiten.

Aangezien het SGR een cultuur van mobiliteit propageert onder zijn leidinggevenden, die over een ruime ervaring dienen te beschikken, moeten kandidaten bereid en in staat zijn tijdens hun loopbaan bij het SGR op verschillende activiteitsgebieden te werken.

Van leidinggevenden bij het SGR wordt verwacht dat zij advies verlenen aan hun leidinggevenden en belanghebbenden, hun personeel aansturen en het SGR vertegenwoordigen. Voor een meer gedetailleerde taakomschrijving raadplege men het horizontaal managersprofiel van het SGR in Bijlage I.

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIE

Toezicht houden op de strategische leiding en de ontwikkeling van de vertaaldienst

Advies geven aan de secretaris-generaal en andere belanghebbenden over aangelegenheden in verband met vertaling en meertaligheid.

TAKEN

De strategische koers voor de vertaaldienst uittekenen en het proces van voortdurende modernisering van zijn diensten, producten en werkmethoden aansturen

Ervoor zorgen dat de leidinggevenden en het personeel van de vertaaldienst blijk geven van motivatie en betrokkenheid

Een cultuur stimuleren van effectieve communicatie en samenwerking, zowel binnen de dienst als met andere diensten van het SGR

Ervoor zorgen dat de vertaaldienst zijn diensten en producten tijdig verstrekt en dat deze van hoge kwaliteit zijn

Toezicht uitoefenen op de toepassing van het meertaligheidsbeleid van de Europese Raad en de Raad, wat de vertaling van documenten betreft

Via diverse kanalen een bijdrage leveren aan organisatiebeheer en -ontwikkeling in bredere zin in het SGR.

WERKOMGEVING

Werkplek: Lexgebouw

SPECIFIEKE COMPETENTIES

Beroepscompetenties

Aangezien binnen het SGR en andere instellingen uitvoerig gebruik wordt gemaakt van het Frans en het Engels, is een uitstekende kennis van een van de twee talen en een zeer goede kennis van de andere vereist. Kennis van andere officiële talen van de EU strekt tot voordeel.

Kennis van de rol van de Europese Raad en de Raad en van hun besluitvormingsprocessen

Kennis van de rol van het secretariaat-generaal van de Raad

Kennis van het meertaligheidsbeleid van de Europese Raad en de Raad

Taakvervulling en resultaatgerichtheid

Een sterk vermogen om werk te plannen en te organiseren

Een aangetoond vermogen om resultaten te behalen

Vermogen om met succes innovatie- en veranderingsgerichte projecten aan te sturen

Persoonlijke kwaliteiten

Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel

Zich kunnen aanpassen aan veranderingen in werkomgeving, prioriteiten en werkmethoden

Interpersoonlijke vaardigheden

Krachtige communicatievaardigheden

In staat zijn multiculturele en multidisciplinaire teams te managen en te motiveren

Zeer klantgericht zijn

Managementcompetenties

De in het profiel van de SGR-manager beschreven verwachtingen kunnen inlossen

WIE KAN SOLLICITEREN?

Kandidaten moeten ten tijde van hun sollicitatie aan de volgende toelatingsvoorwaarden voldoen:

a) Algemene voorwaarden

onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

hun rechten als staatsburger bezitten;

hebben voldaan aan eventuele wettelijke verplichtingen in verband met militaire dienst.

b) Specifieke voorwaarden

een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma (1);

Beschikken over ten minste 15 jaar relevante beroepservaring;

Beschikken over een aanzienlijke managementervaring, waarvan ten minste twee jaar in een hogere leidinggevende functie is opgedaan.

OPMERKINGEN

Het secretariaat-generaal van de Raad is gehecht aan gelijke kansen (zie bijlage 2) en ziet uit naar sollicitaties van alle gekwalificeerde kandidaten van verschillende achtergrond uit een zo groot mogelijk geografisch gebied van de EU-lidstaten. Ter bevordering van gelijkheid tussen vrouwen en mannen moedigt het SGR vrouwen aan zich kandidaat te stellen, omdat zij onder leidinggevenden momenteel ondervertegenwoordigd zijn.

Het directoraat Personeelszaken kan tijdens de wervingsprocedure bijstand verlenen aan kandidaten met een beperking. Op de werkplek bestaat de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen voor personeelsleden met een beperking. Het SGR biedt ook veel maatregelen aan om werk en privéleven te combineren. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Bureau voor gelijke kansen (egalite-des-chances@consilium.europa.eu).

Voor deze functie is een veiligheidsmachtiging vereist die toegang biedt tot gerubriceerde documenten (niveau SECRET UE/EU SECRET). Kandidaten voor de functie worden geacht bereid te zijn tot het ondergaan van een veiligheidsonderzoek overeenkomstig Besluit 2013/488/EU van de Raad (2). De benoeming tot deze functie wordt pas van kracht nadat de geselecteerde kandidaat of kandidate over een geldig certificaat van veiligheidsmachtiging beschikt. Aan een kandidaat of kandidate zonder veiligheidsmachtiging zal een tijdelijk contract worden aangeboden totdat de uitkomst van het veiligheidsonderzoek bekend is.

Succesvolle kandidaten moeten bereid zijn zo nodig het opleidingsprogramma van het SGR voor leidinggevenden te volgen.

Dit ambt is bekendgemaakt in overeenstemming met artikel 29, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie (hoger leidinggevend ambt).

Deze vacature is ook bekendgemaakt aan alle instellingen van de Europese Unie.

Het tot aanstelling bevoegd gezag wordt bij de keuze van een kandidaat of kandidate bijgestaan door een raadgevend selectiecomité. Het raadgevend selectiecomité wordt bijgestaan door een evaluatiecentrum (assessment centre). De rapporten van het evaluatiecentrum vervallen twee jaar na de datum waarop de betrokken proeven plaatsvonden, of bij de beëindiging van de raamovereenkomst tussen het SGR en het betrokken evaluatiecentrum, indien deze datum eerder valt.

Het raadgevend selectiecomité evalueert en vergelijkt eerst de kwalificaties, de beroepservaring en de motivatie van alle kandidaten aan de hand van hun sollicitatie. Op basis van die vergelijkende evaluatie selecteert het raadgevend selectiecomité de naar zijn mening geschiktste kandidaten, die worden uitgenodigd voor een eerste gesprek. Aangezien deze eerste selectie gebaseerd is op een vergelijkende evaluatie van de sollicitaties, vormt het vervullen van de eisen van deze vacature geen garantie voor uitnodiging tot het eerste gesprek. Uit de kandidaten met wie gesprekken zijn gevoerd, maakt het raadgevend selectiecomité een voorselectie van kandidaten die zullen worden uitgenodigd in een evaluatiecentrum dat wordt geleid door externe wervingsconsulenten, en voor een tweede gesprek met het raadgevend selectiecomité.

De voorlopige planning van de selectie is als volgt:

De kandidaten die voor de gesprekken worden geselecteerd zullen daarover naar verwachting uiterlijk eind juli 2018 bericht krijgen;

De eerste gesprekken zijn gepland voor september 2018;

Het evaluatiecentrum zal naar verwachting in september 2018 plaatsvinden;

De tweede ronde van gesprekken is gepland voor oktober 2018.

HOE SOLLICITEREN?

De sluitingsdatum voor sollicitaties is 27 juni 2018.

Sollicitaties moeten uiterlijk op de sluitingsdatum per e-mail worden gestuurd naar Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

Om in aanmerking te worden genomen, moeten de sollicitaties de volgende documenten bevatten:

a)

het sollicitatieformulier (bijlage V), naar behoren ingevuld en gedateerd; het elektronische sollicitatieformulier is te vinden op de website van Raad, via de volgende link: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/

b)

een gedetailleerd curriculum vitae, met bijbehorende motivatiebrief, in het Engels of het Frans, bij voorkeur in het Europass-format (http://europass.cedefop.europa.eu), waarin een overzicht wordt gegeven van de volledige loopbaan van de kandidaat, met vermelding van onder meer kwalificaties, talenkennis, ervaring en huidige taken, en

c)

fotokopieën van onderwijsdiploma’s en fotokopieën van documenten en certificaten inzake beroepservaring. Bewijsstukken moeten van een derde afkomstig zijn en het volstaat niet om alleen het in punt b) genoemde cv toe te zenden.

Alle bewijsstukken moeten in tekst-, pdf- of jpg-format bij de sollicitatie zijn gevoegd, een opschrift dragen (in het Engels of het Frans) en in volgorde worden genummerd (bijlage I, bijlage II enz.). Ook moet er een lijst van alle bijlagen worden bijgevoegd. Sollicitaties die via gegevensopslag in een cloud of in platforms voor het delen van bestanden worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

De succesvolle kandidaat zal de originelen van de hierboven vermelde documenten moeten voorleggen.

NIEUW ONDERZOEK VAN DE SOLLICITATIES

De procedures in verband met verzoeken om een nieuw onderzoek, beroep en verwijzing naar de Europese Ombudsman staan vermeld in bijlage III bij deze kennisgeving.

GEGEVENSBESCHERMING

De voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens in verband met deze selectieprocedure staan vermeld in bijlage IV bij deze kennisgeving.


i)

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding vier jaar of meer bedraagt, of

ii)

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, en relevante beroepservaring van ten minste één jaar, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding ten minste drie jaar bedraagt.


BIJLAGE I

Het horizontaal managersprofiel van het SGR

Als manager in het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) biedt u een meerwaarde door uw dubbele functie van adviseur en leidinggevende en vertegenwoordigt u altijd het SGR.

Bij het uitvoeren van deze taken wordt van u het volgende verwacht:

Als vertegenwoordiger

Handelen met integriteit, zowel extern als intern.

Handelen in het belang van de Europese Raad en de Raad, en van de Unie als geheel. Mogelijke divergenties opsporen en beheren.

Relaties van vertrouwen en openheid opbouwen, en een actieve netwerker zijn.

Resultaatgericht zijn en invloed doen uitgaan, en tegelijkertijd respectvol en servicegericht zijn.

Als adviseur

Bijdragen tot de ontwikkeling van de Unie. Proactief en creatief zijn. Vooruitdenken en plannen voor toekomstige ontwikkelingen. Probleemoplossend handelen.

Onze belanghebbenden adviseren zodat ze gemakkelijker hun doelstellingen kunnen halen, in het belang van onze beide instellingen. Objectief en billijk zijn.

Beseffen dat er interactie is tussen besluitvorming en openbaar debat. In uw advies rekening houden met de politieke situatie van onze belanghebbenden en communicatie-overwegingen laten meespelen.

Legitieme besluitvorming bevorderen door middel van samenwerking, goede werkrelaties en een politiek van overleg tussen de lidstaten onderling, en met de instellingen en andere belanghebbenden.

Goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen uw bevoegdheidsgebied, ook buiten de onmiddellijke werkomgeving van de Europese Raad en de Raad. Het totaalbeeld voor ogen houden.

Als manager

Uw personeel eigen verantwoordelijkheid geven, delegeren en vertrouwen schenken, ondersteunen en motiveren, feedback en sturing geven, initiatief aanmoedigen en aansporen om buiten de geijkte kaders te durven denken; hiërarchie en controle tot een minimum beperken, met behoud van kwaliteit.

Duidelijk communiceren over doelen en verwachtingen, en toezien op informatiedoorstroming naar, vanuit en binnen uw team, en met andere directoraten-generaal, directoraten en eenheden.

Altijd in het belang van het hele SGR en niet alleen in het belang van uw eigen directoraat-generaal, directoraat of eenheid handelen, en ervoor zorgen dat we resultaten bereiken voor onze belanghebbenden. De verkokering doorbreken.

De moed hebben om conflicten, slecht presteren en andere problemen tijdig aan te pakken; zorgen voor het welzijn en de ontwikkeling van uw personeel, en uw zorgplicht ten aanzien van uw personeel vervullen.

Uw personeel betrekken bij het op gang brengen en faciliteren van verandering, opdat het SGR niet achterloopt op de ontwikkelingen en meer dynamisch, flexibel en coöperatief wordt. Doen wat u zegt.

Verantwoordelijkheid nemen voor een optimaal gebruik van personele en financiële middelen van het SGR.


BIJLAGE II

Gelijke kansen bij het secretariaat-generaal van de Raad

Als werkgever is het SGR verantwoordelijk voor het waarborgen van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen en voor het verbieden van discriminatie op welke grond dan ook. Hoofddoelstellingen van het gelijkekansenbeleid zijn:

de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie in humanresources- en personeelsbeleid doen eerbiedigen;

tot een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen komen, zeker in managementfuncties;

verbeteren van de situatie van personen met een beperking wat betreft de toegankelijkheid van zijn gebouwen en een inclusieve, aan hun behoeften aangepaste werkomgeving:

Aanpassingen voor personen met een beperking („redelijke voorzieningen”) kunnen inhouden dat hun taken of verantwoordelijkheden worden herschikt, dat er technische hulpmiddelen worden verstrekt en andere aanpassingen aan de werkomgeving worden aangebracht. Dergelijke maatregelen worden genomen tenzij zij ze een onevenredige druk leggen op de middelen van de instelling.

beschermen van het personeel tegen ongewenst gedrag op het werk;

rekening houden met de behoeften van het personeel wat betreft de balans tussen werk en gezin, door een goed pakket gezinsvriendelijke maatregelen zoals flexibele werktijden, thuiswerk en duobanen aan te bieden.

Maatregelen voor de balans tussen werk en privé

In het gehele SGR geldt een systeem van flexibele werktijden („Flexitime”), binnen een veertigurige werkweek; het opnemen van flexuren („flexileave”) is mogelijk voor niet-leidinggevend personeel. In veel werkomgevingen kan een individueel tijdschema (tussen 07.00 uur en 20.00 uur) worden overeengekomen. Deeltijdwerk kan worden toegestaan, bijvoorbeeld om te zorgen voor een kind ten laste tot 12 jaar, of 14 jaar wanneer de ambtenaar alleenstaande ouder is.

Het statutair zwangerschapsverlof is twintig weken en bij terugkeer op het werk kan voor borstvoeding tot twee uur per dag worden toegestaan. Vaders hebben recht op een betaald vaderschapsverlof van tien dagen. Ouderschapsverlof tot zes maanden per kind kan worden toegestaan met een forfaitaire vergoeding. In het geval van ernstige ziekte of handicap van het kind zijn de zwangerschaps-, vaderschaps- en ouderschapsverloven langer. Verlof om gezinsredenen met een forfaitaire vergoeding is ook mogelijk bij ernstige ziekte of handicap van gezinsleden. Buitengewoon verlof wordt toegestaan voor huwelijk, geboorte of adoptie van een kind, en voor overlijden of ernstige ziekte van een gezinslid. In uitzonderlijke omstandigheden kan onbetaald verlof om redenen van persoonlijke aard (CCP) worden toegekend.

Afhankelijk van de taken en de werkomgeving, is thuiswerken een mogelijkheid binnen de standaardregeling voor thuiswerk (bijv. twee dagen per week op kantoor en drie dagen thuis) of de regeling voor incidenteel thuiswerk (maximaal zestig dagen per jaar).

Voor personeelsleden met kinderen bestaan onderstaande kinderopvangmogelijkheden, volgens voorrangscriteria:

de kinderopvang van het SGR voor kinderen tussen 0 en 4 jaar, naschoolse opvang en opvang tijdens de vakantie, georganiseerd door de Europese Commissie, en naschoolse activiteiten op de Europese scholen.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar egalite-des-chances@consilium.europa.eu


BIJLAGE III

VERZOEK OM EEN NIEUW ONDERZOEK — BEROEPSPROCEDURES KLACHTEN BIJ DE EUROPESE OMBUDSMAN

Sollicitanten die van mening zijn dat zij door een besluit benadeeld zijn, kunnen in elke fase van de selectieprocedure gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

Verzoeken om nieuw onderzoek van door het raadgevend selectiecomité genomen besluiten

Sollicitanten kunnen, uiterlijk tien dagen na de datum van verzending van de brief waarin het besluit van het raadgevend selectiecomité wordt meegedeeld, een schriftelijk gemotiveerd verzoek om het besluit opnieuw te bekijken, sturen naar:

Raad van de Europese Unie

Bureau Selectie van ambtenaren

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mailadres: Selection.of.officials@consilium.europa.eu

Beroepsprocedure

U kunt krachtens artikel 90, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie een klacht indienen tegen een besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag, en wel binnen drie maanden na kennisgeving van dat besluit, op het volgende adres:

Raad van de Europese Unie

Juridische adviseurs bij de Eenheid Administratie, DGA 1

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mailadres: unite.conseillers.dga1@consilium.europa.eu

U kunt krachtens artikel 91 van het Statuut een beroep instellen bij:

Gerecht van de Europese Unie

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUXEMBURG

Klachten bij de Europese Ombudsman

Evenals iedere andere burger van de Unie kunnen sollicitanten een klacht indienen bij:

Europese Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman — BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANKRIJK

krachtens artikel 228, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in het Besluit van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (PB L 113 van 4 mei 1994).

Het is belangrijk om te weten dat klachten bij de Europese Ombudsman geen opschortend effect hebben op de termijn die in artikel 90, lid 2, en artikel 91 van het statuut van de ambtenaren is bepaald voor het indienen van klachten of het instellen van beroep bij het Gerecht van de Europese Unie op grond van artikel 270 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


BIJLAGE IV

GEGEVENSBESCHERMING

Als instelling die verantwoordelijk is voor het organiseren van de selectieprocedure waarborgt het secretariaat-generaal van de Raad dat de persoonsgegevens van de sollicitanten worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen en organen van de Europese Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (1).

De rechtsgrond voor de selectieprocedure bestaat uit het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en het Besluit van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (2013/488/EU). De selectieprocedure vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het directoraat Personeelszaken (DG A 1), Eenheid Personeelsbezetting en Mobiliteit, en staat onder toezicht van het hoofd van die eenheid. De door de sollicitanten verstrekte informatie is toegankelijk voor leden van het bureau Selectie van ambtenaren en hun hiërarchieke meerderen, voor leden van het raadgevende selectiecomité, en, indien nodig, voor de afdeling juridisch adviseurs. Administratieve gegevens ter identificatie van de sollicitant en/of over de praktische organisatie van de procedure, kunnen aan een evaluatiecentrum worden doorgegeven.

Het doel van de verwerking is gegevens betreffende de identiteit van alle sollicitanten voor een functie in het secretariaat-generaal van de Raad te verzamelen en een van die sollicitanten te selecteren.

Het betreft de volgende gegevens:

persoonsgegevens aan de hand waarvan de sollicitanten kunnen worden geïdentificeerd (naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit);

door de sollicitanten verstrekte informatie om de praktische organisatie van de procedure te vergemakkelijken (postadres, e-mailadres, telefoonnummer);

door de kandidaten verstrekte informatie aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of zij aan de in de kennisgeving van vacature opgenomen toelatingsvoorwaarden voldoen (nationaliteit; talenkennis; getuigschriften/diploma’s en het jaar van uitreiking, soort diploma/graad, naam van de uitreikende instelling, beroepservaring);

in voorkomend geval, informatie over het soort veiligheidsmachtiging waarover de sollicitanten beschikken en over de geldigheidsduur daarvan;

de resultaten van de selectieproeven waaraan de sollicitanten hebben deelgenomen, met inbegrip van de beoordeling die de consulenten van het evaluatiecentrum voor het selectiecomité hebben uitgevoerd.

De gegevensverwerking begint op de datum van ontvangst van de sollicitatie. De sollicitaties worden gedurende twee jaar in een archief opgeslagen.

Elke sollicitant heeft het recht inzage in zijn of haar persoonsgegevens te krijgen en deze te laten rectificeren. Gemotiveerde verzoeken moeten per e-mail naar het bureau Selectie van ambtenaren worden gezonden: Selection.of.officials@consilium.europa.eu

Sollicitanten kunnen te allen tijde een beroep doen op de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming edps@edps.europa.euBIJLAGE V

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image