Home

Vacature — VEXT/19/17/AD 13/BOA — Voorzitter

Vacature — VEXT/19/17/AD 13/BOA — Voorzitter

3.5.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 151/1


VACATURE

VEXT/19/17/AD 13/BOA — Voorzitter

(2019/C 151 A/01)

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, „het Bureau”, werft kandidaten voor de functie van voorzitter van een kamer van beroep.

Functie

VOORZITTER VAN EEN KAMER VAN BEROEP

Functiegroep/rang

AD 13

Dienstverband

Tijdelijk functionaris

Referentie

VEXT/19/17/AD 13/BOA — Voorzitter

Uiterste datum voor het indienen van sollicitaties

14 juni 2019 middernacht (plaatselijke tijd in Alicante)

Standplaats

Alicante, SPANJE

Geplande datum van indiensttreding

1 januari 2020

1. ACHTERGROND

Historische en wettelijke achtergrond

Het Bureau is opgericht bij Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad (1) (nu Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (2) (hierna „UMV”) als een gedecentraliseerd agentschap van de Europese Unie ter bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten van bedrijven en innovatoren in de hele EU en daarbuiten. Het bij Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad (3) in het leven geroepen ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt eveneens door het Bureau beheerd. Later werd bij Verordening (EU) nr. 386/2012 van het Europees Parlement en de Raad (4) aan het Bureau tevens de taak toegewezen van Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.

Het Bureau is sinds zijn oprichting in 1994 gevestigd in het Spaanse Alicante, van waaruit het de inschrijving van Uniemerken en Gemeenschapsmodellen beheert, welke geldig zijn in de hele EU. De werkzaamheden op EU-niveau omvatten ook het op één lijn brengen van de instrumenten en werkwijzen in de lidstaten. Het Bureau doet dit in samenwerking met de partners in nationale en regionale IE-bureaus uit alle 28 EU-lidstaten, gebruikers en andere institutionele partners. Samen vormen deze bureaus het Europees Netwerk voor intellectuele eigendom (EUIPN), dat streeft naar een consistente aanpak voor de inschrijving van merken/modellen, ongeacht of die op nationaal of EU-niveau plaatsvindt.

De werktalen van het Bureau zijn Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans.

Bestuur, management en structuur van EUIPO

De bestuursstructuur van EUIPO wordt gevormd door de raad van bestuur en het begrotingscomité, die beide bestaan uit één vertegenwoordiger per lidstaat, twee vertegenwoordigers van de Europese Commissie en één vertegenwoordiger van het Europees Parlement. EUIPO is juridisch, organisatorisch en financieel autonoom.

De Raad beslist over de benoeming van de uitvoerend directeur, de plaatsvervangend uitvoerend directeur(s) en de president en kamervoorzitters van de kamers van beroep. De uitvoerend directeur vertegenwoordigt het Bureau in rechte en geeft leiding aan het Bureau. Hij/zij legt verantwoording af aan de raad van bestuur en het begrotingscomité. De uitvoerend directeur wordt bijgestaan door een of meer plaatsvervangende uitvoerende directeurs.

Het Bureau beschikt in 2019 over een begroting van ongeveer 402,9 miljoen EUR en de personeelsformatie telt 890 posten.

EUIPO bestaat uit diverse functionele afdelingen, die allemaal verantwoording afleggen aan de uitvoerend directeur.

Hoewel ze in het administratieve en bestuurssysteem van het Bureau zijn geïntegreerd, zijn de kamers van beroep krachtens de UMV opgericht als separate eenheid binnen het Bureau om een onafhankelijke beoordeling te verrichten van beslissingen van het Bureau, waarna verder beroep mogelijk is bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg.

De kamers van beroep bestaan momenteel uit één president, drie voorzitters en vijftien leden, die worden ondersteund door juridische en administratieve medewerkers. Ongeveer 100 personen werken voor de kamers van beroep, met inbegrip van de Griffie en de dienst Kennis- en Informatieondersteuning.

In 2018 werden 2 589 beroepen ingesteld en 2 602 beslissingen genomen. De president van de kamers van beroep zit het presidium van de kamers van beroep, dat de werkzaamheden van de kamers regelt en organiseert, voor, voert de beslissingen van het presidium uit en wijst zaken aan de kamers toe. Elke kamer van beroep wordt voorgezeten door een kamervoorzitter. De president van de kamers van beroep zit ook de grote kamer voor.

Raadpleeg voor meer informatie de volgende website: https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/home

2. TAKEN

Een voorzitter van een kamer van beroep van EUIPO wordt geacht:

binnen redelijke grenzen en op collegiale wijze beslissingen te nemen over een groot aantal zaken, overeenkomstig de door het presidium van de kamers van beroep gedefinieerde doelstellingen;

ongeveer 650 ontwerpbeslissingen per jaar te behandelen en richting te geven aan de kamer zodat die bijdraagt aan de ontwikkeling van vaste rechtspraak en de zaken die voor de kamers worden gebracht, efficiënt afhandelt;

deel te nemen aan de beraadslagingen van de grote kamer en het presidium van de kamers van beroep, dat de werkzaamheden van de kamers regelt en organiseert;

te beslissen om specifieke zaken toe te wijzen aan de kamer en zijn leden;

de samenstelling van de kamer voor elke beroepszaak te bepalen en een lid van zijn/haar kamer, of zichzelf, aan te wijzen als rapporteur;

leiding te geven aan de dagelijkse werkzaamheden van de kamer in samenwerking met en onder toezicht van de president van de kamers van beroep.

Voor het uitoefenen van zijn/haar taken laat een voorzitter zich bijstaan door juridisch assistenten en administratief personeel.

De president van de kamers van beroep en de voorzitters en leden van de kamers zijn onafhankelijk. Bij hun beslissingen zijn zij niet aan instructies gebonden.

3. TOELATINGSCRITERIA

Om tot de selectieprocedure te worden toegelaten moeten kandidaten vóór het verstrijken van de sollicitatietermijn voldoen aan alle onderstaande voorwaarden.

Algemene voorwaarden(5)

Onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie en alle burgerrechten genieten.

Voldaan hebben aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke voorschriften inzake de militaire dienstplicht.

In zedelijk opzicht de waarborgen bieden (6) voor de geschiktheid voor het uitvoeren van de taken.

Voldoen aan de voor de uitoefening van de functie gestelde eisen van lichamelijke geschiktheid.

In staat zijn vanaf de geplande datum van indiensttreding een mandaat van vijf jaar volledig te kunnen uitdienen alvorens de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken, d.w.z. tot aan het einde van de maand waarin de leeftijd van 66 jaar is bereikt (7). De geplande datum van indiensttreding is 1 januari 2020.

Opleiding

Een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire studie, zoals blijkt uit een diploma, wanneer de normale duur van universitair onderwijs minimaal vier jaar is,

OF

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire studie, afgesloten met een diploma, en relevante beroepservaring van ten minste één jaar wanneer de normale duur van de universitaire opleiding minimaal drie jaar bedraagt.

Beroepservaring(8)

Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties beschikken over minimaal 15 jaar beroepservaring (16 jaar in geval van een driejarige opleiding), opgedaan na het behalen van het relevante diploma.

Van deze 15 jaar beroepservaring moeten minimaal 10 jaar zijn opgedaan op het gebied van intellectuele eigendom, waarvan ten minste 4 jaar op het gebied van merken en/of modellen.

Talenkennis

Een grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie (minimumniveau C1) — taal 1.

Voldoende kennis hebben van een van de werktalen van het Bureau (minimumniveau B1) in de mate die vereist is voor het uitvoeren van de taken — taal 2. (9)

De vijf werktalen van het Bureau zijn Duits (DE), Engels (EN), Frans (FR), Italiaans (IT) en Spaans (ES). De vermelde niveaus komen overeen met die van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen.

4. SELECTIECRITERIA/PLUSPUNTEN

Bij de selectie van de best gekwalificeerde kandidaten voor een gesprek gelden onderstaande criteria:

a)

Managementervaring, en met name:

het vermogen om een team van medewerkers te leiden.

b)

Technische kennis en ervaring, en met name:

beroepservaring in het behandelen van rechtszaken of gelijkwaardige activiteiten;

beroepservaring in procesvoering, voorbereiding en/of follow-up van rechtszaken;

beroepservaring in bemiddeling en arbitrage;

zeer goede kennis van wetgeving en jurisprudentie op het gebied van intellectuele eigendom (IE), met name wat betreft Uniemerken en Gemeenschapsmodellen;

zeer goede kennis van de Europese IE-omgeving, waaronder namaak- en inbreukzaken;

blijk hebben gegeven van bekwaamheid inzake technische externe communicatie, met name op het gebied van IE, zoals toespraken op conferenties, cursussen en seminars.

c)

Talen:

beroepsuitoefening in een andere taal dan de moedertaal van de kandidaat;

gedegen kennis van andere werktalen van het Bureau (EN, FR, DE, IT, ES) (minimumniveau C1) naast die vermeld in punt 3 hierboven — taal 3 enz. Duits strekt tot voordeel.

d)

Andere ervaring en kennis, met name:

werkomgeving: aantoonbare bekwaamheid om in een multiculturele en/of internationale omgeving te werken.

e)

Opleiding:

juridische kwalificatie (een universitaire of postdoctorale graad in de rechten, zoals een LLM-titel of equivalent);

postdoctorale titel in rechten, economie, sociale wetenschappen, personeelsbeheer of equivalent.

Naast voornoemde criteria zullen kandidaten die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, ook worden beoordeeld aan de hand van de volgende vereisten:

f)

Bekwaamheden, met name:

Communicatie: zowel mondeling als schriftelijk duidelijk en precies communiceren, en tot een consensus komen om resultaten te bereiken;

Analytische en probleemoplossende vaardigheden: de kern van complexe problemen doorgronden en creatieve en praktische oplossingen bedenken;

Samenwerken: collegiaal samenwerken in teams en over organisatorische grenzen heen, met respect voor verschillen tussen mensen; creëren van een teamgeest door het behalen van gezamenlijke doelen en de uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren;

Leren en ontwikkeling: persoonlijke vaardigheden en kennis van de organisatie en haar omgeving ontwikkelen en verbeteren; zich inzetten voor het opleiden van anderen, het delen van kennis en het systematisch verbeteren van werkmethoden;

Prioriteitstelling en organisatie: vermogen om prioriteit te geven aan de belangrijkste taken, flexibiliteit in het werk en efficiënt organiseren van de eigen werklast en die van anderen;

Kwaliteit en resultaten: persoonlijk verantwoordelijkheid en initiatief nemen om werk van hoge kwaliteit af te leveren binnen de vastgestelde procedures; tonen van duidelijke klantgerichtheid (zowel intern als extern); opbouwen van systematische en methodische processen in eigen projecten en werkzaamheden en die van het team;

Veerkracht: doeltreffend blijven werken onder druk, flexibel zijn en zich aanpassen aan een veranderende werkomgeving; anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen en aanpassen van de eigen aanpak en die van het team om te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden;

Leiderschap: mensen en teams leiden om resultaten te bereiken.

5. SELECTIEPROCEDURE

Algemeen

De selectieprocedure vindt plaats onder gezag van de raad van bestuur van het Bureau.

Voorbereidend werk

Een door de raad van bestuur benoemde voorbereidende subcommissie verricht een eerste evaluatie van de sollicitaties en voert gesprekken met de best gekwalificeerde kandidaten.

Met kandidaten wier sollicitaties tot de best gekwalificeerde behoren overeenkomstig de onder punt 4 omschreven selectiecriteria, kan contact worden opgenomen om hun talenkennis te verifiëren, evenals hun beroepservaring en/of andere vaardigheden, kennis en competenties. Het feit dat met een kandidaat contact wordt opgenomen tijdens de voorselectie, betekent niet per se dat deze kandidaat voor een gesprek zal worden uitgenodigd; een dergelijk contact kan worden gebruikt als een van de stappen om de meest geschikte kandidaten te selecteren voor een gesprek.

De voorbereidende subcommissie zal — overeenkomstig de bepalingen in de opdracht die de raad van bestuur haar heeft toebedeeld — de kandidaten op de hoogte brengen van de stand van zaken in de procedure.

Sollicitatiegesprek

De gesprekken vinden plaats in Alicante. Voor een sollicitatiegesprek uitgenodigde kandidaten worden tijdig in kennis gesteld van de exacte datum en tijd van het gesprek. Het gesprek wordt gehouden in een van de werktalen van het Bureau (EN, FR, DE, IT, ES) en in een andere taal dan de moedertaal zoals aangeduid op het sollicitatieformulier.

Tijdens het sollicitatiegesprek zal de kennis van de kandidaat van en zijn/haar ervaring met aangelegenheden die verband houden met de uit te voeren taken (technische kennis, gedragscompetenties en de onder „Selectiecriteria”vermelde aspecten) en de activiteiten van het Bureau worden getoetst, evenals zijn/haar kennis van de EU-omgeving, geschiktheid voor de uit te voeren taken en geschiktheid om in een internationale omgeving te werken.

De kandidaten kunnen worden onderworpen aan nog andere gesprekken en tests dan de bovenvermelde.

Lijst van kandidaten en aanstelling

De voorbereidende subcommissie stelt een verslag over het voorbereidende werk op ten behoeve van de raad van bestuur, die vervolgens besluit welke kandidaten op de lijst worden geplaatst die overeenkomstig artikel 166, UMV aan de Raad wordt voorgesteld. Voordat zij worden aangesteld, kunnen de geselecteerde kandidaten door de raad van bestuur worden verzocht voor een bevoegde commissie van het Europees Parlement een verklaring af te leggen en vragen van de commissieleden te beantwoorden.

6. ARBEIDSVOORWAARDEN

De gekozen kandidaat wordt voor een ambtsperiode van vijf jaar benoemd door de Raad op basis van een door de raad van bestuur van het Bureau voorgestelde lijst. In dit verband dient te worden opgemerkt dat de kandidaat in staat moet zijn vanaf de voorgestelde en overeengekomen datum van indiensttreding een eerste mandaat van vijf jaar volledig te kunnen uitdienen alvorens de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken, d.w.z. tot aan het einde van de maand waarin hij/zij de leeftijd van 66 jaar bereikt (10).

De geselecteerde kandidaat krijgt een contract aangeboden van tijdelijk functionaris overeenkomstig artikel 2, onder a), van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP), in categorie AD, rang 13.

Het maandelijkse basissalaris van de eerste salaristrap van deze rang bedraagt momenteel 12 856,84 EUR. Daarnaast zijn er toelagen afhankelijk van de burgerlijke staat en ten laste komende kinderen. Voorts worden enkele vergoedingen verstrekt voor verhuis- en reiskosten; er is ook voorzien in een ongevallen- en ziektekostenverzekering en een pensioenregeling. Het salaris wordt onderworpen aan EU-belasting en andere inhoudingen zoals bepaald in de RAP. Het salaris is echter vrijgesteld van nationale belastingen. Van de functionaris afhankelijke kinderen kunnen kosteloos de Europese School in Alicante bezoeken.

Krachtens artikel 166, UMV wordt de voorzitter van de kamer van beroep aan het einde van de eerste ambtstermijn van vijf jaar onderworpen aan een beoordeling, waarbij de evaluatie van zijn prestaties door de raad van bestuur in aanmerking wordt genomen en de president van de kamers van beroep wordt geraadpleegd. In het geval van een positieve beoordeling kan de Raad de ambtstermijn van de voorzitter van de kamer van beroep eenmaal verlengen voor een termijn van hooguit vijf jaar, of tot zijn/haar pensionering indien de pensioenleeftijd in de loop van de nieuwe ambtstermijn wordt bereikt. Bij een dergelijke verlenging van het mandaat kan de voorzitter door de raad van bestuur van het Bureau worden heringeschaald in functiegroep AD, rang 14.

De aanstelling wordt beëindigd aan het einde van de ambtstermijn of op verzoek van de benoemde kandidaat, met een opzegtermijn van drie maanden.

Onafhankelijkheid en opgave van belangen

Overeenkomstig artikel 166, UMV zijn de voorzitters van een kamer van beroep onafhankelijk. Zij zijn bij het nemen van beslissingen niet gebonden aan instructies. Kamervoorzitters wijden zich volledig aan de uitvoering van hun taken en worden niet geleid door persoonlijke of nationale belangen of door welke beïnvloeding van buitenaf dan ook. Zij kunnen niet van hun functie worden ontheven, tenzij daarvoor ernstige redenen bestaan en het Hof van Justitie daartoe beslist overeenkomstig de procedure als bepaald in artikel 166, lid 1, UMV.

De voorzitter moet zich er daarom toe verbinden onafhankelijk en in het algemeen belang te handelen en opgave doen van belangen die mogelijk afbreuk doen aan zijn/haar onafhankelijkheid. Sollicitanten moeten bij hun sollicitatie bevestigen daartoe bereid te zijn.

Gezien de bijzondere aard van de functies wordt van de sollicitanten die voor een gesprek worden uitgenodigd, verlangd een verklaring te ondertekenen met betrekking tot hun huidige of toekomstige belangen die mogelijk afbreuk doen aan hun onafhankelijkheid.

7. HOE SOLLICITEREN?

Kandidaten moeten gebruikmaken van het sollicitatieformulier dat beschikbaar is op de website van het Bureau: LINK

Sollicitaties moeten bij voorkeur via e-mail worden ingediend op het volgende e-mailadres: MBBCSecretariat@euipo.europa.eu

Per koeriersdienst verstuurde sollicitaties moeten worden gericht aan:

Chairperson of the Management Board

EUIPO — European Union Intellectual Property Office

Avenida de Europa, 4

03008 Alicante

SPANJE

Sollicitaties moeten op 14 juni 2019 vóór middernacht bij het Bureau zijn binnengekomen.

Let op: alle onderdelen van het formulier moeten worden ingevuld. Onvolledig ingevulde sollicitatieformulieren (bijvoorbeeld met verwijzingen naar het curriculum vitae of de motivatiebrief) worden niet in aanmerking genomen.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek (zie punt 5 „Selectieprocedure”), wordt ook verzocht vóór het gesprek de relevante ondersteunende documenten met betrekking tot de basisvereisten te overleggen, alsook overige bewijsstukken betreffende de in hun sollicitatie vermelde kwalificaties en ervaring:

kopie van een identiteitsbewijs (zoals een paspoort of een identiteitskaart);

kopieën van diploma’s;

kopieën van getuigschriften in verband met de in punt 3 vermelde beroepservaring.

Andere documenten, met name het curriculum vitae, zullen niet in aanmerking worden genomen. Er wordt met name op gewezen dat kwalificaties of beroepservaring die niet kunnen worden gestaafd door relevante bewijsstukken zoals kopieën van diploma’s of getuigschriften van werkgevers, niet in aanmerking zullen worden genomen. Dit kan bijgevolg leiden tot uitsluiting van de kandidaat.

8. GELIJKE KANSEN

Het Bureau voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienstige, politieke of andere overtuigingen of standpunten, het tot een nationale minderheid behoren, financiële situatie, geboorte, invaliditeit, leeftijd of seksuele geaardheid.

9. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als agentschap dat belast is met het organiseren van de selectie, waarborgt het Bureau dat de persoonlijke informatie wordt verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (11). Dit geldt in het bijzonder voor de geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens.

10. BEROEP

Kandidaten die zich door een bepaald besluit bezwaard achten, kunnen een klacht indienen overeenkomstig artikel 90, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie („het Statuut”), op het onderstaande adres:

EUIPO — European Union Intellectual Property Office

Human Resources Department

Avenida de Europa, 4

03008 Alicante

SPANJE

Zij kunnen ook een gerechtelijk beroep instellen uit hoofde van artikel 270 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 91 van het Statuut. Dat kan bij het:

Gerecht

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUXEMBURG

Meer informatie over hoe u beroep kunt instellen is te vinden op de website van het Gerecht: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/nl/

11. NADERE INFORMATIE

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Ms. Susana PÉREZ FERRERAS

Director of the Human Resources Department

EUIPO — European Union Intellectual Property Office

Office AA1-P5-A180

Avenida de Europa, 4

03008 Alicante

SPANJE

e-mail: Susana.PEREZ@euipo.europa.eu

Sollicitanten worden eraan herinnerd dat de werkzaamheden van de selectiecomités vertrouwelijk zijn. Het is sollicitanten, of eenieder die namens hen optreedt, verboden direct of indirect contact op te nemen met leden van deze comités.

OPMERKINGEN

Iedere verwijzing in deze aankondiging naar een persoon van het mannelijk geslacht moet eveneens worden opgevat als een verwijzing naar een persoon van het vrouwelijk geslacht.

In geval van verschillen tussen de diverse taalversies moet de Engelse versie als de juiste worden beschouwd.