Home

Aankondiging van aanwerving PE/236/S — Directeur (M/V) (functiegroep AD, rang 14) — Directoraat-generaal Personeelszaken — Directoraat resources

Aankondiging van aanwerving PE/236/S — Directeur (M/V) (functiegroep AD, rang 14) — Directoraat-generaal Personeelszaken — Directoraat resources

28.2.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 65/20


AANKONDIGING VAN AANWERVING PE/236/S

Directeur (M/V) (functiegroep AD, rang 14)

DIRECTORAAT-GENERAAL PERSONEELSZAKEN — DIRECTORAAT RESOURCES

(2020/C 65 A/04)

1. Vacante post

De voorzitter van het Europees Parlement heeft besloten de procedure ter voorziening in de vacature voor een directeur(1) (functiegroep AD, rang 14) bij het directoraat-generaal Personeelszaken – directoraat Resources, te openen op basis van artikel 29, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie (2) (hierna “het Statuut” genoemd).

Deze selectieprocedure dient ter verruiming van de keuzemogelijkheden van het tot aanstelling bevoegde gezag. Daarnaast loopt er een interne en een interinstitutionele procedure voor de voorziening in posten.

Aanwerving vindt plaats in de rang AD 14 (3). Het basissalaris bedraagt 14 837,60 EUR per maand. Het basissalaris, waarop belasting wordt geheven ten bate van de Europese Unie en dat is vrijgesteld van nationale belastingen, kan worden aangevuld met bepaalde toelagen overeenkomstig de voorwaarden van het Statuut.

De aandacht van de kandidaten wordt erop gevestigd dat voor dit ambt de regeling ter uitvoering van het mobiliteitsbeleid geldt, die door het Bureau van het Europees Parlement is goedgekeurd op 15 januari 2018.

Voor deze functie is flexibiliteit vereist en moeten talrijke interne en externe contacten worden onderhouden, met name met de leden van het Europees Parlement. De directeur zal regelmatig dienstreizen moeten maken naar de verschillende werklocaties van het Europees Parlement en ook naar andere plaatsen.

2. Standplaats

Luxemburg. Overplaatsing naar een van de twee andere werklocaties van het Europees Parlement behoort tot de mogelijkheden.

3. Gelijke kansen

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienstige, politieke of andere overtuigingen of standpunten, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, invaliditeit, leeftijd, seksuele geaardheid, huwelijkse staat of gezinssituatie.

4. Taakomschrijving

Als hogere ambtenaar is de directeur in het kader van de richtsnoeren en besluiten van het parlementaire gezag en de directeur-generaal belast met de volgende taken (4):

zorg dragen voor de goede werking van een grote entiteit van het secretariaat-generaal van het Europees Parlement met meerdere afdelingen die werkzaam zijn op terreinen die tot de bevoegdheden van het directoraat behoren;

teams van medewerkers leiden, aansturen, motiveren en coördineren om te zorgen voor een optimaal gebruik van de resources van de entiteit door de kwaliteit van de dienstverlening (organisatie, personeelsbeheer, budgetbeheer, innovatie enz.) op zijn werkterreinen te waarborgen;

de werkzaamheden van het directoraat plannen (vaststellen van doelen en strategieën), de nodige besluiten nemen om de gestelde doelen te verwezenlijken en de dienstverlening evalueren om de kwaliteit ervan te waarborgen;

de directeur-generaal, het secretariaat-generaal en de leden van het Europees Parlement op de betreffende werkterreinen advies verstrekken;

samenwerken met de verschillende directoraten van het secretariaat-generaal, de instelling vertegenwoordigen en onderhandelen over contracten en overeenkomsten op de betreffende werkterreinen;

beheren en afronden van specifieke projecten die financiële verantwoordelijkheden met zich mee kunnen brengen;

de functie van gesubdelegeerd ordonnateur uitoefenen.

5. Voorwaarden voor toelating

Deze selectieprocedure staat open voor sollicitanten die op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

a)

Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 28 van het Statuut moeten sollicitanten:

onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

in het bezit zijn van hun rechten als staatsburger;

hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake militaire dienstplicht;

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor het vervullen van de beoogde taken vereist zijn.

b)

Specifieke voorwaarden

i)

Vereiste getuigschriften, diploma’s en beroepservaring

opleiding van een niveau dat overeenkomt met een met een diploma bekroonde volledige universitaire studie waarvan de normale duur vier jaar of langer is,

of

opleiding van een niveau dat overeenkomt met een met een diploma bekroonde volledige universitaire studie waarvan de normale duur ten minste drie jaar is, plus een passende beroepservaring van ten minste één jaar (5);

ten minste twaalf jaar beroepservaring die is opgedaan na het behalen van de hierboven genoemde kwalificaties, waarvan ten minste zes jaar in leidinggevende functies.

ii)

Vereiste kennis

uitstekende algemene ontwikkeling op het gebied van Europese aangelegenheden;

uitstekend inzicht in interne, nationale en internationale politieke vraagstukken;

zeer goed inzicht in de diverse culturen die bij de Europese instellingen zijn vertegenwoordigd;

uitstekende kennis van de Verdragen;

Uitstekende kennis van de structuur van het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement, de organisatie en de omgeving ervan, en van de verschillende actoren;

uitstekende kennis van het Reglement van het Europees Parlement, de wetgevingsprocedures en de interne regels en praktijken;

uitstekende kennis van het Statuut van de ambtenaren, de interpretatie daarvan en de ervan afgeleide regels;

uitstekende kennis van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, de uitvoeringsvoorschriften ervan en de desbetreffende interne regels en overige afgeleide teksten van het Europees Parlement;

zeer goede bestuurlijke kennis (personeelsaspecten en/of beheer en/of begroting en/of financiën en/of informatica en/of juridische aspecten enz.);

uitstekende kennis van managementtechnieken.

iii)

Talenkennis

Grondige kennis (minimaal niveau C1 (6)) van een van de officiële talen van de Europese Unie (7) en een zeer goede kennis (minimaal niveau B2 (6)) van ten minste één van de andere officiële talen zijn vereist.

Het Raadgevend Comité houdt rekening met de kennis van andere officiële talen van de Europese Unie.

iv)

Vereiste vaardigheden

strategisch inzicht;

leiderscapaciteiten;

vermogen tot anticiperen;

reactievermogen;

nauwgezetheid;

communicatieve vaardigheden.

6. Selectieprocedure

Om het tot aanstelling bevoegde gezag bij zijn keuze te helpen, stelt het Raadgevend Comité voor de benoeming van hogere ambtenaren een kandidatenlijst op met de namen van de personen die zij het Bureau aanbeveelt om uit te nodigen voor een gesprek. Het Bureau stelt vervolgens de definitieve lijst van deze personen vast, waarna het Comité de gesprekken voert en een eindverslag uitbrengt aan het Bureau, dat uiteindelijk beslist. Het Bureau kan in dit kader besluiten de kandidaten te horen.

7. Indiening van sollicitaties

De uiterste datum voor indiening van sollicitaties is vastgesteld op

20 maart 2020, 12 uur (‘s middags), Brusselse tijd.

Kandidaten wordt verzocht uitsluitend per e-mail, in PDF-formaat, een motivatiebrief (ter attentie van de secretaris-generaal van het Europees Parlement, aankondiging van aanwerving nr. PE/236/S), vergezeld van een curriculum vitae in het Europass-formaat (8), met vermelding van het referentienummer van de aankondiging (PE/236/S) in het “subject”-veld, te richten aan:

PERS-EPSeniorManagement@ep.europa.eu

waarbij de datum en het tijdstip waarop de e-mail is verzonden, als bewijs gelden.

Kandidaten moeten zich ervan vergewissen dat de ingescande documenten goed leesbaar zijn.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een onderhoud moeten uiterlijk op de dag van het onderhoud bewijsstukken overleggen van hun opleiding, beroepservaring en de functie die zij op dat moment uitoefenen, en wel uitsluitend in de vorm van kopieën of fotokopieën(9). Deze documenten worden niet aan de kandidaten teruggegeven.

De persoonsgegevens die de kandidaten in het kader van deze selectieprocedure verstrekken, worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (10).BIJLAGE

DIRECTORAAT-GENERAAL PERSONEELSZAKEN - DIRECTORAAT RESOURCES

BELANGRIJKSTE TAKEN

(Entiteit bestaande uit 52 personeelsleden: 41 ambtenaren, 4 tijdelijke functionarissen en 7 arbeidscontractanten)

ondersteunen van de directeur-generaal, de directoraten en het personeel van DG PERS op het gebied van human resources, financiën, informatica, logistiek, beroepsopleiding en loopbaanadvies;

leiden, coördineren en aansturen van de afdelingen van het directoraat;

vertegenwoordigen van DG PERS in interne en externe commissies en vergaderingen;

zorg dragen voor het toezicht op projecten van het “Parliament Project Portfolio (PPP)”; andere specifieke projecten aansturen;

zorg dragen voor het secretariaat van het directoraat;

de functie van gesubdelegeerd ordonnateur uitoefenen

AFDELING HUMAN RESOURCES EN STRATEGISCHE MONITORING

beheren van de human resources van DG PERS: zorg dragen, samen met de directeur Ressources en de directeur-generaal, voor het toezicht op en het beheer van alle aspecten betreffende het personeel van het DG (ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten, stageairs: beheer van het organigram, aanwerving, beoordeling, bevordering, opleiding, werktijden, mobiliteit, “job-shadowing”, dienstreizen enz.) bijdragen aan het PPP van DG PERS;

zorg dragen voor de strategische monitoring: voorbereiding van de periodieke en jaarlijkse activiteitenverslagen, verslag inzake gevoelige posten en inzake uitzonderingen, toezicht op de tenuitvoerlegging van de minimumnormen voor de interne controle, evaluatie van de risico’s in verband met het proces van human resources en omschrijving van passende controles, toezicht op de uitvoering van opgestelde verslagen en van maatregelen die zijn vastgesteld door de interne en externe controle-instanties (interne controle, Rekenkamer);

zorg dragen voor de functies van beheerder van de geïnventariseerde goederen (GBI) en aanspreekpunt voor telefonische apparatuur in Luxemburg, Brussel en Straatsburg (verhuizingen, inventaris, telefonie enz.).

AFDELING FINANCIËLE MIDDELEN

voorafgaande controle/controle achteraf;

financiële initiatie;

voorbereiden en beheren van aanbestedingsprocedures;

zorg dragen voor de betrekkingen met de controle-instanties;

zorg dragen voor de interne controle.

AFDELING INFORMATICA

analyseren, ontwikkelen en uitvoeren van informaticatoepassingen voor personeelsbeheer en de interfaces met andere toepassingen van het EP;

analyseren, modaliseren en documenteren van de administratieve procedures (Business Process Modelling) in het kader van de informaticaprojecten van het DG;

zorg dragen voor de begeleiding en ondersteuning van alle gebruikers van het Europees Parlement voor de informaticatoepassingen die door de afdeling (Helpdesk) worden beheerd;

zorg dragen voor het beheer van de computerapparatuur, ondersteuning van en assistentie aan de gebruikers van het DG;

modaliseren van IT-oplossingen met inachtneming van de beste praktijken inzake ergonomie; analyseren, configureren en zorg dragen voor de ondersteuning van de interne communicatie-instrumenten (Confluence, SharePoint, Europarl Inside en intranet DG Personeelszaken en andere intranetpagina’s);

zorg dragen voor de operaties en onderhoud van de specifieke toepassingen van het DG;

zorg dragen voor het beheer en het toezicht op contracten;

het DG vertegenwoordigen en/of doen vertegenwoordigen in de inter-DG-informaticacomités of in de vergaderingen met DG ITEC of andere informatica-afdelingen van het Europees Parlement.