Home

Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/381/20 — Administrateurs op het gebied van Europees recht (AD 5)

Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/381/20 — Administrateurs op het gebied van Europees recht (AD 5)

30.7.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 250/1


AANKONDIGING VAN VERGELIJKEND ONDERZOEK

EPSO/AD/381/20

ADMINISTRATEURS OP HET GEBIED VAN EUROPEES RECHT (AD 5)

(2020/C 250 A/01)

Uiterste datum voor inschrijving: 15 september 2020 om 12 uur ('s middags), Belgische tijd

Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) organiseert een algemeen vergelijkend onderzoek aan de hand van toetsen om een reservelijst op te stellen waaruit de instellingen van de Europese Unie kunnen putten voor de aanwerving van nieuwe ambtenaren als administrateurs (functiegroep AD).

Deze aankondiging en de bijlagen erbij vormen het juridisch bindende kader voor deze selectieprocedure.

In BIJLAGE II vindt u de algemene bepalingen betreffende vergelijkende onderzoeken.

Aantal geslaagde kandidaten dat op de reservelijst kan worden geplaatst: 104

Zoals aangegeven in deze aankondiging van vergelijkend onderzoek, zal u tijdens de hele selectieprocedure meerdere toetsen afleggen.

EPSO ziet erop toe dat daarbij de aanbevelingen van de bevoegde volksgezondheidsinstanties (Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en andere internationale/Europese/nationale autoriteiten) in acht worden genomen.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

De kandidaten die op basis van de reservelijst van dit vergelijkend onderzoek worden aangeworven, zullen hoofdzakelijk de volgende taken verrichten: juridisch advies verstrekken, de wettelijkheid en redactionele kwaliteit van rechtshandelingen of voorstellen voor rechtshandelingen waarborgen, uitgebreid juridisch onderzoek en diepgaande juridische analyses verrichten en optreden als vertegenwoordiger van de betrokken instelling in gerechtelijke procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.

In BIJLAGE I vindt u meer informatie over de taken.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET IK VOLDOEN?

Op de uiterste datum voor de online-inschrijving moet u voldoen aan ALLE onderstaande algemene en specifieke voorwaarden:

1) Algemene voorwaarden

Uw rechten als staatsburger bezitten als onderdaan van een van de lidstaten van de EU

Voldaan hebben aan de verplichtingen inzake militaire dienst van uw lidstaat

In zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de beoogde functie vereist zijn

2) Specifieke voorwaarden — talen

U moet een grondige kennis hebben van ten minste twee officiële EU-talen (ten minste niveau C1).

Dit minimumniveau geldt voor alle in het sollicitatieformulier vermelde taalvaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) en komen overeen met de niveaus van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb60).

In deze aankondiging van vergelijkend onderzoek wordt als volgt verwezen naar deze talen:

taal 1: taal waarin de voorafgaande meerkeuzetoetsen per computer worden afgelegd;

taal 2: taal waarin de tussentijdse meerkeuzetoetsen per computer en het assessment worden afgelegd. Dit moet een andere taal zijn dan taal 1.

De communicatie tussen EPSO en de kandidaten die een geldige sollicitatie hebben ingediend, verloopt via de EPSO-account, in een van de talen die in het sollicitatieformulier werden opgegeven op niveau B2 of hoger.

Taal 2 moet het Engels of het Frans zijn.

Dit vergelijkend onderzoek is vooral bedoeld om tegemoet te komen aan de behoeften van de juridische diensten en afdelingen van de EU-instellingen.

De geslaagde kandidaten moeten een grondige kennis van het Engels of het Frans hebben, ten minste op niveau C1. Dat is het minimale niveau om zowel mondelinge als schriftelijke juridische analyses in het Engels of het Frans te kunnen verrichten.

De juridische diensten en afdelingen van de instellingen maken immers gebruik van het Engels en het Frans voor hun analytische werkzaamheden en interne communicatie, met name:

Ambtenaren die zich in de juridische diensten en afdelingen met juridische kwesties bezighouden, verstrekken juridisch advies aan medewerkers binnen de instelling en aan andere belanghebbenden. De juridische adviezen, verslagen, besluiten en andere documenten die in dit verband door de juridische diensten en afdelingen worden opgesteld, alsmede de documenten die zij reviseren, zijn in het algemeen opgesteld in het Engels of het Frans.

Engels en Frans zijn tevens de proceduretalen in een zeer groot aantal van de rechtszaken die door de juridische diensten en afdelingen worden behandeld.

De communicatie met de lidstaten verloopt meestal in het Engels en de communicatie tussen de instellingen in het Engels of Frans. Interinstitutionele vergaderingen over wetgevingsvoorstellen vinden bijvoorbeeld veelal zonder of met beperkte vertolking plaats. Bijgevolg moeten de juridische adviseurs en andere deelnemers aan dergelijke vergaderingen het Engels of het Frans beheersen om in staat te zijn de debatten te volgen, opmerkingen te maken en juridisch advies te geven.

Procesvoering is een belangrijk onderdeel van het werk. Daarbij moeten alle processtukken zowel in de taal van de zaak als in het Frans aan de rechterlijke instanties van de EU worden toegezonden, omdat de beraadslagingen in de rechterlijke instanties van de Unie in het Frans verlopen. De juridische diensten en afdelingen moeten kunnen beschikken over voldoende administrateurs die de Franse versie van de processtukken kunnen toetsen voordat die worden voorgelegd aan de rechterlijke instanties van de Unie. Bovendien is een deel van de jurisprudentie van het Gerecht slechts in het Frans en in de procestaal beschikbaar. De juridische diensten en afdelingen moeten voldoende administrateurs hebben die de volledige jurisprudentie kunnen begrijpen die onder de bevoegdheid van het Gerecht valt, zodat zij het kwaliteitsvolle en snelle juridische advies kunnen verstrekken dat van hen wordt verwacht.

3) Specifieke voorwaarden — kwalificaties en werkervaring

Een diploma van een voltooide universitaire opleiding in de rechten van ten minste vier jaar, of een gelijkwaardig diploma

of

een vergunning voor het uitoefenen van beroepswerkzaamheden in een lidstaat onder een van de beroepstitels als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder a), van Richtlijn 98/5/EG van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven (PB L 77 van 14.3.1998, blz. 36).

In BIJLAGE III vindt u voorbeelden van minimumkwalificaties

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?

1) Inschrijvingsprocedure

In het sollicitatieformulier moet u uw taal 1 en taal 2 opgeven. Uw taal 1 moet een van de 24 officiële EU-talen zijn en uw taal 2 moet Engels of Frans zijn. U wordt tevens verzocht te bevestigen dat u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en nadere informatie te verstrekken die relevant is voor het vakgebied (bijvoorbeeld: diploma’s en werkervaring).

U kunt het sollicitatieformulier in een van de 24 officiële EU-talen invullen.

Door uw sollicitatieformulier te valideren, verklaart u te voldoen aan alle voorwaarden die zijn vermeld in het onderdeel “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?”. Wanneer u uw sollicitatieformulier eenmaal hebt gevalideerd, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. Het is aan u om ervoor te zorgen dat u uw sollicitatieformulier binnen de gestelde termijn indient en valideert.

2) Voorafgaande meerkeuzetoetsen per computer

Als u uw sollicitatieformulier tijdig valideert, wordt u uitgenodigd voor een aantal voorafgaande meerkeuzetoetsen per computer in een door EPSO erkend centrum.

Tenzij anders vermeld, moet u een afspraak boeken voor de meerkeuzetoetsen per computer volgens de instructies van EPSO. Normaal gezien hebt u daarvoor de keuze uit verschillende data en locaties. De periode voor het boeken en het afleggen van de toetsen is beperkt.

De meerkeuzetoetsen zijn als volgt samengesteld:

Toets

Taal

Aantal vragen

Duur

Score

Vereiste minimumscore

Verbaal redeneervermogen

taal 1

20

35 min.

0-20 punten

10/20

Numeriek redeneervermogen

taal 1

10

20 min.

0-10 punten

numeriek + abstract samen: 8/20

Abstract redeneervermogen

taal 1

10

10 min.

0-10 punten

Taalkennis

taal 1

12

25 min.

0-12 punten

8/12

Als u hiervoor niet de vereiste minimumscores behaalt, wordt u uitgesloten van verdere deelname. De scores worden niet opgeteld bij de scores die u voor de volgende toetsen behaalt.

3) Tussentijdse meerkeuzetoetsen per computer

Als u alle minimumscores hebt behaald voor de voorafgaande meerkeuzetoetsen per computer (zie punt 2), wordt u uitgenodigd voor een andere reeks meerkeuzetoetsen in een door EPSO erkend centrum.

Tenzij anders vermeld, moet u een afspraak boeken voor de meerkeuzetoetsen per computer volgens de instructies van EPSO. Normaal gezien hebt u daarvoor de keuze uit verschillende data en locaties. De periode voor het boeken en het afleggen van de toetsen is beperkt.

De meerkeuzetoetsen zijn als volgt samengesteld:

Toets

Taal

Aantal vragen

Duur

Score

Vereiste minimumscore

Vakgerelateerde meerkeuzevragen

taal 2

40

60 min.

0-40 punten

20/40

Taalkennis

taal 2

12

25 min.

0-12 punten

6/12

De score voor de taalkennistoets wordt niet meegeteld voor de berekening van uw totaalscore; u moet echter wel voor alle toetsen de vereiste minimumscores behalen en behoren tot de kandidaten met de hoogste scores voor de vakgerelateerde meerkeuzetoets om te kunnen worden toegelaten tot de volgende fase van het vergelijkend onderzoek.

4) Controle van de toelatingsvoorwaarden

Op basis van de gegevens in het onlinesollicitatieformulier wordt gecontroleerd of u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden die zijn vermeld in het onderdeel “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?”. EPSO gaat na of u voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden. De jury controleert of u voldoet aan de specifieke toelatingsvoorwaarden die zijn vermeld in het onderdeel “Onderwijs en opleiding” van uw onlinesollicitatieformulier, rekening houdend met de in bijlage I vermelde taken.

5) Assessment

Er worden maximaal driemaal zoveel kandidaten toegelaten tot het assessment als het aantal kandidaten dat op de reservelijst kan worden geplaatst. Als u volgens de gegevens in uw onlinesollicitatieformulier aan alle voorwaarden voldoet en u behoort tot degenen met de hoogste scores voor de vakgerelateerde meerkeuzetoets, wordt u uitgenodigd voor een assessment in uw taal 2. Het assessment duurt een of twee dagen en vindt hoogstwaarschijnlijk plaats in Brussel.

Tenzij anders vermeld, moet u een USB-stick met gescande kopieën van uw bewijsstukken meenemen naar het assessment. Tijdens het assessment worden uw documenten gedownload en u krijgt de USB-stick diezelfde dag terug.

Tijdens het assessment worden acht algemene competenties en de vakgerelateerde competenties voor dit vergelijkend onderzoek getoetst tijdens een aantal onderdelen (twee rollenspellen, een gedragsgerelateerd interview (algemene vaardigheden), een mondelinge presentatie en een schriftelijke vakgerelateerde toets), volgens onderstaande schema’s:

Competentie

Onderdeel

1.

Problemen analyseren en oplossen

rollenspel 1

mondelinge presentatie

2.

Communiceren

rollenspel 2

mondelinge presentatie

3.

Kwaliteits- en resultaatgericht werken

rollenspel 2

mondelinge presentatie

4.

Leren en zich blijven ontwikkelen

rollenspel 1

gedragsgerelateerd interview (algemene competenties)

5.

Prioriteiten stellen en organiseren

rollenspel 2

mondelinge presentatie

6.

Stressbestendigheid

rollenspel 1

mondelinge presentatie

7.

Samenwerken

rollenspel 1

gedragsgerelateerd interview (algemene competenties)

8.

Leiderschap

rollenspel 2

gedragsgerelateerd interview (algemene competenties)

Vereiste minimumscore: 3/10 per competentie en 40/80 in totaal

Competentie

Onderdeel

Vereiste minimumscore

Vakgerelateerde competenties

schriftelijke vakgerelateerde toets

50/100

6) Reservelijst

De jury controleert de informatie die is verstrekt in het onlinesollicitatieformulier en de bewijsstukken om te bepalen of de kandidaten aan de voorwaarden voldoen. De kandidaten die na afloop van het assessment alle vereiste minimumscores en de hoogste eindscores hebben behaald, worden op een reservelijst geplaatst, totdat het maximumaantal dat op de reservelijst kan worden geplaatst, is bereikt. De reservelijst wordt in alfabetische volgorde opgesteld.

De reservelijst en het competentiepaspoort (met kwalitatieve feedback van de jury) van de geslaagde kandidaten worden beschikbaar gesteld aan de EU-instellingen voor eventueel gebruik in de aanwervingsprocedure en met het oog op hun verdere loopbaanontwikkeling. Opname in een reservelijst geeft geen recht of garantie op aanwerving.

GELIJKE KANSEN EN BIJZONDERE VOORZIENINGEN

EPSO voert een beleid van gelijke kansen en gelijke behandeling en aanvaardt sollicitaties van iedereen.

Als u een handicap of medische aandoening hebt die uw deelname aan de testen bemoeilijkt, vermeld dit dan in uw sollicitatieformulier en laat ons weten welke bijzondere voorzieningen u nodig hebt.

Meer informatie over ons beleid van gelijke kansen en de procedure om te verzoeken om bijzondere voorzieningen zijn te vinden op onze website (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_nl) en in de algemene bepalingen betreffende vergelijkende onderzoeken in de bijlage (punt 1.3 “Gelijke kansen en bijzondere voorzieningen”).

HOE EN WANNEER KAN IK ME INSCHRIJVEN?

Om u in te schrijven, moet u eerst een EPSO-account aanmaken. U mag slechts één account aanmaken voor al uw EPSO-sollicitaties.

U kunt zich online inschrijven op de website van EPSO http://jobs.eu-careers.eu tot

15 september 2020 om 12 uur ('s middags), Belgische tijd


BIJLAGE I

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De belangrijkste taken zijn:

verstrekken van juridisch advies (mondeling en schriftelijk) om de besluit- en beleidsvorming te vergemakkelijken;

deelnemen aan vergaderingen tussen EU-instellingen en hun voorbereidende instanties en aan interne vergaderingen, en bijdragen aan de voorbereiding van deze vergaderingen;

de instellingen en hun voorbereidende instanties en/of afdelingen bijstaan om de wettelijkheid en redactionele kwaliteit van de vastgestelde rechtshandelingen te waarborgen;

optreden als vertegenwoordiger voor het Hof van Justitie van de Europese Unie, waartoe onder meer de volgende taken behoren: opstellen van memories, pleiten voor het Hof, verrichten van onderzoek en andere taken in verband met procesvoering;

uitgebreid juridisch onderzoek verrichten op het gebied van het EU- en internationaal recht, met inbegrip van de jurisprudentie; gedetailleerde analyses verrichten van de toegewezen zaken;

deelnemen aan trialogen en andere interinstitutionele onderhandelingen over de vaststelling van rechtshandelingen van de Unie en bijwonen van vergaderingen met de Raad, het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europees Hof van Justitie en de Europese Dienst voor extern optreden;

deelnemen aan bijeenkomsten in internationale fora en communiceren met de juridische adviseurs van buitenlandse ministeries en internationale organisaties;

meewerken aan de uitvoering van strategieën en werkprogramma’s, onder meer door initiatieven te nemen om werkmethoden en procedures te verbeteren;

communiceren en samenwerken met interne en externe gesprekspartners.

Einde van BIJLAGE I; klik hier om terug te gaan naar de hoofdtekst.


BIJLAGE II

ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

ALGEMENE INFORMATIE

In het kader van de door EPSO georganiseerde selectieprocedures slaat elke verwijzing naar een persoon van een bepaald geslacht tevens op personen van het andere geslacht.

Wanneer in enige fase van het vergelijkend onderzoek de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten toegelaten tot de volgende fase van het vergelijkend onderzoek. Ook kandidaten die met succes beroep hebben aangetekend, worden toegelaten tot de volgende fase.

Wanneer de laatste plaats op de reservelijst door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten op de reservelijst geplaatst. Ook kandidaten die na een beroep opnieuw tot deze fase van de procedure zijn toegelaten, worden op de reservelijst geplaatst.

1. TOELATINGSVOORWAARDEN

1.1. Algemene en specifieke voorwaarden

De algemene en specifieke voorwaarden (waaronder talenkennis) worden voor elk vakgebied of profiel vermeld in het onderdeel “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?”.

De specifieke voorwaarden betreffende kwalificaties, werkervaring en talenkennis variëren naargelang van het gezochte profiel. Vermeld in uw sollicitatieformulier zo veel mogelijk informatie over uw kwalificaties en werkervaring — indien verplicht — (zie het onderdeel “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?”) die verband houdt met de aard van de functie.

a)

Diploma’s en/of certificaten: Diploma’s die zijn afgegeven in een EU-land of niet-EU-land, moeten worden erkend door een officiële instantie van een EU-lidstaat, bijvoorbeeld het Ministerie van Onderwijs. De jury houdt rekening met de verschillende onderwijsstructuren in de lidstaten.

Vermeld voor postsecundair onderwijs en voor technische, specialistische of beroepsopleidingen de vakken, de duur en vermeld tevens of het voltijds, deeltijds of avondonderwijs betrof.

b)

Werkervaring (indien verplicht) wordt alleen meegeteld voor zover deze verband houdt met de aard van de functie en als er sprake is van:

een reële en daadwerkelijke arbeidsprestatie;

bezoldiging;

hiërarchische ondergeschiktheid of de verlening van een dienst, en

onder de volgende voorwaarden:

vrijwilligerswerk: indien met betaling van een vergoeding en vergelijkbaar met gewoon werk wat betreft aantal uren en duur;

stages: indien met betaling van een vergoeding;

militaire dienstplicht: vervuld vóór of na het vereiste diploma, voor ten hoogste de duur van de wettelijke dienstplicht in uw lidstaat;

ouderschapsverlof/adoptieverlof: als het verlof is opgenomen tijdens een arbeidscontract;

promotie/doctoraat: wordt meegeteld als werkervaring van ten hoogste drie jaar, op voorwaarde dat de doctorsgraad daadwerkelijk is verworven, ongeacht of er sprake was van bezoldiging, en

deeltijdwerk: wordt meegeteld naar rato van de daadwerkelijk gewerkte tijd, dus als u bijvoorbeeld zes maanden halftijds hebt gewerkt, wordt dit meegeteld als drie maanden werkervaring.

1.2. Bewijsstukken

In de verschillende fasen van de selectieprocedure moet u een officieel document kunnen overleggen waaruit uw staatsburgerschap blijkt, bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart, dat geldig moet zijn op de uiterste termijn voor indiening van uw sollicitatie (uiterste datum voor indiening van het eerste deel van uw sollicitatieformulier als de sollicitatieprocedure in twee fasen verloopt).

Voor alle beroepsactiviteiten moeten originelen of gewaarmerkte kopieën kunnen worden overgelegd van:

documenten van voormalige en huidige werkgever(s), waarop wordt vermeld: aard, niveau, begin- en einddatum van de verrichte werkzaamheden, officieel briefhoofd en stempel van de onderneming, en naam en handtekening van de bevoegde persoon, of

de arbeidsovereenkomst(en) en het eerste en het laatste loonstrookje. Voeg hierbij een gedetailleerde beschrijving van de verrichte werkzaamheden;

(voor niet in loondienst verrichte beroepswerkzaamheden, als zelfstandige, in vrije beroepen enz.) facturen of bestelbonnen met specificatie van de verrichte werkzaamheden, of enig ander officieel bewijsstuk;

(voor conferentietolken indien werkervaring vereist is) bewijsstukken waarop het aantal gewerkte dagen wordt vermeld, evenals de talen waarnaar of waaruit is getolkt, en waaruit blijkt dat het specifiek om conferentievertolking gaat.

In de regel zijn geen bewijsstukken vereist om uw talenkennis aan te tonen, behalve voor bepaalde vergelijkende onderzoeken voor linguïsten of specialisten.

Op enig moment in de procedure kunt u worden verzocht om aanvullende informatie of documenten te verstrekken. EPSO zal u laten weten welke bewijsstukken u moet indienen en wanneer.

1.3. Gelijke kansen en bijzondere voorzieningen

Als u een handicap of medische aandoening hebt die uw deelname aan de toetsen belemmert, vermeld dit dan in uw sollicitatieformulier en laat ons weten welke bijzondere voorzieningen u nodig hebt. Indien de handicap of medische aandoening ontstaat nadat u uw sollicitatieformulier hebt gevalideerd, moet u dit zo snel mogelijk aan EPSO melden, op de hieronder vermelde wijze.

U dient een certificaat van een nationale instantie of een medische verklaring naar EPSO te sturen voordat uw verzoek in aanmerking kan worden genomen. De bewijsstukken worden bestudeerd, waarna in gerechtvaardigde gevallen redelijke voorzieningen worden getroffen.

Als u met een toegankelijkheidsprobleem wordt geconfronteerd, of meer informatie wenst, neem dan contact op met het “accessibility team” van EPSO:

via e-mail (EPSO-accessibility@ec.europa.eu);

per fax (+32 22998081), of

per post:

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

EPSO accessibility

Kortenberglaan 25

1049 Brussel

BELGIË

2. WIE VOERT DE SELECTIE UIT?

De jury wordt aangesteld om de kandidaten te vergelijken en de beste kandidaten te selecteren op basis van hun competenties, vaardigheden en kwalificaties ten opzichte van de eisen die worden beschreven in deze aankondiging van vergelijkend onderzoek. De juryleden bepalen ook de moeilijkheidsgraad van de toetsen en keuren de inhoud goed op basis van de voorstellen van EPSO.

Om de onafhankelijkheid van de jury te waarborgen, mogen kandidaten of personen die niet tot de jury behoren, geen contact hebben met de juryleden, behalve in het kader van toetsen die directe interactie tussen de kandidaten en de jury vereisen.

Kandidaten die hun standpunt kenbaar willen maken of hun rechten willen uitoefenen, moeten dit schriftelijk doen. De aan de jury gerichte correspondentie moet worden toegestuurd aan EPSO, dat de correspondentie vervolgens doorstuurt naar de jury. Het is ten strengste verboden om buiten deze procedures enig contact, direct dan wel indirect, met de leden van de jury te hebben. Overtreding van deze regel kan leiden tot diskwalificatie.

Met name een familie- of hiërarchische relatie tussen een kandidaat en een jurylid geeft aanleiding tot een belangenconflict. De juryleden worden verzocht om dit soort situaties aan EPSO te melden zodra zij hiervan op de hoogte zijn. EPSO zal elk geval afzonderlijk beoordelen en passende maatregelen nemen. Niet-naleving van deze regels kan leiden tot disciplinaire maatregelen jegens juryleden en tot diskwalificatie van de kandidaten van het vergelijkend onderzoek (zie punt 4.4).

De namen van de juryleden worden vóór het assessment bekendgemaakt op de website van EPSO (www.eu-careers.eu).

3. COMMUNICATIE

3.1. Communicatie met EPSO

Aangeraden wordt ten minste tweemaal per week uw EPSO-account te raadplegen om het verloop van uw sollicitatie te volgen. Als u uw account niet kunt raadplegen door een technisch probleem bij EPSO, moet u dit onmiddellijk melden, uitsluitend via de website van EPSO (https://epso.europa.eu/help_nl).

EPSO behoudt zich het recht voor geen antwoord te geven als het informatie betreft die al duidelijk wordt vermeld in deze aankondiging van vergelijkend onderzoek of de bijlagen erbij, of op de website van EPSO, inclusief de rubriek “Veelgestelde vragen”.

Vermeld in alle correspondentie uw naam (zoals vermeld op uw EPSO-account), uw inschrijvingsnummer en het referentienummer van de selectieprocedure.

EPSO hanteert de beginselen van de bestuurlijke gedragscode: https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_nl (zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad). In dat verband behoudt EPSO zich het recht voor ongepaste correspondentie te staken, bijvoorbeeld omdat deze steeds hetzelfde onderwerp betreft, of beledigend en/of irrelevant is.

3.2. Toegang tot informatie

Kandidaten hebben toegang tot bepaalde individuele persoonsgegevens. Deze specifieke toegangsrechten worden verleend op grond van de verplichting tot motivering, zodat de betrokkene eventueel beroep kan instellen tegen een besluit tot afwijzing.

Deze motiveringsplicht moet echter worden afgewogen tegen het feit dat de werkzaamheden van de jury vertrouwelijk zijn, om de onafhankelijkheid van de jury en de objectiviteit van de selectieprocedure te waarborgen. Om vertrouwelijkheidsredenen mogen de opvattingen van de juryleden over de individuele beoordeling van kandidaten en de beoordeling in vergelijking met andere kandidaten niet worden bekendgemaakt.

Deze toegangsrechten gelden specifiek voor kandidaten die deelnemen aan een vergelijkend onderzoek. U kunt niet méér rechten aan de wetgeving inzake de toegang van het publiek tot documenten ontlenen dan de in dit punt beschreven rechten.

3.2.1. Automatisch beschikbare informatie

Na elke selectiefase van het vergelijkend onderzoek ontvangt u automatisch de volgende informatie via uw EPSO-account:

meerkeuzetoetsen: een overzicht van uw antwoorden en de juiste antwoorden, met de verwijzingsnummers of -letters. De tekst van de vragen en antwoorden wordt nooit meegedeeld;

toelatingsvoorwaarden: of u bent toegelaten. Als u niet bent toegelaten, wordt aangegeven aan welke voorwaarden u niet voldoet;

Talent Screener: uw resultaten, een overzicht met het gewicht van elke vraag, de aan elk antwoord toegekende punten en uw totaalscore;

voorafgaande toetsen: uw resultaten;

tussentijdse toetsen: uw resultaten, als u niet bent toegelaten tot de volgende fase;

assessment: uw competentiepaspoort met uw totaalscores per competentie en de opmerkingen van de jury met kwantitatieve en kwalitatieve feedback over uw prestaties bij het assessment, als u niet bent gediskwalificeerd.

EPSO deelt geen teksten of toetsopdrachten mee aan de kandidaten, aangezien deze mogelijk opnieuw worden gebruikt in toekomstige vergelijkende onderzoeken. In sommige uitzonderlijke gevallen kan EPSO de bronteksten of opdrachten op de website publiceren als:

de toetsen zijn afgerond;

de resultaten zijn berekend en meegedeeld aan de kandidaten, en

de bronteksten/opdrachten niet opnieuw worden gebruikt in toekomstige vergelijkende onderzoeken.

3.2.2. Informatie op verzoek

U kunt om een ongecorrigeerde kopie van uw antwoorden op een schriftelijke toets verzoeken, indien de inhoud van de toets niet bedoeld is om opnieuw te worden gebruikt in toekomstige vergelijkende onderzoeken. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor antwoorden op elektronische postbakopdrachten en casestudy’s.

De gecorrigeerde antwoorden en de details van de scoreberekening vallen onder de vertrouwelijkheid van de werkzaamheden van de jury en worden niet bekendgemaakt.

EPSO streeft ernaar zo veel mogelijk informatie te verstrekken aan de kandidaten, rekening houdend met zijn motiveringsplicht, de vertrouwelijke aard van de werkzaamheden van de jury en de regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Alle verzoeken om informatie worden beoordeeld in het licht van deze verplichtingen.

Een verzoek om informatie moet binnen tien kalenderdagen nadat uw resultaten via uw EPSO-account zijn bekendgemaakt, worden ingediend via de website van EPSO (https://epso.europa.eu/help_nl).

4. KLACHTEN EN PROBLEMEN

4.1. Technische en organisatorische problemen

Als u tijdens de selectieprocedure met een ernstig technisch of organisatorisch probleem wordt geconfronteerd, neem dan contact op met EPSO, uitsluitend via de website van EPSO (https://epso.europa.eu/help_nl), zodat wij het probleem kunnen onderzoeken en een oplossing kunnen zoeken.

Vermeld in alle correspondentie uw naam (zoals vermeld op uw EPSO-account), uw inschrijvingsnummer en het referentienummer van de selectieprocedure.

Als het probleem zich in het testcentrum voordoet:

meld het probleem onmiddellijk bij de surveillanten zodat ter plaatse een oplossing kan worden gezocht. Vraag hun in ieder geval uw klacht schriftelijk vast te leggen, en

neem binnen drie kalenderdagen na uw test contact op met EPSO via de website (https://epso.europa.eu/help_nl) en geef een korte omschrijving van het probleem.

Als het probleem zich buiten het testcentrum voordoet (bijvoorbeeld in verband met reservering), volg dan de in uw EPSO-account en op de EPSO-website vermelde instructies of neem onmiddellijk contact op met EPSO via de website (https://epso.europa.eu/help_nl).

Als u een probleem hebt in verband met uw inschrijving, moet u onmiddellijk, en in elk geval vóór de uiterste inschrijvingsdatum, contact opnemen met EPSO via de website (https://epso.europa.eu/help_nl). Berichten die minder dan vijf werkdagen vóór de uiterste inschrijvingsdatum zijn verstuurd, kunnen mogelijk niet vóór die datum worden beantwoord.

4.2. Interne heronderzoeksprocedures

4.2.1. Inhoudelijke fouten in de meerkeuzetoetsen per computer

De databank met de meerkeuzevragen wordt voortdurend en grondig door EPSO en de jury’s gecontroleerd.

Als u van mening bent dat een fout in een van de meerkeuzevragen een negatieve invloed heeft gehad op uw vermogen om het juiste antwoord te geven, kunt u de jury verzoeken de vraag/vragen opnieuw te bekijken (een zogeheten “neutralisatieprocedure”).

Bij deze procedure kan de jury besluiten de vraag te annuleren en de oorspronkelijk aan die vraag toegekende punten te verdelen over de rest van de vragen. De herberekening vindt alleen plaats voor de kandidaten die de foutieve vraag hebben gekregen. De scoreberekening zoals beschreven in de desbetreffende onderdelen van deze aankondiging van vergelijkend onderzoek, verandert verder niet.

Voor klachten over de meerkeuzetoetsen geldt de volgende regeling:

procedure: neem contact op met EPSO, uitsluitend via de website van EPSO (https://epso.europa.eu/help_nl);

taal: in de door u voor het betrokken vergelijkend onderzoek gekozen taal 2;

termijn: binnen drie kalenderdagen na de datum van de computertoetsen;

aanvullende informatie: geef een beschrijving van de inhoud van de vraag, zodat de vraag in kwestie kan worden geïdentificeerd, en licht de vermeende fout zo duidelijk mogelijk toe.

Verzoeken die te laat worden ingediend, of waarin de betwiste vraag of de vermeende fout niet wordt toegelicht, worden niet in behandeling genomen.

Met name worden verzoeken waarin enkel wordt gewezen op vermeende vertaalproblemen, zonder dat het probleem duidelijk wordt omschreven, niet aanvaard.

Dezelfde procedure geldt voor fouten in de elektronische postbakopdracht.

4.2.2. Verzoek om een heronderzoek

U kunt verzoeken om een heronderzoek van elk besluit van de jury of van EPSO waarbij uw resultaten worden vastgesteld of waarbij wordt bepaald of u naar de volgende fase van het vergelijkend onderzoek mag doorgaan of van verdere deelname wordt uitgesloten.

Verzoeken om een heronderzoek kunnen worden ingediend om een van de volgende redenen:

een materiële onregelmatigheid in de procedure van het vergelijkend onderzoek, en/of

niet-naleving, door de jury of door EPSO, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, de aankondiging van het vergelijkend onderzoek of de bijlagen erbij en/of de jurisprudentie.

U kunt de geldigheid van de beoordeling door de jury van uw toetsprestatie of van de relevantie van uw kwalificaties en werkervaring niet betwisten. Met deze beoordeling spreekt de jury een waardeoordeel uit. Dat u het niet eens bent met het oordeel van de jury over uw toetsen, kwalificaties en/of werkervaring, bewijst niet dat de jury een fout heeft gemaakt. Een verzoek om heronderzoek dat op deze basis wordt ingediend, wordt niet gehonoreerd.

Voor verzoeken om heronderzoek geldt de volgende regeling:

procedure: neem contact op met EPSO, uitsluitend via de website van EPSO (https://epso.europa.eu/help_nl);

taal: in de door u voor het betrokken vergelijkend onderzoek gekozen taal 2;

termijn: binnen tien kalenderdagen nadat het betwiste besluit via uw EPSO-account is bekendgemaakt;

aanvullende informatie: geef duidelijk aan welk besluit u wilt betwisten en op welke gronden.

Verzoeken die te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Binnen 15 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. De instantie die het betwiste besluit heeft genomen (de jury of EPSO), analyseert uw verzoek en neemt een besluit, waarna u zo spoedig mogelijk een gemotiveerd antwoord krijgt.

Als het resultaat positief is, wordt u opnieuw toegelaten tot het vergelijkend onderzoek, in de fase waarvan u eerder werd uitgesloten, ongeacht de fase waarin het vergelijkend onderzoek zich intussen bevindt.

4.3. Andere wijzen van betwisting

4.3.1. Administratieve klachten

Als deelnemer aan een vergelijkend onderzoek hebt u het recht om bij de directeur van EPSO in zijn hoedanigheid van tot aanstelling bevoegd gezag een administratieve klacht in te dienen.

U kunt een klacht indienen tegen een genomen of niet-genomen besluit dat rechtstreeks en onmiddellijk van invloed is op uw rechtspositie als kandidaat, mits er sprake is van een duidelijke schending van de voor de selectieprocedure geldende voorschriften. De directeur van EPSO kan een waardeoordeel van de jury niet terugdraaien (zie punt 4.2.2).

Voor administratieve klachten geldt de volgende regeling:

procedure: neem contact op met EPSO, uitsluitend via de website van EPSO (https://epso.europa.eu/help_nl);

taal: in de door u voor het betrokken vergelijkend onderzoek gekozen taal 2;

termijn: binnen drie maanden na de bekendmaking van het betwiste besluit of na de datum waarop het besluit had moeten worden genomen;

aanvullende informatie: geef duidelijk aan welk besluit u wilt betwisten en op welke gronden.

Verzoeken die te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

4.3.2. Gerechtelijk beroep

Als u deelneemt aan een vergelijkend onderzoek, hebt u het recht een gerechtelijk beroep in te stellen bij het Gerecht op grond van artikel 270 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 91 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Er kan bij het Gerecht geen beroep tegen een besluit van EPSO (in tegenstelling tot een besluit van de jury) worden ingesteld als niet eerst een administratieve klacht op grond van artikel 90, lid 2, van het Statuut is ingediend (zie punt 4.3.1). Met name geldt dit voor besluiten betreffende de algemene toelatingscriteria, die door EPSO worden genomen en niet door de jury.

Voor gerechtelijke beroepen geldt de volgende regeling:

procedure: zie de website van het Gerecht (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3. Europese Ombudsman

Alle burgers en inwoners van de EU kunnen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman.

Alvorens een klacht bij de Europese Ombudsman in te dienen, moet u eerst de passende administratieve stappen bij de betrokken instellingen of organen ondernemen (zie de punten 4.1-4.3).

Het indienen van een klacht bij de Europese Ombudsman betekent niet dat de termijn voor het indienen van een administratieve klacht of het instellen van een gerechtelijk beroep wordt verlengd.

Voor klachten bij de Europese Ombudsman geldt de volgende regeling:

procedure: zie de website van de Europese Ombudsman (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4. Diskwalificatie van de selectieprocedure

Op enig moment in een selectieprocedure kunt u worden gediskwalificeerd als EPSO constateert dat u:

meer dan één EPSO-account hebt aangemaakt;

zich hebt ingeschreven voor een niet-verenigbaar vakgebied of profiel;

niet aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet;

valse of niet door de nodige documenten gestaafde verklaringen hebt afgelegd;

een of meer toetsen niet hebt geboekt of afgelegd;

bij de toetsen hebt gefraudeerd;

in uw sollicitatieformulier de voor dit vergelijkend onderzoek vereiste talen niet hebt opgegeven of niet de vereiste minimumniveaus voor deze talen hebt opgegeven;

hebt getracht om op ongeoorloofde wijze contact op te nemen met een lid van de jury;

EPSO niet hebt geïnformeerd over een potentieel belangenconflict met een jurylid;

het sollicitatieformulier hebt ingevuld in een andere taal dan de taal/talen die in deze aankondiging van vergelijkend onderzoek is/zijn vermeld (voor eigennamen, officiële titels en functiebenamingen, zoals aangegeven in de bewijsstukken, of benamingen/titels van diploma’s kan een uitzondering worden gemaakt), en/of

een schriftelijke of praktische toets hebt ondertekend of hierop een onderscheidend merk hebt aangebracht.

De EU-instellingen werven alleen personen aan die blijk geven van de hoogste mate van integriteit. Fraude of poging tot fraude kan worden bestraft met sancties en kan uw deelname aan toekomstige vergelijkende onderzoeken in gevaar brengen.

Einde van BIJLAGE II; klik hier om terug te gaan naar de hoofdtekst.


BIJLAGE III

VOORBEELDEN VAN MINIMUMKWALIFICATIES (PER LAND EN PER RANG) DIE IN BEGINSEL OVEREENKOMEN MET DE VOLGENS DE AANKONDIGINGEN VAN VERGELIJKEND ONDERZOEK VEREISTE KWALIFICATIES

Klik hier voor een gemakkelijk leesbare versie van deze voorbeelden

AST-SC1 tot en met AST-SC6

AST1 tot en met AST7

AST3 tot en met AST11

AD5 tot en met AD16

LAND

Secundair onderwijs (dat toegang geeft tot hoger onderwijs)

Hoger onderwijs (niet-universitair postsecundair onderwijs of korte universitaire opleiding van ten minste twee jaar)

Universitair onderwijs (of daarmee overeenkomend niveau) (van ten minste drie jaar)

Universitair onderwijs (of daarmee overeenkomend niveau) (van vier jaar of meer)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea — L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 À Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of «Ingenieur»

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) œjoko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, À level (VCE À level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Einde van BIJLAGE III; klik hier om terug te gaan naar de hoofdtekst.