Home

Kennisgeving van vacature CONS/AD/163/20

Kennisgeving van vacature CONS/AD/163/20

26.10.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 358/20


Kennisgeving van vacature CONS/AD/163/20

(2020/C 358 A/02)

ALGEMENE INFORMATIE

Afdeling

Algemeen en Institutioneel Beleid — GIP

Standplaats

Brussel, Justus Lipsiusgebouw

Functiebenaming

Directeur-generaal

Functiegroep en rang

AD 15

Vereiste veiligheidsmachtiging

SECRET UE/EU SECRET

UITERSTE TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN SOLLICITATIES

18 november 2020 — 12.00 uur ’s middags (Belgische tijd)

Wie zijn wij?

Het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) assisteert de Europese Raad, de Raad van de EU en hun voorbereidende instanties op al hun werkgebieden. Het verleent advies en bijstand aan de leden en de voorzitters van de Europese Raad en de Raad op alle vlakken, waaronder juridisch en beleidsadvies, coördinatie met andere instellingen, het uitwerken van compromissen, supervisie, alsmede alle praktische aspecten van een goede voorbereiding en werking van de Europese Raad en de Raad.

De afdeling Algemeen en Institutioneel Beleid (GIP) bestaat op dit moment uit twee directoraten (GIP.1 “directoraat Algemeen Beleid” en GIP.2 “directoraat Interinstitutionele Betrekkingen”) en één administratieve eenheid (“Europese Raad en Strategische Planning”); zij ressorteren alle drie rechtstreeks onder de directeur-generaal.

GIP verricht horizontale politieke diensten ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Raad van de EU en het Raadsvoorzitterschap, en de Europese Raad en zijn voorzitter. Zij ondersteunt beleids-DG’s bij horizontale vraagstukken en vertegenwoordigt het SGR in het Coreper (1 en 2) voor horizontale kwesties. GIP is eveneens verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de werkzaamheden van het SGR in verband met transversale kwesties.

Meer specifiek is het directoraat Algemeen Beleid (GIP.1) verantwoordelijk voor horizontale dossiers zoals het meerjarig financieel kader (MFK) en de coördinatie van het Europees Semester. Het ondersteunt het huidige voorzitterschap en de aantredende halfjaarlijkse voorzitterschappen van de Raad, draagt bij tot de efficiënte werking van de Raad in het algemeen en treedt op als secretariaat van de Raad Algemene Zaken. Het steunt het voorzitterschap door bij te dragen aan de voorbereidingen en het goede verloop van vergaderingen van het Coreper 1 en 2, met inbegrip van de Groep Mertens en de Groep Antici.

Het directoraat Interinstitutionele Betrekkingen (GIP.2) is met name verantwoordelijk voor de betrekkingen met het Europees Parlement: het assisteert het voorzitterschap bij gesprekken en ondersteunt de relaties van de voorzitter van de Europese Raad met deze instelling. Op het gebied van de wetgevingsprocedure biedt GIP.2 advies en ondersteuning aan het voorzitterschap en aan andere diensten van het SGR. GIP.2 onderhoudt ook de betrekkingen van de Raad met andere instellingen of organen (het EESC, het CvdR enz.) en met nationale parlementen.

De eenheid Europese Raad en Strategische Planning verzorgt het secretariaat van de Europese Raad. Het secretariaat stelt alle ondersteunende documenten op, met inbegrip van conclusies van de Europese Raad, in nauwe samenwerking met het kabinet van de voorzitter van de Europese Raad en met de secretaris-generaal. Het biedt ondersteuning tijdens bijeenkomsten van de Europese Raad, onder meer door verslag uit te brengen aan de Antici-afgevaardigden, en stelt de notulen van de Europese Raad op.

Wat bieden wij?

De functie van directeur-generaal van GIP is een uitdagende functie in een politiek interessant klimaat. De directeur staat aan het hoofd van een team van een 70-tal hooggekwalificeerde medewerkers.

Onder het gezag van de secretaris-generaal en in samenwerking met de twee directeurs van GIP en het eenheidshoofd, beheert en coördineert u uw directoraat-generaal en zijn middelen op een professionele manier, organiseert u zijn activiteiten en ondersteunt en motiveert u het personeel in zijn werkzaamheden. U stelt de strategie en het werkprogramma van het directoraat-generaal op en voert deze uit; u legt de doelstellingen van het directoraat-generaal vast en zorgt ervoor dat deze worden verwezenlijkt binnen de vereiste termijnen en volgens de vereiste kwaliteitsnormen. U stimuleert een cultuur van doeltreffende communicatie en samenwerking, zowel binnen GIP als met de andere directoraten-generaal en diensten van het SGR.

In samenwerking met andere directoraten-generaal bent u verantwoordelijk voor horizontale beleidscoördinatie en voor procedurele coördinatie met als doel de continuïteit en de samenhang van de werkzaamheden van de Raad en de Europese Raad te ondersteunen.

U verstrekt beleids- en procedureel advies op hoog niveau aan de secretaris-generaal van de Raad en aan de voorzitterschappen van de Europese Raad, de Raad en het Coreper over alle aspecten van de dossiers die onder de bevoegdheid van het directoraat-generaal vallen, en u neemt deel aan vergaderingen en, in voorkomend geval, aan briefings en/of onderhandelingen om compromissen te sluiten en oplossingen te vinden. In dit verband assisteert u de voorzitterschappen bij de onderhandelingen en zorgt u voor doeltreffende communicatie en samenwerking met de EU-instellingen, -agentschappen en andere organen op de gebieden die onder de bevoegdheid van GIP vallen.

U zorgt voor de algemene strategische coördinatie, onder meer met andere directoraten-generaal op het gebied van beleid en te halen doelstellingen.

U maakt frequent dienstreizen naar het buitenland, bij uitzondering ook buiten de EU.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een manager met aanzienlijke ervaring inzake de beleidsvorming en het wetgevingsproces van de EU en met een grondige kennis van de Raad, de Europese Raad en de institutionele EU-aangelegenheden. Kennis van de domeinen waarvoor GIP bevoegd is, strekt tot voordeel.

Van alle leidinggevenden bij het SGR wordt verwacht dat zij advies verlenen aan hun meerderen en belanghebbenden, hun personeel aansturen, financiële middelen beheren en het SGR vertegenwoordigen. Een taakomschrijving staat in het horizontaal managersprofiel van het SGR (zie bijlage I).

Ook dient u te beschikken over:

het vermogen om strategisch te denken en te plannen, om potentiële problemen te voorzien en te identificeren, en om werkbare oplossingen en compromissen voor te stellen;

uitstekende communicatieve vaardigheden, met inbegrip van interpersoonlijke communicatieve vaardigheden;

het vermogen om goede werkrelaties te onderhouden met een reeks interne en externe gesprekspartners, en het vermogen om zich diplomatiek op te stellen;

het vermogen om leiding te geven, een sterke teamgeest te bevorderen, en om personeel aan te sturen, te motiveren en het verantwoordelijkheid te geven in een multiculturele en door diversiteit gekenmerkte omgeving, met sterke nadruk op personeelsontwikkeling;

het vermogen om de algemene werkzaamheden van het directoraat-generaal te plannen en te organiseren teneinde cruciale deadlines te halen, om voor een eerlijke verdeling van de werklast binnen het team te zorgen, en om veranderingen te managen en het personeel daarbij te ondersteunen;

het vermogen om gemeenschappelijke akkoorden of doelstellingen te bereiken door gericht advies aan belanghebbenden en door op doeltreffende en constructieve wijze de besprekingen te faciliteren.

Het SGR beschikt over een mobiliteitsbeleid voor zijn leidinggevenden, die over een ruime ervaring dienen te beschikken; kandidaten moeten bereid en in staat zijn tijdens hun loopbaan bij het SGR op verschillende activiteitsgebieden te werken.

WERVINGSBELEID

Op het moment van uw sollicitatie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

a)

Algemene voorwaarden

onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

al uw rechten als staatsburger bezitten;

hebben voldaan aan eventuele wettelijke verplichtingen in verband met militaire dienst.

b)

Specifieke voorwaarden

houder zijn van een universitair diploma (1);

beschikken over ten minste 15 jaar relevante beroepservaring inzake het verstrekken van beleidsadvies op een zeer hoog niveau van verantwoordelijkheid;

beschikken over ten minste drie jaar ervaring in een hogere leidinggevende functie op het gebied van EU-beleid;

aangezien binnen het SGR en andere instellingen uitvoerig gebruik wordt gemaakt van het Engels en het Frans, is een uitstekende kennis van een van de twee talen en een goede kennis van de andere taal vereist. Kennis van andere officiële talen van de EU strekt tot voordeel.

N.B.:

1.

Voor deze functie is een veiligheidsmachtiging vereist die toegang biedt tot gerubriceerde documenten (niveau SECRET UE/EU SECRET). Kandidaten voor de functie moeten bereid zijn een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig Besluit 2013/488/EU van de Raad (2). De benoeming tot deze functie wordt pas van kracht nadat de geselecteerde kandidaat over een geldig certificaat van veiligheidsmachtiging beschikt. Aan een kandidaat zonder veiligheidsmachtiging zal een tijdelijk contract worden aangeboden totdat de uitkomst van het veiligheidsonderzoek bekend is.

2.

De gekozen kandidaat moet bereid zijn de opleiding voor leidinggevenden van het SGR te volgen.

SELECTIEPROCEDURE

Het tot aanstelling bevoegd gezag wordt bij het kiezen van een succesvolle kandidaat bijgestaan door een raadgevend selectiecomité. Het raadgevend selectiecomité wordt bijgestaan door een evaluatiecentrum, dat door externe wervingsconsulenten wordt geleid. De rapporten van het evaluatiecentrum voor eenzelfde soort functie vervallen twee jaar na de datum waarop de betrokken proeven plaatsvonden, of, indien dit eerder is, bij de beëindiging van de raamovereenkomst tussen het SGR en het betrokken evaluatiecentrum.

Het raadgevend selectiecomité evalueert en vergelijkt eerst de kwalificaties, de beroepservaring en de motivatie van alle sollicitanten aan de hand van hun sollicitatie. Op basis van die vergelijkende evaluatie selecteert het raadgevend selectiecomité de naar zijn mening geschiktste kandidaten, die worden uitgenodigd voor een eerste gesprek. Aangezien deze eerste selectie gebaseerd is op een vergelijkende evaluatie van de sollicitaties, vormt het vervullen van de eisen van deze vacature geen garantie voor uitnodiging tot het eerste gesprek. Uit de kandidaten met wie gesprekken zijn gevoerd, maakt het raadgevend selectiecomité een voorselectie van kandidaten die zullen worden uitgenodigd in het evaluatiecentrum, en voor een tweede gesprek met het raadgevend selectiecomité.

De voorlopige planning van de selectie is als volgt:

de kandidaten die voor de gesprekken worden geselecteerd, zullen daarover naar verwachting eind november 2020 bericht krijgen;

de eerste gesprekken zijn gepland voor de eerste helft van december 2020;

de tests in het evaluatiecentrum zullen naar verwachting medio december 2020 plaatsvinden;

de tweede gespreksronde is gepland voor begin januari 2021.

NB: Bovenstaande planning is louter indicatief en is met name afhankelijk van de impact van de beperkende maatregelen die zijn getroffen vanwege de COVID-19-pandemie.

RECHTSGRONDSLAG

Deze functie wordt bekendgemaakt in overeenstemming met artikel 29, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie (3) (hoger leidinggevend ambt).

Deze functie is bekendgemaakt aan alle instellingen van de Europese Unie en buiten de instellingen.

HOE KUNT U SOLLICITEREN?

De uiterste termijn voor het indienen van sollicitaties is 18 november 2020, 12.00 uur ’s middags (Belgische tijd).

Sollicitaties worden uitsluitend per e-mail aanvaard en worden gericht aan: applications.management@consilium.europa.eu (4) uiterlijk op de uiterste datum. Te laat ingediende sollicitaties worden niet in aanmerking genomen.

Het bovengenoemde e-mailadres moet worden gebruikt voor alle correspondentie over de selectieprocedure (het “onderwerp” van desbetreffende e-mails moet als volgt luiden: CONS/AD/163/20 GIP).

Alvorens uw sollicitatie in te dienen, moet u zorgvuldig nagaan of u voldoet aan de onder het punt “Wervingsbeleid” hierboven opgesomde toelatingscriteria, om te voorkomen dat u automatisch van de selectieprocedure wordt uitgesloten.

Om in aanmerking te worden genomen, moet een sollicitatiedossier de volgende documenten in pdf-formaat bevatten (N.B.: Vergrendelde, met wachtwoord beschermde of digitaal ondertekende documenten worden niet aanvaard):

a)

het sollicitatieformulier (bijlage V), naar behoren ingevuld en gedateerd; het elektronische sollicitatieformulier is te vinden op de website van Raad, via de volgende link: http://www.consilium.europa.eu/nl/general-secretariat/jobs/job-opportunities/ (dit bestand geeft u de naam “XXX (UW ACHTERNAAM) — sollicitatieformulier.pdf”);

b)

een gedetailleerd curriculum vitae (5), in het Engels of het Frans, bij voorkeur in het Europass-format (http://europass.cedefop.europa.eu), waarin een overzicht wordt gegeven van de volledige loopbaan van de sollicitant, met vermelding van onder meer kwalificaties, talenkennis, ervaring en huidige taken (dit bestand geeft u het opschrift “XXX (UW ACHTERNAAM) — CV.pdf”);

c)

een motivatiebrief, in het Engels of het Frans (dit bestand geeft u het opschrift “XXX (UW ACHTERNAAM) — motivatiebrief.pdf”);

d)

kopieën van onderwijsdiploma’s en kopieën van documenten en certificaten inzake beroepservaring, in één PDF-document samengevoegd. Het volstaat niet om alleen het onder b) genoemde curriculum vitae in te dienen. Bewijsstukken moeten zijn afgegeven door een derde partij (dit bestand geeft u het opschrift “XXX (UW ACHTERNAAM) — bewijsstukken.pdf”).

Bij gebreke van die stukken is de sollicitatie ongeldig.

Alle bewijsstukken die bij het dossier worden gevoegd, moeten in volgorde worden genummerd (bijlage 1, 2 enz.), een opschrift dragen (in het Engels of het Frans) en samengevoegd worden zoals hierboven vermeld. Sollicitaties die via de post, via gegevensopslag in een cloud of in platforms voor het delen van bestanden worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

De gekozen kandidaat zal de originelen van de hierboven vermelde documenten moeten overleggen.

Na ontvangst van uw sollicitatie krijgt u een bevestigingsmail. Technische problemen in verband met de verzending van e-mails kunnen evenwel nooit volledig worden uitgesloten. Als u voor uw sollicitatie geen bevestigingsmail ontvangt, controleer dan of het SGR uw sollicitatie heeft ontvangen door contact op te nemen met applications.management@consilium.europa.eu. Aangezien het raadgevend selectiecomité kort na de uiterste datum voor indiening van de sollicitaties zijn werkzaamheden zal aanvangen, verdient het aanbeveling in de week na die datum de nodige verificaties te verrichten.

GELIJKE KANSEN

Het SGR is gehecht aan gelijke kansen (zij bijlage II).

Het SGR erkent dat een gezond evenwicht tussen werk en privéleven voor veel mensen een belangrijke motivator is en verwacht dat flexibel werken steeds meer deel zal gaan uitmaken van een moderne werkomgeving. Daarom biedt het SGR een aantrekkelijk pakket statutaire flexibele werkregelingen en voorzieningen zoals naschoolse opvang en crèche.

Als werkgever wil het SGR gendergelijkheid waarborgen en discriminatie op welke grond dan ook verbieden. Het verwelkomt ten zeerste sollicitaties van alle gekwalificeerde kandidaten met diverse achtergronden, met alle mogelijke capaciteiten en uit een zo groot mogelijk geografisch gebied van de lidstaten van de EU. Om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen, moedigt het SGR vrouwen aan te solliciteren.

Tijdens de aanwervingsprocedure kan bijstand worden verleend aan personen met een beperking. Stuur een e-mail naar Equal.opportunities@consilium.europa.eu indien u meer informatie wenst.

OPNIEUW BEZIEN VAN SOLLICITATIES

De procedures voor klachten, beroep en verwijzing naar de Europese Ombudsman staan vermeld in bijlage III bij deze kennisgeving.

GEGEVENSBESCHERMING

De voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens in verband met deze selectieprocedure staan vermeld in bijlage IV bij deze kennisgeving.


(1) Conform artikel 5, lid 3, onder c), van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie gelden de volgende minimumeisen:

i)

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, indien de normale duur van de universitaire opleiding vier jaar of meer bedraagt, of

ii)

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, en relevante beroepservaring van ten minste één jaar, indien de normale duur van de universitaire opleiding ten minste drie jaar bedraagt.

(2) Besluit 2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1).

(3) Statuut van de ambtenaren en regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 15).

(4) Dit e-mailadres is gekoppeld aan een functionele mailbox en kan alleen berichten met gevoeligheidsniveau “normaal” verwerken. E-mails die met andere markeringen (bijvoorbeeld “persoonlijk”, “privé”, “vertrouwelijk”) worden verzonden, kunnen niet worden verwerkt. Selecteer daarom het gevoeligheidsniveau “normaal”. Uw e-mail mag maximaal 25 MB groot zijn. Als uw e-mail, samen met de bijlagen, groter is, wordt u verzocht de bijlagen over een aantal e-mails te splitsen.

(5) De kandidaten wordt verzocht geen foto’s op hun cv te plaatsen.


BIJLAGE I

Het horizontaal managersprofiel van het SGR

Als manager in het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) biedt u een meerwaarde door uw dubbele functie van adviseur en leidinggevende en vertegenwoordigt u te allen tijde het SGR.

Bij het uitvoeren van deze taken wordt van u het volgende verwacht:

Als vertegenwoordiger

Handelen met integriteit, zowel extern als intern.

Handelen in het belang van de Europese Raad en de Raad, en van de Unie als geheel. Eventuele divergenties opsporen en oplossen.

Relaties van vertrouwen en openheid opbouwen, en een actieve netwerker zijn.

Resultaatgericht en invloedrijk, maar tegelijkertijd respectvol en servicegericht zijn.

Als adviseur

Bijdragen tot de ontwikkeling van de Unie. Proactief en creatief zijn. Vooruitdenken en plannen voor toekomstige ontwikkelingen. Probleemoplossend handelen.

Onze belanghebbenden adviseren zodat ze gemakkelijker hun doelstellingen kunnen halen, in het belang van onze beide instellingen. Objectief en fair zijn.

Beseffen dat besluitvorming en openbaar debat met elkaar samenhangen. In uw advies rekening houden met de politieke situatie van onze belanghebbenden en communicatie-overwegingen laten meespelen.

Legitieme besluitvorming bevorderen door middel van samenwerking, goede werkrelaties en een politiek van overleg tussen de lidstaten onderling, en met de instellingen en andere belanghebbenden.

Goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen uw bevoegdheidsgebied, ook buiten de onmiddellijke werkomgeving van de Europese Raad en de Raad. Het totaalbeeld voor ogen houden.

Als manager

Uw personeel eigen verantwoordelijkheid geven, delegeren en vertrouwen schenken, ondersteunen en motiveren, feedback en sturing geven, initiatief aanmoedigen en aansporen om buiten de geijkte kaders te durven denken; hiërarchie en controle tot een minimum beperken, met behoud van kwaliteit.

Duidelijk communiceren over doelen en verwachtingen, en toezien op informatiedoorstroming naar, vanuit en binnen uw team, en met andere directoraten-generaal, directoraten en eenheden.

Altijd in het belang van het hele SGR en niet alleen in het belang van uw eigen directoraat-generaal, directoraat of eenheid handelen, en ervoor zorgen dat we resultaten leveren voor onze belanghebbenden. De verkokering doorbreken.

De moed hebben om conflicten, slecht presteren en andere problemen tijdig aan te pakken; zorgen voor het welzijn en de ontwikkeling van uw personeel, en uw zorgplicht ten aanzien van uw personeel vervullen.

Uw personeel betrekken bij het op gang brengen en faciliteren van verandering, zodat het SGR niet achterloopt op de ontwikkelingen en meer dynamisch, flexibel en samenwerkingsgezind wordt. Doen wat u zegt.

Verantwoordelijkheid nemen voor een optimaal gebruik van de personele en financiële middelen van het SGR.


BIJLAGE II

Gelijke kansen bij het secretariaat-generaal van de Raad (SGR)

Het secretariaat-generaal van de Raad hecht eraan al zijn werknemers en sollicitanten gelijke kansen te bieden. Als werkgever wil het SGR gelijkheid tussen mannen en vrouwen waarborgen en discriminatie op welke grond dan ook verbieden. Het verwelkomt ten zeerste sollicitaties van alle gekwalificeerde kandidaten met diverse achtergronden, met alle mogelijke capaciteiten en uit een zo groot mogelijk geografisch gebied van de lidstaten van de EU.

Hoofddoelstellingen van het gelijkekansenbeleid van het SGR:

een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Het SGR moedigt sollicitaties van vrouwen aan, zeker voor managementfuncties, waarin zij momenteel ondervertegenwoordigd zijn;

een toegankelijkere en inclusieve werkomgeving. Er kan voor redelijke voorzieningen voor personeelsleden met een beperking worden gezorgd, tenzij deze een onevenredige druk leggen op de middelen van de instelling. Tijdens de aanwervingsprocedure kan bijstand worden verleend aan personen met een beperking;

eerbiediging van de beginselen gelijkheid en non-discriminatie in het human-resources- en personeelsbeleid;

bescherming van het personeel tegen ongewenst gedrag op het werk;

evenwicht tussen werk en privéleven. Het SGR biedt een omvattend pakket flexibele arbeidsmaatregelen, waaronder telewerk, individuele werktijd en de mogelijkheid voor moeders en vaders om ouderschapsverlof te nemen overeenkomstig het Statuut. Het SGR heeft een crèche voor kinderen van 0-4 jaar. Naschoolse opvang en opvang tijdens de vakantie worden georganiseerd door de Europese Commissie, en staan open voor de kinderen van het SGR-personeel.

Stuur een e-mail naar Equal.opportunities@consilium.europa.eu indien u meer informatie wenst.


BIJLAGE III

INTERNE KLACHT — BEROEP — KLACHT BIJ DE EUROPESE OMBUDSMAN

Kandidaten die ontevreden zijn over de wijze waarop hun sollicitatie is behandeld, kunnen in elke fase van de selectieprocedure een klacht indienen.

Interne klacht

Indien u op de hoogte wordt gebracht van een beslissing waarmee u niet kunt instemmen, kunt u krachtens artikel 90, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van die beslissing een klacht indienen bij:

Raad van de Europese Unie

Juridische adviseurs bij de Eenheid Administratie, ORG 1.F

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mailadres: legal.advisersHR@consilium.europa.eu

Dergelijke klachten worden door het tot aanstelling bevoegde gezag binnen vier maanden na ontvangst schriftelijk beantwoord. Als uw klacht echter voldoende vroeg wordt ontvangen, kan het raadgevend selectiecomité het betwiste besluit eventueel opnieuw beoordelen en u op basis daarvan een antwoord geven.

Beroep

Indien u in het kader van de interne klachtenprocedure niet kunt instemmen met een antwoord dat u van het tot aanstelling bevoegde gezag ontvangt, kunt u krachtens artikel 91 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie een beroep instellen bij:

Gerecht van de Europese Unie

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUXEMBURG

Klacht bij de Europese Ombudsman

Nadat u alle verhaalsmogelijkheden bij het SGR hebt uitgeput, en met name de interne klachtenprocedure van artikel 90, lid 2, van het Statuut, kunt u — net als iedere andere burger van de Unie — een klacht indienen bij:

De Europese Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman — BP 403

F-67001 Strasbourg Cedex

FRANKRIJK

krachtens artikel 228, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (1).

Het is belangrijk om te weten dat klachten bij de Europese Ombudsman geen opschortende werking hebben voor de termijn die in artikel 90, lid 2, en artikel 91 van het Statuut van de ambtenaren is bepaald voor het indienen van klachten of het instellen van beroep bij het Gerecht van de Europese Unie op grond van artikel 270 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


(1)PB L 113 van 4.5.1994, blz. 15.


BIJLAGE IV

GEGEVENSBESCHERMING

Als instelling die verantwoordelijk is voor het organiseren van de selectieprocedure, waarborgt het secretariaat-generaal van de Raad dat de persoonsgegevens van de sollicitanten worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (1).

De rechtsgrond voor de selectieprocedure bestaat uit het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en Besluit 2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (2). De selectieprocedure vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het directoraat Personeelszaken (ORG.1), eenheid Personeelsbezetting en Mobiliteit, en staat onder toezicht van het hoofd van die eenheid. De door de sollicitanten verstrekte informatie is toegankelijk voor leden van het bureau Selectie van ambtenaren en hun hiërarchische meerderen, voor de leden van het raadgevend selectiecomité, en, indien nodig, voor de afdeling juridisch adviseurs. Administratieve gegevens ter identificatie van de sollicitant en/of die nodig zijn voor de praktische organisatie van de procedure, kunnen aan een evaluatiecentrum worden doorgegeven.

Het doel van de verwerking is gegevens betreffende de identiteit van alle sollicitanten voor een functie in het secretariaat-generaal van de Raad te verzamelen en een van die sollicitanten te selecteren.

Het betreft de volgende gegevens:

persoonsgegevens aan de hand waarvan de sollicitanten kunnen worden geïdentificeerd (achternaam, voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit);

door de sollicitanten verstrekte informatie om de praktische organisatie van de procedure te vergemakkelijken (postadres, e-mailadres, telefoonnummer);

door de sollicitanten verstrekte informatie aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of zij aan de in de kennisgeving van vacature opgenomen toelatingsvoorwaarden voldoen (nationaliteit; talenkennis; getuigschriften/diploma’s en het jaar van uitreiking, soort diploma/graad, naam van de uitreikende instelling, beroepservaring);

in voorkomend geval, informatie over het soort veiligheidsmachtiging waarover de sollicitanten beschikken en over de geldigheidsduur daarvan;

de resultaten van de selectieproeven waaraan de sollicitanten hebben deelgenomen, met inbegrip van de beoordeling die de consulenten van het evaluatiecentrum voor het selectiecomité hebben uitgevoerd.

De gegevensverwerking begint op de datum van ontvangst van de sollicitatie. De sollicitaties worden gedurende twee jaar in een archief opgeslagen.

Sollicitanten hebben het recht inzage in hun persoonsgegevens te krijgen en deze te laten rectificeren. Gemotiveerde verzoeken moeten per e-mail naar het bureau Selectie van ambtenaren worden gezonden: selection.officials@consilium.europa.eu

Sollicitanten kunnen te allen tijde een beroep doen op de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu).


(1)PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39.

(2)PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1.


BIJLAGE V

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10