Home

Addendum bij aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek — EPSO/AD/374/19 — Administrateurs (AD 7) op de volgende vakgebieden: 1. Mededingingsrecht; 2. Financieel recht; 3. Recht van de economische en monetaire unie; 4. Financiële regels van toepassing op de EU-begroting; 5. Bescherming van euromunten tegen valsemunterij (PB C 191 A van 6.6.2019)

Addendum bij aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek — EPSO/AD/374/19 — Administrateurs (AD 7) op de volgende vakgebieden: 1. Mededingingsrecht; 2. Financieel recht; 3. Recht van de economische en monetaire unie; 4. Financiële regels van toepassing op de EU-begroting; 5. Bescherming van euromunten tegen valsemunterij (PB C 191 A van 6.6.2019)

5.11.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 374/3


Addendum bij aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek — EPSO/AD/374/19 — Administrateurs (AD 7) op de volgende vakgebieden: 1. Mededingingsrecht; 2. Financieel recht; 3. Recht van de economische en monetaire unie; 4. Financiële regels van toepassing op de EU-begroting; 5. Bescherming van euromunten tegen valsemunterij

(Publicatieblad van de Europese Unie C 191 A van 6 juni 2019)

(2020/C 374 A/02)

1.

Wegens de COVID-19-uitbraak moest EPSO vanaf 6 maart 2020 alle assessments in zijn gebouwen in Brussel en Luxemburg opschorten om passende voorzorgsmaatregelen te nemen volgens de instructies van de EU-instellingen en de nationale autoriteiten. Dit had ook gevolgen voor de organisatie van de toetsen per computer die tijdens het assessment zouden plaatsvinden. EPSO was oorspronkelijk van plan om de assessments voor een aantal vergelijkende onderzoeken vanaf medio september 2020 opnieuw op te starten. De huidige COVID-19-situatie, waarbij de nationale autoriteiten wegens gezondheidsredenen besloten hebben grote bijeenkomsten van mensen te verbieden en reizen te beperken, maakt het echter onmogelijk om in de nabije toekomst tests te organiseren waarbij kandidaten fysiek aanwezig zijn in de gebouwen van EPSO. Aangezien de meerkeuzetoetsen normaal gesproken tijdens het assessment zouden worden afgenomen, moest EPSO alternatieve testmogelijkheden vinden. Deze toetsen zullen vanaf nu plaatsvinden in een van de door EPSO erkende testcentra.

2.

Om de vergelijkende onderzoeken binnen een redelijke termijn te kunnen afronden, zal EPSO voor het assessment onlinetests organiseren (op afstand). U kunt deze tests bijvoorbeeld thuis of op kantoor afleggen zonder naar een EPSO-testcentrum te hoeven reizen. De tests vinden nu plaats via online-videoconferentie. U zult alle technische details tijdig ontvangen, met name instructies om de verbinding te testen vóór de feitelijke dag van de test. U wordt uitgenodigd voor de tests via uw EPSO-account. U moet uw EPSO-account ten minste tweemaal per week controleren.

3.

Sommige kandidaten hadden het assessment al vóór 6 maart 2020 afgelegd.

De resultaten van deze tests blijven geldig, met uitzondering van de groepsopdracht, die door een andere test zal worden vervangen: een situationeel gedragsgericht interview (situational competency-based interview — SCBI).

Als u het assessment niet vóór 6 maart 2020 heeft afgelegd, zult u alle assessmenttests gedurende één of meer dagen op afstand afleggen.

4.

Om een gelijke behandeling te waarborgen, moeten alle kandidaten dezelfde tests afleggen. De groepsopdracht kan echter niet op bevredigende wijze op afstand plaatsvinden. In geval van technische problemen zou de groepsdynamiek kunnen worden verstoord en zouden de deelnemende kandidaten daarvan negatieve gevolgen kunnen ondervinden. Daarom moeten alle kandidaten (ook zij die al hebben deelgenomen aan de groepsopdracht) deelnemen aan een situationeel gedragsgericht interview. Dit gesprek vindt via videoconferentie plaats en duurt 30 à 40 minuten.

Tijdens dit interview worden een aantal algemene competenties getest (problemen analyseren en oplossen; leren en zich blijven ontwikkelen; prioriteiten stellen en organiseren; stressbestendigheid; samenwerken, en leiding geven) door kandidaten te vragen hoe zij in een specifieke situatie zouden reageren. Het gaat om een onlinegesprek met één persoon, een getrainde interviewer die aanvullende informatie geeft op basis van een deels gestructureerd script.

Ongeveer twee tot drie weken voor de start van de testperiode ontvangt u ter voorbereiding een schriftelijke opdrachtomschrijving met achtergrondinformatie. Het scenario houdt in dat u wordt verzocht een collega te vervangen en de verantwoordelijkheid op u te nemen voor diverse taken en situaties, die tijdens het gesprek zullen worden besproken. Er komen ook situaties aan bod die buiten de opdrachtomschrijving vallen. Tijdens het interview mag u de schriftelijke opdrachtomschrijving en achtergrondinformatie raadplegen.

Het interview wordt afgenomen door een EU-medewerker. Twee juryleden observeren en beoordelen uw prestaties en geven een score voor de geteste competenties. De interviewer is niet betrokken bij de beoordeling van uw prestaties.

5.

De kandidaten die de meerkeuzetoetsen per computer nog niet hebben afgelegd, moeten deze toetsen in een door EPSO erkend testcentrum afleggen. U kunt daarbij kiezen uit een groot aantal erkende testcentra in Europa alsook elders in de wereld. In de testcentra zullen alle noodzakelijke sanitaire maatregelen worden genomen. U wordt persoonlijk uitgenodigd voor de tests via uw EPSO-account.