Home

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken 2020/C 444/04

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken 2020/C 444/04

22.12.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 444/5


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2020/C 444/04)

Image 1

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Luxemburg wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Land van uitgifte: Luxemburg

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de honderdste geboortedag van groothertog Jan

Beschrijving van het ontwerp: aan de linkerkant toont het ontwerp de beeltenis van groothertog Jan, aan de rechterkant staat groothertog Henri afgebeeld. Naast elke beeltenis wordt de respectieve naam van de groothertog vermeld, alsook het geboortejaar “1921” van groothertog Jan. Onder de beeltenissen zijn de contouren van de stad Luxemburg te zien. Links is in cirkelvorm de tekst “GROUSSHERZOGE VU LËTZEBUERG” te lezen, als verwijzing naar het land van uitgifte. Het jaartal “2021” staat rechts onderaan.

Op de buitenste ring van de munt staan de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 500 000

Datum van uitgifte: januari 2021


(1) Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2) Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).