Home

Kennisgeving van vacature OMB/2/2021 — Directeur (m/v) — Directoraat Administratie van het Bureau van de Europese Ombudsman

Kennisgeving van vacature OMB/2/2021 — Directeur (m/v) — Directoraat Administratie van het Bureau van de Europese Ombudsman

1.2.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 34/1


KENNISGEVING VAN VACATURE OMB/2/2021

Directeur (m/v) — Directoraat Administratie van het Bureau van de Europese Ombudsman

(2021/C 34 A/01)

ALGEMENE INFORMATIE

Functiebenaming:

directeur

Functiegroep en rang:

AD 14

Rechtsgrondslag:

artikel 29, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie(1)

Standplaats:

Brussel

Uiterste datum voor het indienen van sollicitaties:

25 februari 2021

Voorkeursdatum aanvang dienstverband:

zo snel mogelijk

OVER ONS

De missie van de Europese Ombudsman is zich in te zetten voor de burgers van de Europese Unie. Dit doen wij door klachten te onderzoeken en door samen met de instellingen van de EU te werken aan een meer verantwoorde, transparante, ethische en doeltreffende administratie. De Europese Ombudsman bevordert goed bestuur en streeft ernaar slechte bestuurlijke praktijken in kaart te brengen met het oog op het corrigeren ervan.

De Europese Ombudsman onderzoekt de klachten van burgers die variëren van gebrekkige communicatie en dienstverlening, gebrek aan transparantie in de besluitvorming en weigering van toegang tot documenten tot schendingen van grondrechten en contractuele aangelegenheden. Het Bureau verricht ook op eigen initiatie onderzoek naar systemische kwesties die van invloed zijn op de kwaliteit van het EU-bestuur. De leidende beginselen van het Bureau zijn onafhankelijkheid, integriteit, eerlijkheid, verantwoordingsplicht, transparantie, dialoog en dienstverlening.

De Europese Ombudsman is een kleine, dynamische dienst met een personeelsbestand van ongeveer 75 posten en een jaarlijkse begroting van ongeveer 12 miljoen EUR. De kantoren zijn gevestigd in Brussel en Straatsburg. De Europese Ombudsman biedt een dynamische en respectvolle werkomgeving met een goed evenwicht tussen privé en beroepsleven en een aangename werksfeer. De organisatiestructuur van het Bureau bevordert participatie en de ontwikkeling van vaardigheden en onze moderne werkinstrumenten zorgen voor efficiëntie en flexibiliteit. We hebben een genderevenwicht bereikt bij leidinggevenden en administrateurs en hebben de desbetreffende doelstellingen overtroffen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De directeur zal toezicht houden op, leidinggeven aan en zorgen voor een soepele werking van het nieuw opgerichte directoraat Administratie ter ondersteuning van de kernactiviteiten van de Europese Ombudsman op het gebied van onderzoeken. Het directoraat zal verantwoordelijk zijn voor procesbeheer, personeelszaken, financiën & inkoop, IT, documentenbeheer, beveiliging en bedrijfscontinuïteit.

De directeur zorgt voor de kwaliteit van de door het directoraat verleende diensten en voor doeltreffende communicatie en samenwerking, zowel binnen het directoraat als tussen het directoraat en de rest van de organisatie.

Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij de secretaris-generaal adviseert over zaken die verband houden met het algemeen functioneren van de dienst, effectieve communicatie- en samenwerkingskanalen ontwikkelt met andere instellingen en externe belanghebbenden, de Europese Ombudsman naar buiten toe en bij openbare evenementen vertegenwoordigt en specifieke taken uitvoert op verzoek van de Europese Ombudsman.

De directeur zal verslag uitbrengen aan de secretaris-generaal en nauw samenwerken met de directeur Onderzoeken en de overige leidinggevenden.

De Europese Ombudsman is voornemens een mobiliteitsbeleid voor zijn leidinggevenden te voeren, die over een ruime ervaring dienen te beschikken; kandidaten moeten dan ook bereid zijn om tijdens hun loopbaan bij de Europese Ombudsman op verschillende activiteitengebieden te werken.

Deze selectieprocedure, die bedoeld is om het tot aanstelling bevoegde gezag een zo ruim mogelijke keuze te bieden, wordt tegelijkertijd met interne en interinstitutionele aanwervingsprocedures uitgevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 1, onder a) en b), van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

NAAR WIE ZIJN WIJ OP ZOEK?

Wij zijn op zoek naar een zeer gemotiveerde en ervaren leidinggevende met een aantoonbaar inzicht in moderne managementtechnieken en een uitstekende kennis van de gebieden en activiteiten die onder het directoraat vallen.

Deze baan vereist een uitstekend gevoel voor initiatief en verantwoordelijkheid, sterk leiderschap en menselijke vaardigheden, een drang naar innovatie, een aantoonbaar vermogen om met veranderingen om te gaan en het vermogen om te zorgen voor wendbaarheid, flexibiliteit en efficiëntie in het totale functioneren van de dienst.

Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij strategisch nadenkt, op potentiële problemen anticipeert en deze aanwijst en werkbare oplossingen voorstelt, met inbegrip van het creatief aanpassen van de beste praktijken van andere EU-instellingen (en daarbuiten) aan de schaal en werkcultuur van de Europese Ombudsman.

Grondige kennis op het gebied van goed bestuur en institutionele zaken van de EU, uitstekende communicatie- en coördinatievaardigheden en een zeer goed begrip van de strategie van de Europese Ombudsman zijn van essentieel belang.

Een sterk engagement voor het behoud van een positieve werkomgeving en een sterk conflictoplossend vermogen zijn eveneens van cruciaal belang.

STANDPLAATS

De standplaats is Brussel. Deze functie brengt dienstreizen naar het kantoor van de Europese Ombudsman in Straatsburg en naar de andere standplaatsen van de EU-instellingen met zich mee, alsmede reizen naar andere landen in of buiten de Europese Unie.

WIE KAN SOLLICITEREN?

Sollicitanten moeten op het moment van hun sollicitatie aan de onderstaande algemene en specifieke voorwaarden voldoen.

a) Algemene voorwaarden

onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

al hun rechten als staatsburger bezitten;

voldaan hebben aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke voorschriften inzake de militaire dienstplicht.

b) Specifieke voorwaarden

Opleiding en werkervaring

een universitaire graad hebben behaald (2);

over ten minste 15 jaar beroepservaring beschikken, opgedaan na het behalen van een universitair diploma, waarvan ten minste tien jaar in functies die relevant zijn voor de bovenstaande functiebeschrijving;

gedurende ten minste vijf jaar daadwerkelijk managementtaken hebben uitgeoefend.

Talenkennis:

Een grondige kennis (ten minste niveau C1 (3)) van een van de officiële talen van de Europese Unie (4) en een zeer goede kennis (ten minste niveau B2 (5)) van ten minste één andere officiële taal van de Unie is vereist.

VEREISTE KENNIS EN VAARDIGHEDEN

Een uitstekend inzicht in de missie en strategie van de Europese Ombudsman en een zeer goede kennis van de werking van de EU-instellingen;

ervaring met ontwikkelen en implementeren van toekomstgericht HR-beleid, met inbegrip van beleid op het gebied van veranderingsmanagement, personeelsontwikkeling en -behoud, -welzijn en -opleiding;

grondige kennis van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en een uitstekend begrip van het Financieel Reglement, de EU-regels voor overheidsopdrachten en de EU-begroting;

een zeer goede kennis van de planning en implementatie van bedrijfscontinuïteit, evenals van de veiligheidseisen en -praktijken;

ervaring op het gebied van procesbeheer, met inbegrip van documentenbeheer en archivering; IT-governance en -tools; kennisbeheer en EU-bedrijfstools.

Om praktische redenen zijn een grondige kennis van het Engels en een goede kennis van het Frans vereist. Kennis van andere officiële talen van de Europese Unie is een pre.

Verder dient de functionaris te beschikken over:

uitstekende leiderschaps-, management- en personeelsvaardigheden, waaronder het vermogen om een sterke teamgeest te bevorderen en goede werkrelaties met interne en externe gesprekspartners te onderhouden;

een sterk vermogen om strategisch te denken en uitstekende probleemoplossende vaardigheden;

uitstekende communicatieve vaardigheden, met inbegrip van interpersoonlijke communicatieve vaardigheden en het vermogen om zich in te zetten voor een cultuur van dienstverlening aan burgers en instellingen;

het vermogen om met organisatorische veranderingen om te gaan en om het personeel te helpen daarmee om te gaan.

SELECTIEPROCEDURE

Het tot aanstelling bevoegd gezag wordt bij de keuze van een succesvolle kandidaat bijgestaan door een raadgevend selectiecomité.

Het raadgevend selectiecomité evalueert en vergelijkt eerst de kwalificaties, de beroepservaring en de motivatie van alle sollicitanten aan de hand van hun sollicitatie. Op basis van deze vergelijkende beoordeling selecteert het raadgevend selectiecomité de geschiktste kandidaten, die worden uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Deze eerste selectie is gebaseerd op een vergelijkende beoordeling van de sollicitaties. Het voldoen aan de vereisten betekent niet automatisch dat men wordt uitgenodigd voor het eerste gesprek. Onder de kandidaten met wie gesprekken plaatsvinden, kan het raadgevend selectiecomité een voorselectie van kandidaten maken die voor een tweede gesprek met het comité worden uitgenodigd.

Op basis van de algemene resultaten nemen de hoogst gerangschikte kandidaten deel aan een eindgesprek met de Europese Ombudsman.

Indien ten tijde van de gesprekken nog beperkende maatregelen in verband met het coronavirus van kracht zijn, vinden de gesprekken met de kandidaten mogelijk via videoconferentie plaats.

Alle sollicitanten worden van de uitslag van elke stap van de selectieprocedure op de hoogte gesteld.

RECHTSGRONDSLAG

Deze functie wordt bekendgemaakt in overeenstemming met artikel 29, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie (hoger leidinggevend ambt).

GELIJKE KANSEN

De Europese Ombudsman voert als werkgever een beleid van gelijke kansen, moedigt sollicitaties aan van eenieder die gekwalificeerd is en bevordert diversiteit op de werkplek.

ONAFHANKELIJKHEID EN OPGAVE VAN BELANGEN

Vóór indiensttreding moeten de geselecteerde kandidaten zich ertoe verbinden onafhankelijk en in het algemeen belang te handelen en verklaren geen belangen te hebben die afbreuk zouden kunnen doen aan hun onafhankelijkheid.

GEGEVENSBESCHERMING

Door kandidaten in het kader van deze selectieprocedure verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (6).

SOLLICITATIES

Kandidaten moeten hun sollicitatie uiterlijk op 25 februari 2021 om 12.00 uur ‘s middags (Belgische tijd) via het onlinesysteem op de website van de Europese Ombudsman (www.ombudsman.europa.eu/office/careers) indienen.

Te laat ingediende sollicitaties worden niet in aanmerking genomen.

Alle correspondentie in verband met de selectieprocedure moet worden gericht aan het volgende e-mailadres: career@ombudsman.europa.eu (onder vermelding van OMB/2/2021 in de onderwerpregel).

Alvorens hun sollicitatie in te dienen, moeten de kandidaten zorgvuldig nagaan of zij voldoen aan alle toelatingscriteria, om te voorkomen dat zij automatisch van de selectieprocedure worden uitgesloten.

Om in aanmerking te worden genomen, moet een sollicitatie de volgende documenten bevatten:

een brief in het Engels met verwijzing naar de kennisgeving van vacature OMB/2/2021 waarin de motivatie voor de sollicitatie wordt toegelicht;

een kopie van hun curriculum vitae in het Engels (bij voorkeur het Europass-CV: http://europass.cedefop.europa.eu/);

kopieën van bewijsstukken betreffende studies (7), beroepservaring en huidige taken en verantwoordelijkheden (8).

Vragen over technische kwesties moeten worden gericht aan: webmaster@ombudsman.europa.eu


(1) Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 15).

(2) Overeenkomstig artikel 5, lid 3, onder c), van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie gelden de volgende minimumeisen:

i)

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, indien de normale duur van de universitaire opleiding vier jaar of meer bedraagt, of

ii)

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, en relevante beroepservaring van ten minste één jaar, indien de normale duur van de universitaire opleiding ten minste drie jaar bedraagt.

(3) Zie het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR), https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr

(4) De officiële talen van de Europese Unie zijn: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.

(5) Zie voetnoot 3.

(6)PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39.

(7) Zie voetnoot 2.

(8) Vermeld de begin- en einddatum, de functiebenaming en de precieze aard van de verrichte taken.