Home

Directoraat-generaal Begroting — Bekendmaking van een vacature voor de functie van buitengewoon adviseur (graad AD 15) (artikel 29, lid 2, van het Statuut) — COM/2021/10404

Directoraat-generaal Begroting — Bekendmaking van een vacature voor de functie van buitengewoon adviseur (graad AD 15) (artikel 29, lid 2, van het Statuut) — COM/2021/10404

28.7.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 301/6


Directoraat-generaal Begroting

Bekendmaking van een vacature voor de functie van buitengewoon adviseur (graad AD 15)

(artikel 29, lid 2, van het Statuut)

COM/2021/10404

(2021/C 301 A/02)

Introductie

Het directoraat-generaal Begroting (DG BUDG) telt ongeveer 530 personeelsleden en bestaat uit zes directoraten, waarvan er vijf in Brussel en er één deels in Brussel en deels in Luxemburg zijn gevestigd. DG BUDG is binnen de Commissie belast met de voorbereiding en uitvoering van de EU-begroting gedurende jaarlijkse en meerjarige cycli.

Het zorgt voor een efficiënte uitvoering van de begroting met volledige inachtneming van het Financieel Reglement. DG BUDG is ook verantwoordelijk voor het regelgevingskader voor de uitvoering van de EU-begroting door de verschillende instellingen, agentschappen en lidstaten. Het speelt een sleutelrol bij het bevorderen van goed financieel beheer en een sterke prestatiecultuur. In dit verband heeft DG BUDG tot taak ervoor te zorgen dat de EU-begroting concrete resultaten en meerwaarde oplevert op alle beleidsterreinen van de EU. Meer in het algemeen zijn de verantwoordelijkheden en politieke prioriteiten van DG BUDG gebaseerd op het Verdrag; zij worden nader bepaald op basis van de politieke beleidslijnen van voorzitter Von der Leyen voor de periode 2019-2024.

DG BUDG speelt een belangrijke rol in de EU-begrotingssteun voor het herstelplan van de Unie in verband met de COVID-19-crisis, door het opnemen en verstrekken van leningen, met name in het kader van NextGenerationEU, waarbij de EU tot 800 miljard euro zal ophalen op de kapitaalmarkten voor de financiering van de verschillende EU-beleidsmaatregelen ter ondersteuning van wederopbouw en herstel. Vanwege de toename van de omvang, de complexiteit en het beleidsbelang van de leningsactiviteiten van DG BUDG (bredere financiële verrichtingen, die ook activabeheer omvatten) heeft de Commissie een nieuwe strategie inzake gediversifieerde en gebundelde financiering aangenomen waarmee de EU de benodigde middelen tijdig en zo goedkoop mogelijk bijeen kan brengen. De toename van de omvang, de complexiteit en het beleidsbelang van de financieringsportefeuille van DG BUDG vereist een evenredige verbetering van de strategische visie op en de uitvoering van een gediversifieerde financieringsstrategie.

In deze context en gezien de steeds complexere en moeilijkere aard van de taken, met inbegrip van de noodzaak om adequaat te reageren op de veranderende verwachtingen op de financiële markten en de uitdagingen in verband met de eigenlijke uitvoering van transacties, heeft DG BUDG een senior adviseur nodig met aanzienlijke ervaring op het gebied van financieringsstrategieën en contacten met investeerders, en met grondige kennis van de financiële markten, met name in turbulente tijden, die hoogwaardig advies kan verstrekken op het allerhoogste strategische niveau.

Functieomschrijving

De bijzonder adviseur vervult een centrale rol als strategisch adviseur inzake de uitvoering en eventuele verdere ontwikkeling van de gediversifieerde financieringsstrategie van de EU ten behoeve van NextGenerationEU. De bijzonder adviseur houdt zich op verzoek ook bezig met contacten met investeerders en de ontwikkeling van “roadshows”.

De bijzonder adviseur werkt nauw samen met de directie van het directoraat-generaal en rapporteert aan de directeur-generaal.

Daarnaast vertegenwoordigt de bijzonder adviseur de Commissie in relevante fora op senior managementniveau.

Het betreft een senior managementfunctie met een duidelijk mandaat. U wordt geacht een strategische visie op een gediversifieerde financieringsstrategie te bieden aan interne en externe belanghebbenden en u dient te beschikken over sterke communicatie- en presentatievaardigheden.

U werkt nauw samen met de top van het directoraat-generaal bij de volgende taken:

verstrekken van strategisch advies over de ontwikkeling van de strategie van de Commissie inzake gediversifieerde en gebundelde financiering, in het bijzonder met betrekking tot de aanpak die moet worden gevolgd in tijden van marktturbulentie;

vervullen van een spilfunctie in de contacten met investeerders en adviseren over maandelijkse financiering met betrekking tot alle belangrijke kwesties;

onderhouden van contacten met investeerders;

vertegenwoordigen van de Commissie op hoog niveau en in externe fora.

Bij de uitvoering van deze taken wordt de bijzonder adviseur ondersteund door:

directoraat E, dat alle markttransacties voor de EU-begroting uitvoert, met inbegrip van het EU-herstelplan. Dit omvat schuldemissies en leningbeheer (voor SURE, NextGenerationEU) en activa- en risicobeheer voor de EU-begrotingsgaranties (EFSI/InvestEU, garantie voor extern optreden).

Profiel (selectiecriteria)

Wij zoeken een voortreffelijke en dynamische professional die voldoet aan de volgende selectiecriteria:

a)

Vaardigheden op het gebied van adviesverlening:

aantoonbaar vermogen om een rol als senior adviseur te vervullen met betrekking tot SSA-financieringsoperaties;

het vermogen om belangrijke kwesties te identificeren, initiatief te nemen en strategisch te denken, rekening houdend met nieuwe financiële en politieke ontwikkelingen, met inbegrip van de nieuwe beleidsprioriteiten van de Commissie;

het vermogen om institutionele capaciteit op te bouwen en financiële middelen te beschermen en uit te breiden;

het vermogen om nieuwe uitdagingen op proactieve en dynamische wijze aan te pakken, in combinatie met een sterke motivatie en stressbestendigheid; in staat zijn om verschillende kwesties gelijktijdig te behandelen;

het vermogen om hooggekwalificeerde teams te leiden en te motiveren om excellente prestaties te leveren.

b)

Specialistische vaardigheden en ervaring:

een solide achtergrond in het openbare bankwezen, met name de financiële markten, met bijzondere nadruk op internationale schuldmarkten, bij voorkeur binnen internationale organisaties;

concrete ervaring met het ontwikkelen van financieringsstrategieën van SSA-entiteiten en het ontwerpen van benaderingen voor het omgaan met turbulente marktomstandigheden;

uitgebreide ervaring met en verantwoordelijkheid op senior niveau voor het financieringsbeleid en de SSA-financieringsoperaties op internationaal niveau, met inbegrip van de sensibilisering van de markt en betrekkingen met investeerders;

uitstekende economische en analytische vaardigheden;

een goede kennis van de vereisten inzake interne controle in een dergelijke omgeving.

c)

Persoonlijke kwaliteiten:

uitstekende vaardigheden op het gebied van netwerken en spreken in het openbaar, evenals uitstekende sociale vaardigheden, waaronder actief luisteren;

uitstekende communicatieve vaardigheden, met een aantoonbaar vermogen om uitstekende werkrelaties op te bouwen en te onderhouden met belanghebbenden binnen of buiten de Commissie en om de Commissie te vertegenwoordigen op senior managementniveau;

uitstekende onderhandelingsvaardigheden en met name vaardigheden op het gebied van besluitvorming, probleemoplossing en vertrouwensopbouw.

Toelatingsvoorwaarden

Op de uiterste datum voor het indienen van sollicitaties moet u voldoen aan de volgende formele vereisten:

Nationaliteit: u moet onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie.

Universitaire graad of diploma: u moet beschikken over:

een diploma van een voltooide universitaire opleiding (of daarmee overeenkomend niveau) wanneer de normale duur van de opleiding vier jaar of meer bedraagt;

of een diploma van een voltooide universitaire opleiding (of daarmee overeenkomend niveau), en relevante werkervaring van ten minste één jaar, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding minstens drie jaar bedraagt (deze werkervaring van één jaar mag niet worden meegerekend in de hieronder vereiste werkervaring na het behalen van het diploma).

Werkervaring: ten minste vijftien jaar werkervaring na het behalen van het universitaire diploma (1), op een niveau waartoe dat diploma toegang geeft.

Ervaring op het vlak van advisering: ten minste vijf jaar van de hierboven genoemde werkervaring moet zijn opgedaan in een adviesfunctie op hoog niveau (2) en in rechtstreeks verband staan met deze functie.

Talenkennis: u moet een grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie (3) en een behoorlijke kennis van een tweede officiële EU-taal. Het selectiecomité controleert tijdens het (de) sollicitatiegesprek(ken) of u een behoorlijke kennis van een andere officiële EU-taal hebt. Het sollicitatiegesprek of een deel daarvan kan in die tweede taal worden gevoerd.

Leeftijdsgrens: u mag de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Voor ambtenaren van de Europese Unie is dat aan het einde van de maand waarin de leeftijd van 66 jaar wordt bereikt (zie artikel 52, punt a), van het Statuut (4)).

Selectie en benoeming

De bijzonder adviseur wordt geselecteerd en benoemd volgens de bij de Europese Commissie geldende selectie- en aanwervingsprocedures (zie het document over het beleid betreffende leidinggevende ambtenaren (5)).

Voor de selectieprocedure stelt de Europese Commissie een preselectiecomité in. Dat comité analyseert alle sollicitaties, voert een eerste controle uit aan de hand van de toelatingsvoorwaarden en gaat na welke kandidaten het beste profiel hebben in het licht van de selectiecriteria om te worden uitgenodigd voor een gesprek met het preselectiecomité.

Na deze gesprekken draagt het preselectiecomité een aantal kandidaten voor voor een gesprek met het Raadgevend Comité benoemingen van de Europese Commissie (CCA). Het CCA besluit welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek, daarbij rekening houdend met het besluit van het preselectiecomité.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met het CCA, moeten deelnemen aan een assessment van één dag dat wordt afgenomen door externe deskundigen op het gebied van personeelsselectie. Op basis van de resultaten van het gesprek en het verslag van het assessment stelt het CCA een shortlist op met de meest geschikte kandidaten voor de post van bijzonder adviseur.

De kandidaten op de shortlist van het CCA hebben vervolgens een gesprek met de commissaris die bevoegd is voor DG BUDG (6).

Na deze gesprekken neemt de Europese Commissie het besluit tot benoeming.

Bovendien moet de geselecteerde kandidaat voldaan hebben aan de wettelijke verplichtingen in verband met militaire dienst, in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de taken vereist zijn en fysiek fit genoeg zijn om de taken te vervullen.

De geselecteerde kandidaat moet in het bezit zijn of kunnen komen van een geldig certificaat van veiligheidsmachtiging van de nationale veiligheidsdienst. Met een persoonlijke veiligheidsmachtiging verklaart de bevoegde nationale veiligheidsdienst, na een veiligheidsscreening op basis van de toepasselijke nationale veiligheidswetten en -regels, dat de betrokkene tot op een bepaald niveau toegang mag worden verleend tot vertrouwelijke informatie. N.B. De procedure voor het verkrijgen van een veiligheidsmachtiging kan alleen op verzoek van de werkgever en niet op verzoek van de kandidaat worden ingeleid.

Totdat de persoonlijke veiligheidsmachtiging is afgegeven door de betrokken lidstaat en de veiligheidsprocedure is afgerond met de wettelijke vereiste briefing door het veiligheidsdirectoraat van de Europese Commissie, kan de kandidaat geen toegang krijgen tot gerubriceerde EU-informatie van het niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger en ook geen vergaderingen bijwonen waar dergelijke informatie wordt besproken.

Wegens praktische redenen en om de selectieprocedure in het belang van de kandidaten en de instelling zo vlug mogelijk af te ronden, zal de selectieprocedure uitsluitend plaatsvinden in het Engels en/of het Frans (7).

Gelijke kansen

Overeenkomstig artikel 1 quinquies van het Statuut wil de Commissie de strategische doelstelling van gendergelijkheid op alle managementniveaus vóór het einde van haar huidige mandaat bereiken. Zij hanteert derhalve een gelijkekansenbeleid en moedigt sollicitaties aan die kunnen bijdragen tot meer diversiteit, gendergelijkheid en geografisch evenwicht.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het Statuut.

De geselecteerde kandidaat wordt aangesteld als ambtenaar in de graad AD 15, in salaristrap 1 of 2 naargelang van de duur van de werkervaring.

Voor nieuwe personeelsleden geldt overeenkomstig het Statuut een proeftijd van negen maanden.

De standplaats is Brussel, waar DG BUDG is gevestigd.

Onafhankelijkheid en opgave van belangen

Vóór indiensttreding moet de bijzonder adviseur zich ertoe verbinden onafhankelijk en in het algemeen belang te handelen en verklaren geen belangen te hebben die afbreuk zouden kunnen doen aan zijn/haar onafhankelijkheid.

Sollicitatieprocedure

Alvorens te solliciteren, dient u zorgvuldig na te gaan of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, met name wat de vereiste diploma’s, werkervaring op hoog niveau en talenkennis betreft. Als u niet voldoet aan een van de toelatingsvoorwaarden, wordt u automatisch van de selectieprocedure uitgesloten.

Als u wenst te solliciteren, moet u zich inschrijven via internet, op de volgende website:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

U moet een geldig e-mailadres hebben. Dit e-mailadres zal worden gebruikt om uw inschrijving te bevestigen en u tijdens de verschillende fasen van de procedure te informeren. Breng de Europese Commissie daarom op de hoogte van elke wijziging van uw e-mailadres.

Om uw inschrijving te voltooien moet u een curriculum vitae in pdf-formaat uploaden, bij voorkeur in Europass-formaat (8). U kunt uw curriculum vitae en uw motivatiebrief indienen in een van de officiële talen van de Europese Unie.

Zodra u uw online inschrijving hebt afgerond, ontvangt u een e-mail met de bevestiging dat uw sollicitatie is geregistreerd. Als u geen bevestigingsmail hebt ontvangen, is uw sollicitatie niet geregistreerd!

Het is niet mogelijk het verloop van uw sollicitatie online te volgen. De Europese Commissie zal rechtstreeks contact met u opnemen in verband met de stand van zaken van uw sollicitatie.

Hebt u meer informatie nodig, of ondervindt u technische problemen, dan kunt u een e-mail sturen aan: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Uiterste datum voor inschrijving

De inschrijving wordt afgesloten op 24 september 2021 om 12.00 uur ’s middags Brusselse tijd. Na dit tijdstip is inschrijven niet meer mogelijk.

U dient zich tijdig online in te schrijven. Wij raden u met klem aan niet tot het allerlaatste moment te wachten met uw inschrijving, aangezien een online inschrijving door druk internetverkeer en storingen in de internetverbinding soms voortijdig wordt afgebroken, zodat een nieuwe poging nodig is. Zodra de uiterste inschrijvingstermijn is verstreken, kunt u geen gegevens meer invoeren. Laattijdige sollicitaties worden niet aanvaard.

Hebt u meer informatie nodig, of ondervindt u technische problemen, dan kunt u een e-mail sturen aan: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Belangrijke informatie voor de kandidaten

De werkzaamheden van de verschillende selectiecomités zijn vertrouwelijk. Het is verboden direct of indirect contact op te nemen met de leden van deze comités of iemand te vragen dat namens u te doen. Alle vragen moeten worden gesteld via het secretariaat van het desbetreffende selectiecomité.

Bescherming van persoonsgegevens

De Europese Commissie waarborgt dat de persoonsgegevens van sollicitanten worden verwerkt zoals vereist bij Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (9). Dit geldt met name voor de vertrouwelijkheid en de beveiliging van dergelijke gegevens.


(1) Werkervaring wordt slechts in aanmerking genomen als het gaat om een feitelijke arbeidsrelatie die als reëel wordt omschreven, tegen betaling en als werknemer (alle soorten arbeidsovereenkomsten) of als aanbieder van een dienst. In deeltijd uitgeoefende professionele werkzaamheden worden pro rata berekend op basis van het gecertificeerde percentage gewerkte voltijdse uren. Zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en adoptieverlof worden in aanmerking genomen als het verlof werd opgenomen tijdens een arbeidsovereenkomst. Een al dan niet bezoldigde doctoraatsstudie wordt gelijkgesteld met werkervaring voor een maximale duur van drie jaar, op voorwaarde dat de doctorsgraad met succes is behaald. Elke opgegeven periode kan slechts eenmaal worden meegeteld.

(2) Elke opgegeven periode kan slechts eenmaal worden meegeteld. Vermeld in uw curriculum vitae voor deze jaren de volgende gegevens: (1) titel en taken van de vervulde functies; (2) het exacte vakgebied en het niveau in de organisatie waarop de functie is vervuld (het aantal hiërarchische lagen boven en onder de vervulde functie); (3) de rapportagelijnen voor de vervulde functie.

(3) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701

(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101

(5) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6) Tenzij het betreffende lid van de Commissie overeenkomstig het Besluit van de Commissie van 5 december 2007 (PV(2007) 1811) zijn taak heeft overgedragen aan een ander lid van de Commissie.

(7) Het selectiecomité zorgt ervoor dat moedertaalsprekers van deze talen niet worden bevoordeeld.

(8) Informatie over het aanmaken van een Europass-cv vindt u op: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv

(9) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).