Home

Vacaturebericht CONS/AD/174/21

Vacaturebericht CONS/AD/174/21

6.10.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 403/1


Vacaturebericht CONS/AD/174/21

(2021/C 403 A/01)

ALGEMENE INFORMATIE

Directoraat

Relex

Standplaats

Brussel, Justus Lipsiusgebouw

Functiebenaming

Directeur

Functiegroep en rang

AD 14

Vereiste veiligheidsmachtiging

SECRET UE/EU SECRET

UITERSTE TERMIJN VOOR DE INDIENING VAN SOLLICITATIES:

20 oktober 2021 — 12.00 uur ’s middags (Brusselse tijd)

Wie zijn wij?

Het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) assisteert de Europese Raad, de Raad van de EU en hun voorbereidende instanties op al hun werkgebieden. Het verleent advies en bijstand aan de leden van de Europese Raad en de Raad en aan hun voorzitters op alle werkgebieden, waaronder juridisch en beleidsadvies, coördinatie met andere instellingen, het uitwerken van compromissen, supervisie, en alle praktische aspecten van een goede voorbereiding en werking van de Europese Raad en de Raad.

Het directoraat-generaal stelt beleidsdocumenten op en bereidt briefings voor ten behoeve van de voorzitter van de Europese Raad, levert bijdragen voor besprekingen over externe betrekkingen in de Europese Raad, en coördineert de organisatie van de zittingen van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ), ook in de formaties Defensie en Ontwikkeling. Het directoraat-generaal coördineert de voorbereidingen voor besprekingen in de Raad Algemene Zaken (RAZ) die over uitbreiding en crisisrespons gaan. Het directoraat-generaal dient ook het voorzitterschap van advies en bereidt briefings voor ten behoeve van de voorzitter van het Coreper en verschillende werkgroepen die zich bezighouden met zowel wetgevings- als niet-wetgevingsdossiers.

Als gevolg van een reorganisatie zal het directoraat-generaal “Buitenlandse Betrekkingen” (DG Relex) uit vijf directoraten bestaan: Relex.1 “Mondiale en Horizontale Zaken”, Relex.2 “Afrika en MENA”, Relex.3 “Oost-Europa en Azië”, Relex.4 “Uitbreiding en Europa”, en Relex.5 “Veiligheid en Crisisbeheersing”:

Het directoraat “Mondiale en Horizontale Zaken”, waartoe ook het PVC en de Relex-teams behoren, wordt belast met de coördinatie van de RBZ. Dit directoraat volgt de externe aspecten van het interne beleid en de meeste horizontale thema’s zoals mensenrechten en VN-aangelegenheden. Voorts behoren de trans-Atlantische betrekkingen en de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied tot zijn werkterrein.

Het directoraat “Afrika en MENA” zal zich ook bezighouden met ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

Het directoraat “Oost-Europa en Azië” wordt belast met de betrekkingen met Rusland, China, het Oostelijk Partnerschap, Azië en Centraal-Azië. Het zal zich ook bezighouden met connectiviteit en desinformatie.

Het directoraat “Uitbreiding en Europa” wordt belast met de Westelijke Balkan, Turkije, EER/EVA en met alle aspecten van uitbreiding (onder meer de associatieraden en de intergouvernementele conferenties).

Het directoraat “Veiligheid en Crisisbeheersing” ziet toe op zowel de interne als de externe aspecten van crisisbeheersing. Het omvat het IPCR-team en is verantwoordelijk voor dossiers in verband met het veiligheids- en defensiebeleid van de EU.

Wat bieden wij?

Dit vacaturebericht heeft betrekking op vier directeursfuncties binnen het directoraat-generaal Relex (Externe Betrekkingen): één voor Relex.1 “Globale en Horizontale Zaken”, één voor Relex.2 “Afrika en MENA”, één voor Relex.4 “Uitbreiding en Europa”, en één voor Relex.5 “Veiligheid en Crisisbeheersing”.

De functie van directeur in elk van deze directoraten van DG Relex is een uitdagende functie in een politiek interessant klimaat, met verschillende belanghebbenden en hooggekwalificeerde medewerkers.

Onder het gezag van de directeur-generaal beheert en coördineert u op een professionele manier uw directoraat en de middelen ervan, organiseert u de activiteiten ervan en ondersteunt en motiveert u de medewerkers bij hun werkzaamheden. U ziet toe op de kwaliteit van de diensten en producten die het directoraat levert, en zorgt voor effectieve communicatie en samenwerking binnen het directoraat, met het directoraat-generaal in zijn geheel en met andere diensten van het SGR.

U verstrekt, op eigen initiatief of op verzoek, zowel mondeling als schriftelijk beleids- en procedureel advies op hoog niveau aan de Europese Raad, de Raad, het Coreper en hun respectieve voorzitterschappen, alsook aan de secretaris-generaal, over alle aspecten van de dossiers die onder de bevoegdheid van het directoraat vallen. U neemt deel aan vergaderingen en, in voorkomend geval, aan briefings en/of onderhandelingen om compromissen te sluiten en oplossingen te vinden. In dit verband assisteert u de voorzitterschappen bij de onderhandelingen en zorgt u voor effectieve communicatie en samenwerking met de EU-instellingen, -agentschappen en andere organen op de gebieden die onder de bevoegdheid van het directoraat-generaal vallen, in het bijzonder met de Europese Dienst voor extern optreden.

U bepaalt de doelstellingen en helpt ze te bereiken, door het werkprogramma van het directoraat op te stellen en te zorgen voor passend toezicht op de uitvoering ervan.

U bent ook verantwoordelijk voor het initiëren en superviseren van beleidsanalyses om de besluitvorming op de gebieden die vallen onder de bevoegdheid van het directoraat (de directoraten) waarvoor u solliciteert, met advies te ondersteunen.

U kunt uw werk flexibel plannen en organiseren, rekening houdend met de werktijden en het rooster van de vergaderingen binnen het activiteitsgebied van het directoraat. U en uw personeel kunnen gebruikmaken van de flexibele werkregelingen van het SGR, inclusief telewerken. Occasioneel moet u een buitenlandse dienstreis maken, ook buiten de EU.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een manager die kennis en ervaring heeft op de onder de bevoegdheid van het directoraat-generaal vallende gebieden, en die vertrouwd is met de externe betrekkingen van de EU en met de rol en werking van de Europese Raad en de Raad.

Ook moet de persoon die de functie bekleedt:

over diplomatieke vaardigheden beschikken en weten wanneer flexibiliteit dan wel standvastigheid nodig is, met oog voor detail zonder het algemene overzicht te verliezen;

goede werkrelaties kunnen bevorderen en onderhouden met velerlei interne en externe gesprekspartners;

in staat zijn een sterke teamgeest te bevorderen, en personeel aan te sturen, te motiveren en verantwoordelijkheid te geven in een multiculturele en diverse omgeving, met sterke nadruk op personeelsontwikkeling;

strategisch kunnen denken en plannen, om potentiële problemen te voorzien en in kaart te brengen, en om werkbare oplossingen en compromissen voor te stellen;

in staat zijn gemeenschappelijke akkoorden of doelstellingen te bereiken door gericht advies aan belanghebbenden en door op effectieve en constructieve wijze de besprekingen te faciliteren;

in staat zijn de algemene werkzaamheden van het directoraat te organiseren teneinde cruciale deadlines te halen, de werklast binnen het team eerlijk te verdelen en een opvolgingsplanning te garanderen;

in staat zijn veranderingen te managen en het personeel daarbij te ondersteunen;

over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken, ook op interpersoonlijk vlak.

Van alle leidinggevenden bij het SGR wordt verwacht dat zij advies verlenen aan hun meerderen en belanghebbenden, hun personeel aansturen, financiële middelen beheren en het SGR vertegenwoordigen. Een taakomschrijving staat in het horizontaal managersprofiel van het SGR (bijlage I).

Het SGR heeft een mobiliteitsbeleid voor zijn leidinggevenden, die over ruime ervaring dienen te beschikken; kandidaten moeten daarom bereid en in staat zijn tijdens hun loopbaan bij het SGR op verschillende activiteitsgebieden te werken.

WERVINGSBELEID

Sollicitanten moeten op het moment van hun sollicitatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

a)

Algemene voorwaarden

onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

in het bezit zijn van volledige rechten als staatsburger;

voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen in verband met militaire dienst.

b)

Specifieke voorwaarden

houder zijn van een universitair diploma (1);

ten minste vijftien jaar relevante beroepservaring hebben, waarvan ten minste drie jaar beroepservaring in het daadwerkelijk uitoefenen van leidinggevende en organisatorische verantwoordelijkheden. Drie jaar in een functie met belangrijke coördinerende verantwoordelijkheden wordt als gelijkwaardig aan de vereiste ervaring als leidinggevende aangemerkt;

aangezien de communicatie in het SGR en andere instellingen veelal in het Engels en het Frans verloopt, is een uitstekende kennis van een van de twee talen en een goede kennis van de andere taal vereist. Kennis van andere officiële talen van de EU en van niet-EU-talen strekt tot aanbeveling.

NB:

1)

Voor deze functies is een veiligheidsmachtiging vereist die toegang biedt tot gerubriceerde documenten (niveau SECRET UE/EU SECRET). Kandidaten voor de functie moeten bereid zijn een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig Besluit 2013/488/EU van de Raad (2). De benoeming in deze functie gaat pas in nadat de geselecteerde kandidaat over een geldig certificaat van veiligheidsmachtiging beschikt. Aan een kandidaat zonder veiligheidsmachtiging zal een tijdelijk contract worden aangeboden totdat de uitkomst van het veiligheidsonderzoek bekend is.

2)

De succesvolle kandidaat moet bereid zijn de opleiding voor leidinggevenden van het SGR te volgen.

SELECTIEPROCEDURE

Het tot aanstelling bevoegd gezag wordt bij de keuze van succesvolle kandidaten bijgestaan door een raadgevend selectiecomité. Het raadgevend selectiecomité wordt bijgestaan door een evaluatiecentrum, dat door externe wervingsconsulenten wordt geleid. De rapporten van het evaluatiecentrum voor eenzelfde soort functie vervallen twee jaar na de datum waarop de betreffende proeven plaatsvonden, of, indien dit eerder is, bij de beëindiging van de raamovereenkomst tussen het SGR en het betrokken evaluatiecentrum.

Het raadgevend selectiecomité evalueert en vergelijkt eerst de kwalificaties, de beroepservaring en de motivatie van alle kandidaten die voor dezelfde functie solliciteren, aan de hand van hun sollicitatie. Op basis van die vergelijkende evaluatie selecteert het raadgevend selectiecomité de kandidaten die naar zijn mening het meest geschikt zijn om te worden uitgenodigd voor een eerste gesprek. Aangezien deze eerste selectie gebaseerd is op een vergelijkende evaluatie van de sollicitaties, is voldoen aan de vacature-eisen geen garantie voor uitnodiging tot het eerste gesprek. Uit de kandidaten met wie gesprekken zijn gevoerd, maakt het raadgevend selectiecomité een selectie van kandidaten die zullen worden uitgenodigd in het evaluatiecentrum, en voor een tweede gesprek met het raadgevend selectiecomité.

Wanneer een kandidaat solliciteert voor meer dan een directeursfunctie en wordt uitgenodigd voor een gesprek voor meer dan een van deze vier functies, dan volstaat in elke gespreksronde één enkel gesprek om na te gaan of de kandidaat voldoet aan de selectievoorwaarden voor de betrokken functies.

De voorlopige planning van de selectie is als volgt:

de kandidaten die voor de gesprekken worden geselecteerd, krijgen daarvan naar verwachting uiterlijk eind oktober bericht;

de eerste gesprekken zijn gepland voor de eerste helft van november;

de tests in het evaluatiecentrum zullen naar verwachting in de tweede helft van november plaatsvinden;

de tweede gespreksronde is gepland voor de eerste helft van december.

NB: Bovenstaande planning is louter indicatief, en is met name afhankelijk van de impact van de beperkende maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie.

RECHTSGROND

Deze functies worden bekendgemaakt in alle instellingen van de Europese Unie en daarbuiten, overeenkomstig artikel 29, leden 1 en 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie (3).

HOE KUNT U SOLLICITEREN?

De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is 20 oktober 2021, 12.00 uur ’s middags (Brusselse tijd).

Sollicitaties worden uitsluitend per e-mail gestuurd naar: applications.management@consilium.europa.eu (4), uiterlijk op de uiterste datum en het uiterste tijdstip van indiening. Te laat ingediende sollicitaties worden niet in behandeling genomen.

Het bovengenoemde e-mailadres moet worden gebruikt voor alle correspondentie over de selectieprocedure (het “onderwerp” van desbetreffende e-mails moet als volgt luiden: CONS/AD/174/21).

Alvorens uw sollicitatie in te dienen, moet u zorgvuldig nagaan of u voldoet aan de onder het punt “Wervingsbeleid” hierboven genoemde voorwaarden, om te voorkomen dat u automatisch van de selectieprocedure wordt uitgesloten.

Sollicitatiedossiers worden alleen in overweging genomen als ze de volgende documenten in pdf-formaat bevatten (NB: vergrendelde, wachtwoordbeveiligde of digitaal ondertekende documenten worden niet aanvaard):

a)

het sollicitatieformulier (bijlage V), volledig ingevuld en gedateerd; het elektronische sollicitatieformulier is te vinden op de website van Raad, via de volgende link: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/ (dit bestand noemt u “XXX (UW ACHTERNAAM) — Application form.pdf”);

b)

een gedetailleerd curriculum vitae (5), in het Engels of het Frans, bij voorkeur in het Europass-format (http://europass.cedefop.europa.eu), waarin u een overzicht geeft van uw volledige loopbaan, met vermelding van onder meer kwalificaties, talenkennis, ervaring en huidige taken (dit bestand noemt u “XXX (UW ACHTERNAAM) — CV.pdf”);

c)

een motivatiebrief, in het Engels of het Frans (dit bestand noemt u “XXX (UW ACHTERNAAM) — Motivation letter.pdf”);

d)

kopieën van onderwijsdiploma’s en kopieën van documenten en certificaten inzake beroepservaring, in één pdf-document samengevoegd. Het volstaat niet om alleen het in punt b) genoemde curriculum vitae in te dienen. Bewijsstukken moeten zijn afgegeven door een derde partij (dit bestand noemt u “XXX (UW ACHTERNAAM) — Supporting documents.pdf”).

Zonder die stukken kan de sollicitatie niet in overweging worden genomen.

Alle onder d) vermelde bewijsstukken moeten in volgorde genummerd worden (bijlage 1, 2 enz.) en samengevoegd worden zoals hierboven vermeld.

Sollicitaties die via de post, via dataopslag in de cloud of in platforms voor het delen van bestanden worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

De kandidaten moeten duidelijk aangeven voor welke van de vier directeursfuncties zij solliciteren. De kandidaten moeten zich voor ten minste één functie opgeven, maar kunnen ook voor meerdere of voor alle vier de directeursfuncties solliciteren. Kandidaten die geen enkele functie aanvinken, komen niet in aanmerking omdat hun sollicitatie als onvolledig wordt beschouwd.

De succesvolle kandidaat zal de originelen van de hierboven vermelde documenten moeten voorleggen.

De kandidaten ontvangen een e-mail waarin de ontvangst van hun sollicitatie wordt bevestigd. Technische problemen in verband met de verzending van e-mails kunnen evenwel nooit volledig worden uitgesloten. Als u geen e-mail hebt ontvangen waarin de ontvangst van de sollicitatie wordt bevestigd, wordt u verzocht contact op te nemen met applications.management@consilium.europa.eu. Dit moet gebeuren binnen een week na de uiterste indieningsdatum van de sollicitaties, aangezien het raadgevend selectiecomité kort daarna met zijn werkzaamheden begint.

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Het SGR streeft naar diversiteit en inclusie (zie bijlage II).

Het SGR erkent dat een gezonde balans tussen werk en privé voor veel mensen een belangrijke motivator is en dat van een moderne werkomgeving steeds meer verwacht wordt dat flexibel werken mogelijk is. Daarom biedt het SGR een aantrekkelijk pakket statutaire flexibele werkregelingen en voorzieningen zoals naschoolse opvang en crèche.

Als werkgever wil het SGR gendergelijkheid waarborgen en discriminatie op welke grond dan ook verbieden. Het verwelkomt ten zeerste sollicitaties van alle gekwalificeerde kandidaten met een verschillende achtergrond, ongeacht hun capaciteiten, en uit een zo groot mogelijk geografisch gebied van de lidstaten van de EU. Om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen, moedigt het SGR met name vrouwen aan te solliciteren.

Tijdens de wervingsprocedure kan bijstand worden verleend aan personen met een handicap. Voor meer informatie kunt u mailen naar diversity.inclusion@consilium.europa.eu

OPNIEUW BEZIEN VAN SOLLICITATIES

De procedures in verband met klachten, beroep en verwijzingen naar de Europese Ombudsman staan vermeld in bijlage III bij dit vacaturebericht.

GEGEVENSBESCHERMING

De voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens in verband met deze selectieprocedure staan vermeld in bijlage IV bij dit vacaturebericht.


(1) Overeenkomstig artikel 5, lid 3, punt c), van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie (het Statuut) moeten sollicitanten ten minste beschikken over:

i)

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten door een diploma, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding vier jaar of meer bedraagt, of

ii)

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten door een diploma, en relevante beroepservaring van ten minste één jaar, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding ten minste drie jaar bedraagt.

(2) Besluit 2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1).

(3) Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het Europees Parlement en de raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 15).

(4) Dit e-mailadres is gekoppeld aan een functionele mailbox en kan alleen berichten met gevoeligheidsniveau “normaal” verwerken. E-mails die met andere markeringen (bijvoorbeeld “persoonlijk”, “privé”, “vertrouwelijk”) worden verzonden, kunnen niet worden verwerkt. Selecteer daarom het gevoeligheidsniveau “normaal”. Uw e-mail mag maximaal 25 MB groot zijn. Als uw e-mail, samen met de bijlagen, groter is, wordt u verzocht de bijlagen over een aantal e-mails te verdelen.

(5) De kandidaten wordt verzocht geen foto's op hun cv te plaatsen.


BIJLAGE I

HET HORIZONTAAL MANAGERSPROFIEL VAN HET SGR

Als manager in het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) biedt u een meerwaarde door uw dubbele functie van adviseur en leidinggevende en vertegenwoordigt u te allen tijde het SGR.

Bij het uitvoeren van deze taken wordt van u het volgende verwacht:

Als vertegenwoordiger

Handelen met integriteit, zowel extern als intern.

Handelen in het belang van de Europese Raad en de Raad, en van de Unie als geheel. Opsporen en oplossen van meningsverschillen, zo die er zijn.

Een sfeer van vertrouwen en openheid opbouwen, en een actieve netwerker zijn.

Resultaatgericht en invloedrijk, maar tegelijkertijd respectvol en servicegericht zijn.

Als adviseur

Bijdragen tot de ontwikkeling van de Unie. Proactief en creatief zijn. Vooruitdenken en plannen voor toekomstige ontwikkelingen. Probleemoplossend handelen.

Onze belanghebbenden adviseren zodat ze gemakkelijker hun doelstellingen kunnen halen, in het belang van onze beide instellingen. Objectief en fair zijn.

Beseffen dat er een wisselwerking is tussen besluitvorming en openbaar debat. In uw advies rekening houden met de politieke situatie van onze belanghebbenden en communicatie-overwegingen laten meespelen.

Legitieme besluitvorming bevorderen door middel van samenwerking, goede werkrelaties en een politiek van overleg tussen de lidstaten onderling, en met de instellingen en andere belanghebbenden.

Goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen uw bevoegdheidsgebied, ook buiten de onmiddellijke werkomgeving van de Europese Raad en de Raad. Het totaalbeeld voor ogen houden.

Als manager

Uw personeel eigen verantwoordelijkheid geven, delegeren en vertrouwen schenken, ondersteunen en motiveren, feedback en sturing geven, initiatief aanmoedigen en aansporen om buiten de geijkte kaders te durven denken; hiërarchie en controle tot een minimum beperken, met behoud van kwaliteit.

Duidelijk communiceren over doelen en verwachtingen, en toezien op informatiedoorstroming naar, vanuit en binnen uw team, en met andere directoraten-generaal, directoraten en eenheden.

Altijd in het belang van het hele SGR en niet alleen in het belang van uw eigen directoraat-generaal, directoraat of eenheid handelen, en ervoor zorgen dat we resultaten leveren voor onze belanghebbenden. De verkokering doorbreken.

De moed hebben om conflicten, slecht presteren en andere problemen tijdig aan te pakken; zorgen voor het welzijn en de ontwikkeling van uw personeel, en uw zorgplicht ten aanzien van uw personeel vervullen.

Uw personeel betrekken bij het op gang brengen en faciliteren van verandering, zodat het SGR niet achterloopt op de ontwikkelingen en meer dynamisch, flexibel en samenwerkingsgericht wordt. Doen wat u belooft.

Verantwoordelijkheid nemen voor een optimaal gebruik van de personele en financiële middelen van het SGR.


BIJLAGE II

DIVERSITEIT EN INCLUSIE BIJ HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE RAAD (SGR)

Het secretariaat-generaal van de Raad streeft ernaar al zijn werknemers en sollicitanten gelijke kansen te bieden. Als werkgever wil het SGR gelijkheid tussen mannen en vrouwen waarborgen en discriminatie op welke grond dan ook verbieden. Het verwelkomt ten zeerste sollicitaties van alle gekwalificeerde kandidaten met een verschillende achtergrond, ongeacht hun capaciteiten, en uit een zo groot mogelijk geografisch gebied van de lidstaten van de EU.

Hoofddoelstellingen van het diversiteit- en inclusiebeleid van het SGR:

een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Het SGR moedigt sollicitaties van vrouwen aan, zeker voor managementfuncties, waarin zij momenteel ondervertegenwoordigd zijn;

een toegankelijkere en inclusieve werkomgeving. Er kan voor redelijke voorzieningen voor personeelsleden met een handicap worden gezorgd, tenzij de middelen van de instelling daardoor te zeer onder druk komen te staan. Tijdens de wervingsprocedure kan bijstand worden verleend aan personen met een handicap;

eerbiediging van de beginselen gelijkheid en non-discriminatie in het human-resources- en personeelsbeleid;

bescherming van het personeel tegen ongewenst gedrag op het werk;

balans tussen werk en privé. Het SGR biedt een totaalpakket flexibele arbeidsmaatregelen, waaronder telewerk, individuele werktijd en de mogelijkheid voor moeders en vaders om ouderschapsverlof te nemen overeenkomstig het Statuut. Het SGR heeft een crèche voor kinderen van 0-4 jaar. Naschoolse en vakantieopvang wordt georganiseerd door de Europese Commissie, en staat open voor de kinderen van het SGR-personeel.

Voor meer informatie kunt u mailen naar diversity.inclusion@consilium.europa.eu


BIJLAGE III

INTERNE KLACHT — BEROEP — KLACHT BIJ DE EUROPESE OMBUDSMAN

Kandidaten die ontevreden zijn over de wijze waarop hun sollicitatie is behandeld, kunnen in elke fase van de selectieprocedure een klacht indienen.

Interne klacht

Indien u op de hoogte wordt gebracht van een besluit waarmee u niet kunt instemmen, kunt u krachtens artikel 90, lid 2, van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van dat besluit een klacht indienen bij:

Raad van de Europese Unie

Juridische adviseurs bij de Eenheid Administratie, ORG 1.F

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mailadres: legal.advisersHR@consilium.europa.eu

Dergelijke klachten worden door het tot aanstelling bevoegde gezag binnen vier maanden na ontvangst schriftelijk beantwoord. Als uw klacht echter vroeg genoeg wordt ontvangen, kan het raadgevend selectiecomité het betwiste besluit eventueel opnieuw bezien en u in aansluiting daarop een antwoord geven.

Beroep

Indien u in bij de interne klachtenprocedure niet kunt instemmen met een antwoord dat u van het tot aanstelling bevoegde gezag ontvangt, kunt u krachtens artikel 91 van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie beroep instellen bij:

Gerecht van de Europese Unie

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUXEMBURG

Klacht bij de Europese Ombudsman

Nadat alle verhaalsmogelijkheden bij het SGR zijn uitgeput, en met name de interne klachtenprocedure van artikel 90, lid 2, van het Statuut, kunt u — net als iedere andere burger van de Unie — een klacht indienen bij:

De Europese Ombudsman

1 avenue du Président Robert Schuman — BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANKRIJK

krachtens artikel 228, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (1).

Het is belangrijk om te weten dat klachten bij de Europese Ombudsman niet leiden tot opschorting van de termijn die in artikel 90, lid 2, en artikel 91 van het statuut van de ambtenaren is bepaald voor het indienen van klachten of het instellen van beroep bij het Gerecht van de Europese Unie op grond van artikel 270 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


(1)PB L 113 van 4.5.1994, blz. 15.


BIJLAGE IV

GEGEVENSBESCHERMING

Als instelling die verantwoordelijk is voor het organiseren van de selectieprocedure waarborgt het secretariaat-generaal van de Raad dat de persoonsgegevens van de sollicitanten worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (1).

De rechtsgronden voor de selectieprocedure zijn het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en het Besluit 2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (2). De selectieprocedure vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het directoraat Personeelszaken (ORG.1), eenheid Personeelsbezetting en Mobiliteit, en staat onder toezicht van het hoofd van die eenheid. De door de sollicitanten verstrekte informatie is toegankelijk voor leden van het bureau Selectie van ambtenaren en hun hiërarchische meerderen, voor de leden van het raadgevend selectiecomité, en, indien nodig, voor de afdeling juridisch adviseurs. Administratieve gegevens ter identificatie van de sollicitant en/of die nodig zijn voor de praktische organisatie van de procedure, kunnen aan een evaluatiecentrum worden doorgegeven.

Het doel van de verwerking is gegevens betreffende de identiteit van alle sollicitanten voor een functie in het secretariaat-generaal van de Raad te verzamelen en een van die sollicitanten te selecteren.

Het betreft de volgende gegevens:

persoonsgegevens aan de hand waarvan de sollicitanten kunnen worden geïdentificeerd (achternaam, voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit);

door de sollicitanten verstrekte informatie om de praktische organisatie van de procedure te vergemakkelijken (postadres, e-mailadres, telefoonnummer);

door de sollicitanten verstrekte informatie aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of zij aan de in het vacaturebericht opgenomen toelatingsvoorwaarden voldoen (nationaliteit; talenkennis; getuigschriften/diploma’s en het jaar van uitreiking, soort diploma/graad, naam van de uitreikende instelling, beroepservaring);

in voorkomend geval, informatie over het soort veiligheidsmachtiging waarover de sollicitanten beschikken en over de geldigheidsduur daarvan;

de resultaten van de selectieproeven waaraan de sollicitanten hebben deelgenomen, met inbegrip van de beoordeling die de consulenten van het evaluatiecentrum voor het selectiecomité hebben uitgevoerd.

De gegevensverwerking begint op de datum van ontvangst van de sollicitatie. De sollicitaties worden gedurende twee jaar in een archief opgeslagen.

Sollicitanten hebben het recht inzage in hun persoonsgegevens te krijgen en deze te laten rectificeren. Gemotiveerde verzoeken moeten per e-mail naar het bureau Selectie van ambtenaren worden gezonden: selection.officials@consilium.europa.eu

Sollicitanten kunnen te allen tijde een beroep doen op de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu).


(1)PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39.

(2)PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1.


BIJLAGE V

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10