Home

Aankondiging tot wijziging van de aankondiging van vergelijkend onderzoek — EPSO/AD/391/21 — Deskundigen op het gebied van technische ondersteuning van de structurele hervormingen van de lidstaten en deskundigen inzake het Schengenacquis (AD 7) (PB C 120 A van 8.4.2021)

Aankondiging tot wijziging van de aankondiging van vergelijkend onderzoek — EPSO/AD/391/21 — Deskundigen op het gebied van technische ondersteuning van de structurele hervormingen van de lidstaten en deskundigen inzake het Schengenacquis (AD 7) (PB C 120 A van 8.4.2021)

8.3.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 111/11


Aankondiging tot wijziging van de aankondiging van vergelijkend onderzoek — EPSO/AD/391/21 — Deskundigen op het gebied van technische ondersteuning van de structurele hervormingen van de lidstaten en deskundigen inzake het Schengenacquis (AD 7)

(Publicatieblad van de Europese Unie C 120 A van 8 april 2021)

(2022/C 111 A/09)

Op bladzijde 6 dient punt 5 “Assessment” als volgt te worden gelezen:

“5) Assessment

Per vakgebied worden maximaal driemaal zoveel kandidaten toegelaten tot het assessment als het aantal kandidaten dat op de reservelijst kan worden geplaatst. Als u volgens de op het sollicitatieformulier verstrekte informatie voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en u behoort tot degenen met de hoogste totaalscores voor de selectie op basis van kwalificaties, wordt u uitgenodigd voor een assessment (online of met fysieke aanwezigheid) in uw taal 2 (Engels of Frans). Het assessment duurt een of meerdere dagen. De schriftelijke vakgerelateerde toets kan in een van de door EPSO erkende testcentra of op afstand worden georganiseerd. Nadere instructies krijgt u in uw uitnodigingsbrief.

Als de in punt 2 beschreven meerkeuzetoetsen per computer niet vooraf hebben plaatsgevonden, worden deze afgenomen tijdens het assessment, hetzij in een door EPSO erkend testcentrum, hetzij op afstand. Als u hiervoor niet de vereiste minimumscores behaalt, wordt u uitgesloten van verdere deelname. De scores worden niet opgeteld bij de andere assessmentonderdelen voor de berekening van uw totaalscore.

Tenzij anders vermeld, moet u gescande kopieën van uw bewijsstukken uploaden via uw EPSO-account. Nadere instructies krijgt u in uw uitnodigingsbrief.

Bij het assessment worden tijdens vier onderdelen in totaal acht algemene competenties en de vakgerelateerde competenties getoetst, volgens onderstaande schema’s:

Competentie

Onderdeel

1.

Problemen analyseren en oplossen

situationeel gedragsgericht interview

2.

Communiceren

gedragsgericht interview (algemene competenties)

3.

Kwaliteits- en resultaatgericht werken

gedragsgericht interview (algemene competenties)

4.

Leren en zich blijven ontwikkelen

situationeel gedragsgericht interview

5.

Prioriteiten stellen en organiseren

situationeel gedragsgericht interview

6.

Stressbestendigheid

gedragsgericht interview (algemene competenties)

7.

Samenwerken

gedragsgericht interview (algemene competenties)

8.

Leiding geven

situationeel gedragsgericht interview

Voor iedere algemene competentie worden ten hoogste 10 punten toegekend. Er is geen minimumscore per competentie vereist, maar u moet wel een minimumscore van 40/80 in totaal behalen.

Competentie

Onderdeel

Vereiste minimumscore

Vakgerelateerde competenties

vakgerelateerd interview

25/50

schriftelijke vakgerelateerde toets

25/50”