Home

Beroep op 7 mei 1994 ingesteld door Alexander Flandorfer Friedman, Erna Flandorfer Friedman en GFG Bau Dachdecker Spengler GmbH tegen Republiek Oostenrijk

Beroep op 7 mei 1994 ingesteld door Alexander Flandorfer Friedman, Erna Flandorfer Friedman en GFG Bau Dachdecker Spengler GmbH tegen Republiek Oostenrijk

Beroep op 7 mei 1994 ingesteld door Alexander Flandorfer Friedman, Erna Flandorfer Friedman en GFG Bau Dachdecker Spengler GmbH tegen Republiek Oostenrijk

Publicatieblad Nr. C 250 van 08/09/1994 blz. 0007 - 0007


Beroep op 7 mei 1994 ingesteld door Alexander Flandorfer Friedman, Erna Flandorfer Friedman en GFG Bau Dachdecker Spengler GmbH tegen Republiek Oostenrijk (94/C 250/05)

Op 7 mei 1994 werd door Alexander Flandorfer Friedman, Sloveens onderdaan, Erna Flandorfer Friedman, beiden wonende te Wenen (Oostenrijk) en GFG Bau Dachdecker Spengler GmbH, Wenen, bij het EVA-Hof beroep ingesteld tegen Republiek Oostenrijk. Verzoekers voerden aan dat de eerste verzoeker een permanente verblijfsvergunning in Oostenrijk werd geweigerd.

Verzoekers vragen veroordeling van verweerder wegens inbreuk op:

a) de artikelen 6 en 7, artikel 28, leden 1 tot en met 3, en de artikelen 31 en 34 van de EER-Overeenkomst, de artikelen 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad en artikel 4, lid 4, van Richtlijn 68/360/EEG van de Raad, alsmede

b) verzoekers rechten op het vrije verkeer van personen overeenkomstig de artikelen 31 en 34 van de EER-Overeenkomst en artikel 8, lid 1, en artikel 12 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Verzoekers vragen eveneens vergunning om kosteloos te procederen, onder meer inhoudende de toewijzing van een advocaat.