Home

BESLUIT VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA Nr. 221/96/COL van 4 december 1996 houdende vervanging van Besluit nr. 32/94/COL tot vaststelling van de status van de EVA-staten of -regio's ten aanzien van de Newcastle disease (pseudo-vogelpest), gewijzigd bij Besluit nr. 190/94/COL, voorzover deze besluiten Noorwegen betreffen

BESLUIT VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA Nr. 221/96/COL van 4 december 1996 houdende vervanging van Besluit nr. 32/94/COL tot vaststelling van de status van de EVA-staten of -regio's ten aanzien van de Newcastle disease (pseudo-vogelpest), gewijzigd bij Besluit nr. 190/94/COL, voorzover deze besluiten Noorwegen betreffen

BESLUIT VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA Nr. 221/96/COL van 4 december 1996 houdende vervanging van Besluit nr. 32/94/COL tot vaststelling van de status van de EVA-staten of -regio's ten aanzien van de Newcastle disease (pseudo-vogelpest), gewijzigd bij Besluit nr. 190/94/COL, voorzover deze besluiten Noorwegen betreffen

Publicatieblad Nr. L 078 van 20/03/1997 blz. 0034 - 0035


BESLUIT VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA Nr. 221/96/COL van 4 december 1996 houdende vervanging van Besluit nr. 32/94/COL tot vaststelling van de status van de EVA-staten of -regio's ten aanzien van de Newcastle disease (pseudo-vogelpest), gewijzigd bij Besluit nr. 190/94/COL, voorzover deze besluiten Noorwegen betreffen

DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, inzonderheid op artikel 17 en Protocol nr. 1, lid 4, onder d),

Gelet op het in hoofdstuk I, punt 4, van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte bedoelde besluit inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (Richtlijn 90/539/EEG van de Raad, hierna het "pluimveebesluit" te noemen), inzonderheid op artikel 12, lid 2,

Gelet op de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie, inzonderheid op artikel 5, lid 2, onder d), en Protocol nr. 1, artikel 1, onder e),

Overwegende dat Noorwegen bij Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 190/94/COL (1) houdende wijziging van Besluit nr. 32/94/COL (2) als vrij van Newcastle disease (pseudo-vogelpest) werd erkend;

Overwegende dat deze besluiten, behalve de erkenning dat Noorwegen vrij is van Newcastle disease, een zelfde erkenning ten aanzien van Zweden en Finland behelzen;

Overwegende dat de Noorse regering heeft verklaard dat de materiële situatie die ten grondslag lag aan Besluit nr. 190/94/COL houdende wijziging van Besluit nr. 32/94/COL ongewijzigd is en heeft verzocht deze besluiten, voorzover zij betrekking hebben op de erkenning dat Noorwegen vrij is van de Newcastle disease, te vervangen door een nieuw besluit dat enkel de erkenning behelst dat Noorwegen vrij is van de Newcastle disease, aanvoerend dat zulks nodig is voor de in het kader van de lopende onderhandelingen met de Europese Unie op veterinair gebied voorziene oplossing;

Overwegende dat een dergelijk nieuw besluit geen enkele wijziging zou brengen in de materiële situatie in vergelijking met hetgeen van toepassing is op grond van Besluit nr. 32/94/COL, gewijzigd bij Besluit nr. 190/94/COL;

Overwegende dat er bijgevolg geen reden is om het door de Noorse regering gedane verzoek niet in te willigen;

Overwegende dat de in dit besluit vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Veterinair Comité van de EVA, dat de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bijstaat,

BESLUIT:

1. Besluit nr. 32/94/COL, gewijzigd bij Besluit nr. 190/94/COL, wordt vervangen door de tekst in de bijlage, voorzover deze besluiten Noorwegen betreffen.

2. Dit besluit treedt in werking op 9 december 1996.

3. Dit besluit is gericht tot de EVA-staten.

4. Van dit besluit is de tekst in de Engelse taal authentiek.

Gedaan te Brussel, 4 december 1996.

Voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

Björn FRIÐFINNSSON

Lid van het College

(1) PB nr. L 383 van 30. 12. 1994, blz. 38.

(2) PB nr. L 138 van 2. 6. 1994, blz. 48.

BIJLAGE

"1. De in de bijlage genoemde EVA-staten of -regio's voldoen aan de voorwaarden vervat in artikel 12, lid 2, van het in hoofdstuk I, punt 4, van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte bedoelde besluit inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (Richtlijn 90/539/EEG van de Raad).

BIJLAGE

Regio's die voldoen aan de voorwaarden van artikel 12, lid 2, van het pluimveebesluit

Noorwegen: alle regio's."