Home

BESLUIT VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA Nr. 227/96/COL van 4 december 1996 houdende vervanging van Besluit nr. 66/94/COL tot vaststelling van de methoden voor de controles betreffende het behoud van de status van als officieel brucellosevrij erkend rundveebeslag in bepaalde EVA-staten, voorzover dit besluit Noorwegen betreft

BESLUIT VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA Nr. 227/96/COL van 4 december 1996 houdende vervanging van Besluit nr. 66/94/COL tot vaststelling van de methoden voor de controles betreffende het behoud van de status van als officieel brucellosevrij erkend rundveebeslag in bepaalde EVA-staten, voorzover dit besluit Noorwegen betreft

BESLUIT VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA Nr. 227/96/COL van 4 december 1996 houdende vervanging van Besluit nr. 66/94/COL tot vaststelling van de methoden voor de controles betreffende het behoud van de status van als officieel brucellosevrij erkend rundveebeslag in bepaalde EVA-staten, voorzover dit besluit Noorwegen betreft

Publicatieblad Nr. L 078 van 20/03/1997 blz. 0052 - 0053


BESLUIT VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA Nr. 227/96/COL van 4 december 1996 houdende vervanging van Besluit nr. 66/94/COL tot vaststelling van de methoden voor de controles betreffende het behoud van de status van als officieel brucellosevrij erkend rundveebeslag in bepaalde EVA-staten, voorzover dit besluit Noorwegen betreft

DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, met name op artikel 17 en Protocol nr. 1, lid 4, onder d),

Gelet op het in hoofdstuk I, punt 1, van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte bedoelde besluit inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (Richtlijn 64/432/EEG van de Raad, hierna "besluit runderen en varkens" te noemen), met name op artikel 3, lid 13,

Gelet op de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie, met name op artikel 5, lid 2, onder d), en Protocol nr. 1, artikel 1, onder e),

Overwegende dat Noorwegen bij Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 66/94/COL (1) het rundveebeslag als officieel brucellosevrij mocht erkennen mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan;

Overwegende dat dit besluit, behalve de erkenning dat Noorwegen vrij is van brucellose, eenzelfde erkenning ten aanzien van Zweden en Finland behelst;

Overwegende dat de Noorse regering heeft verklaard dat de materiële situatie die ten grondslag lag aan Besluit nr. 66/94/COL ongewijzigd is en heeft verzocht dit besluit, voorzover daarin wordt erkend dat Noorwegen vrij is van brucellose, te vervangen door een nieuw besluit dat enkel de erkenning behelst dat Noorwegen vrij is van brucellose, aanvoerend dat zulks nodig is voor de in het kader van de lopende onderhandelingen met de Europese Unie op veterinair gebied voorziene oplossing;

Overwegende dat een dergelijk nieuw besluit geen enkele wijziging zou brengen in de materiële situatie in vergelijking met hetgeen van toepassing is op grond van Besluit nr. 66/94/COL;

Overwegende dat er bijgevolg geen reden is om het door de Noorse regering gedane verzoek niet in te willigen;

Overwegende dat de in dit besluit vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Veterinair Comité van de EVA, dat de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bijstaat,

BESLUIT:

1. Besluit nr. 66/94/COL wordt vervangen door de tekst in de bijlage, voorzover dit besluit Noorwegen betreft.

2. Dit besluit treedt in werking op 9 december 1996.

3. Dit besluit is gericht tot Noorwegen.

4. Van dit besluit is de tekst in de Engelse taal authentiek.

Gedaan te Brussel, 4 december 1996.

Voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

Björn FRIÐFINNSSON

Lid van het College

(1) PB nr. L 247 van 22. 9. 1994, blz. 39.

BIJLAGE

"1. In afwijking van bijlage A, deel II, onder A, punt 1, onder c), ii), bij het besluit runderen en varkens mogen de in de bijlage bij dit besluit genoemde EVA-staten of regio's daarvan hun rundveebeslag als officieel brucellosevrij blijven erkennen indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- telkens wanneer wordt vermoed dat een rund met brucellose is besmet, moet daarvan aangifte worden gedaan bij de bevoegde autoriteiten en moet het dier de nodige officiële onderzoeken op brucellose ondergaan, namelijk ten minste twee serologische tests, waaronder een complement-bindingsreactie, alsmede een microbiologisch onderzoek van de monsters die in geval van een abortus zijn genomen,

- zolang het vermoeden blijft bestaan, dat wil zeggen totdat de in het eerste streepje bedoelde tests een negatief resultaat hebben opgeleverd, blijft de erkenning van het beslag waarin het vermoedelijk besmette rund is gevonden, als officieel brucellosevrij beslag geschorst.

BIJLAGE

Regio's die rundveebeslagen als officieel brucellosevrij mogen blijven erkennen op grond van artikel 3, lid 13, van het besluit runderen en varkens

Noorwegen: alle regio's."