Home

WIJZIGING VAN DE INSTRUCTIES VOOR DE GRIFFIER Door het Hof vastgesteld op 22 augustus 1996

WIJZIGING VAN DE INSTRUCTIES VOOR DE GRIFFIER Door het Hof vastgesteld op 22 augustus 1996

WIJZIGING VAN DE INSTRUCTIES VOOR DE GRIFFIER Door het Hof vastgesteld op 22 augustus 1996

Publicatieblad Nr. L 255 van 18/09/1997 blz. 0040 - 0040


WIJZIGING VAN DE INSTRUCTIES VOOR DE GRIFFIER Door het Hof vastgesteld op 22 augustus 1996

HET EVA-HOF,

Gelet op zijn besluit van 22 augustus 1996 tot wijziging van het Reglement voor de procesvoering van het EVA-Hof,

BESLUIT:

Artikel 1

Artikel 1, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

"1. Behoudens op de door het EVA-Hof vastgestelde wettelijk erkende feestdagen zijn de officiële openingstijden van de griffie van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.".

Artikel 2

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

"De dossiers van de voor het Hof aanhangige zaken worden onder de verantwoordelijkheid van de griffier samengesteld en regelmatig bijgehouden. Hij draagt zorg voor de vertaling van documenten zoals bepaald in het Reglement voor de procesvoering.".

Artikel 3

1. Artikel 3, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

"1. De minuten van de rechterlijke beslissingen worden overeenkomstig het Reglement voor de procesvoering opgemaakt onder de verantwoordelijkheid van de griffier. Hij legt deze aan de betrokken magistraten ter ondertekening voor.".

2. Artikel 3, lid 2, wordt als volgt gewijzigd:

"2. De griffier ziet erop toe dat de betekeningen en mededelingen, voorzien in de overeenkomst tussen de EVA-staten inzake de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie, in het Reglement voor de procesvoering of in andere akten waarbij aan het Hof rechtsmacht is verleend, overeenkomstig de bepalingen van het Reglement voor de procesvoering geschieden; hij doet het te betekenen of mede te delen afschrift van het processtuk vergezeld gaan van een door hem ondertekend aangetekend schrijven, vermeldende het nummer van de zaak en van het register en tevens bevattende een korte omschrijving van het stuk, tenzij anders bepaald in artikel 75, lid 1, of bij besluit van het Hof. Een kopie van dit schrijven wordt aan het originele processtuk gehecht.".

Artikel 4

Artikel 5, derde alinea, wordt als volgt gewijzigd:

"Wanneer de betrokkene geen gevolg geeft aan de aanwijzingen van de griffier, wendt deze zich terzake tot de president.".

Artikel 5

In artikel 7, lid 2, wordt een vierde paragraaf toegevoegd:

"Deze bepaling is mutatis mutandis van toepassing in de gevallen waarin een rechter, overeenkomstig het Reglement voor de procesvoering, door de president wordt aangewezen om het proces-verbaal op te maken.".

Artikel 6

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

"De jurisprudentie van het EVA-Hof wordt uitgegeven bevattende, tenzij het Hof anders beslist, de gedurende het kalenderjaar uitgesproken arresten alsmede de uitgebrachte adviezen van het Hof en de beschikkingen in kort geding.".

Artikel 7

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

"Deze instructies, die authentiek zijn in de Engelse taal, worden door het Hof officieel vertaald in het Duits, IJslands en Noors. Zij worden afgekondigd in het EER-deel van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.".

Artikel 8

1. Dit besluit treedt in werking op 1 september 1996.

2. Dit besluit, dat authentiek is in de Engelse taal, wordt bekendgemaakt in het EER-deel van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

3. Van dit besluit wordt door het Hof een officiële vertaling gemaakt in het Duits, IJslands en het Noors.