Home

Besluit van de toezichthoudende autoriteit van de EVA nr. 101/98/COL van 2 april 1998 waarbij IJsland wordt vrijgesteld van de verplichting om op bepaalde soorten de in hoofdstuk III, punten 3, 4 en 6, van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vermelde besluiten betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (Richtlijn 66/402/EEG van de Raad), betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (Richtlijn 69/208/EEG van de Raad) en betreffende het in de handel brengen van groentezaad (Richtlijn 70/458/EEG van de Raad) toe te passen

Besluit van de toezichthoudende autoriteit van de EVA nr. 101/98/COL van 2 april 1998 waarbij IJsland wordt vrijgesteld van de verplichting om op bepaalde soorten de in hoofdstuk III, punten 3, 4 en 6, van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vermelde besluiten betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (Richtlijn 66/402/EEG van de Raad), betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (Richtlijn 69/208/EEG van de Raad) en betreffende het in de handel brengen van groentezaad (Richtlijn 70/458/EEG van de Raad) toe te passen

Besluit van de toezichthoudende autoriteit van de EVA nr. 101/98/COL van 2 april 1998 waarbij IJsland wordt vrijgesteld van de verplichting om op bepaalde soorten de in hoofdstuk III, punten 3, 4 en 6, van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vermelde besluiten betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (Richtlijn 66/402/EEG van de Raad), betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (Richtlijn 69/208/EEG van de Raad) en betreffende het in de handel brengen van groentezaad (Richtlijn 70/458/EEG van de Raad) toe te passen

Publicatieblad Nr. L 233 van 20/08/1998 blz. 0039 - 0040


BESLUIT VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA Nr. 101/98/COL van 2 april 1998 waarbij IJsland wordt vrijgesteld van de verplichting om op bepaalde soorten de in hoofdstuk III, punten 3, 4 en 6, van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vermelde besluiten betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (Richtlijn 66/402/EEG van de Raad), betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (Richtlijn 69/208/EEG van de Raad) en betreffende het in de handel brengen van groentezaad (Richtlijn 70/458/EEG van de Raad) toe te passen

DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, inzonderheid op artikel 17 en protocol nr. 1, lid 4, onder d),

Gelet op het in hoofdstuk III, punt 3, van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vermelde besluit betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (Richtlijn 66/402/EEG van de Raad), inzonderheid op artikel 23 a,

Gelet op het in hoofdstuk III, punt 4, van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vermelde besluit betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (Richtlijn 69/208/EEG van de Raad), inzonderheid op artikel 22,

Gelet op het in hoofdstuk III, punt 6, van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vermelde besluit betreffende het in de handel brengen van groentezaad (Richtlijn 70/458/EEG van de Raad), inzonderheid op artikel 42,

Gelet op de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie, inzonderheid op artikel 5, lid 2, onder d), en protocol nr. 1, artikel 1, onder c),

Gelet op het door IJsland ingediende verzoek,

Overwegende dat zaad van rijst, kanariegras, sorghum, Soedangras, harde tarwe, spelt, maïs, met uitzondering van pofmaïs en suikermaïs, grondnoot, hennep, saffloer, soja, katoen, asperge en kardoen normaal gesproken in IJsland niet wordt geproduceerd en in de handel gebracht;

Overwegende dat IJsland, zolang deze situatie ongewijzigd blijft, moet worden vrijgesteld van de verplichting om de bepalingen van de genoemde besluiten op de betrokken soorten toe te passen;

Overwegende dat een dergelijke vrijstelling het in IJsland in de handel brengen van zaden die in overeenstemming met deze besluiten in een andere partij bij de EER-Overeenkomst zijn geproduceerd, onverlet laat;

Overwegende dat de in dit besluit vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité inzake planten en veevoeder van de EVA dat de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bijstaat,

BESLUIT:

IJsland wordt hierbij vrijgesteld van de verplichting om:

1. 1.1. het in hoofdstuk III, punt 3, van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vermelde besluit betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (Richtlijn 66/402/EEG van de Raad), met uitzondering van het bepaalde in artikel 14, lid 1, toe te passen op de volgende soorten:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

1.2. het in hoofdstuk III, punt 4, van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vermelde besluit betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (Richtlijn 69/208/EEG van de Raad), met uitzondering van het bepaalde in artikel 13, lid 1, toe te passen op de volgende soorten:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

1.3. het in hoofdstuk III, punt 6, van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vermelde besluit betreffende het in de handel brengen van groentezaad (Richtlijn 70/458/EEG van de Raad), met uitzondering van het bepaalde in artikel 16, lid 1, en artikel 30, lid 1, toe te passen op de volgende soorten:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1998.

3. Dit besluit is gericht tot IJsland.

4. Van dit besluit is de tekst in de Engelse taal authentiek.

Gedaan te Brussel, 2 april 1998.

Voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

Hannes HAFSTEIN

Lid van het college