Home

Lijst van door IJsland erkende natuurlijke mineraalwaters

Lijst van door IJsland erkende natuurlijke mineraalwaters

Lijst van door IJsland erkende natuurlijke mineraalwaters

Publicatieblad Nr. C 165 van 11/07/2002 blz. 0040 - 0040


Lijst van door IJsland erkende natuurlijke mineraalwaters

(2002/C 165/11)

Overeenkomstig artikel 1 van Richtlijn 80/777/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater(1), zoals vermeld in bijlage II, hoofdstuk XII, punt 26, van de de EER-Overeenkomst, heeft IJsland de lijst van de als zodanig erkende natuurlijke mineraalwaters aan het Permanent Comité van de EVA-Staten toegezonden ter bekendmaking in het EER-deel van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De lijst is als volgt:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) PB L 229 van 30.8.1980, blz. 1.