Home

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 155/03/COL van 18 juli 2003 houdende goedkeuring van het door IJsland ingediende programma ter verkrijging van de status van erkend gebied ten aanzien van de visziekten virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoïetische necrose (IHN)

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 155/03/COL van 18 juli 2003 houdende goedkeuring van het door IJsland ingediende programma ter verkrijging van de status van erkend gebied ten aanzien van de visziekten virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoïetische necrose (IHN)

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 155/03/COL van 18 juli 2003 houdende goedkeuring van het door IJsland ingediende programma ter verkrijging van de status van erkend gebied ten aanzien van de visziekten virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoïetische necrose (IHN)

Publicatieblad Nr. L 265 van 16/10/2003 blz. 0038 - 0039


Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

nr. 155/03/COL

van 18 juli 2003

houdende goedkeuring van het door IJsland ingediende programma ter verkrijging van de status van erkend gebied ten aanzien van de visziekten virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoïetische necrose (IHN)

DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna "de EER-overeenkomst" te noemen), en met name op artikel 109 en Protocol nr. 1,

Gelet op de overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie, en met name op artikel 5, lid 2, onder d), en Protocol nr. 1,

Gelet op het in hoofdstuk I, punt 4.1.5, van bijlage I bij de EER-overeenkomst bedoelde besluit inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten (Richtlijn 91/67/EEG van de Raad), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/45/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Protocol nr. 1 bij de EER-overeenkomst en bij sectorale aanpassingen aan bijlage I bij diezelfde overeenkomst, en met name op artikel 10, lid 2, van dat besluit,

Gelet op Besluit nr. 15/94/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 10 maart 1994 waarbij aan het lid met bijzondere verantwoordelijkheid voor het vrije verkeer van goederen de bevoegdheid wordt verleend bepaalde besluiten en maatregelen te nemen, en met name op punt 1,

Overwegende dat, om de status te verkrijgen van erkend gebied of van erkend bedrijf in een niet-erkend gebied ten aanzien van de visziekten virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoïetische necrose (IHN), de lidstaten de nodige bewijsstukken moeten overleggen en de nationale bepalingen moeten meedelen die garanderen dat de voorschriften van Richtlijn 91/67/EEG in acht worden genomen;

Overwegende dat de regering van IJsland op 7 juli 1999 bij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een programma heeft ingediend om voor haar grondgebied de status van erkend gebied te verkrijgen ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS) en van infectieuze hematopoïetische necrose (IHN);

Overwegende dat de regering van IJsland de aanvullende informatie waarom de Autoriteit had verzocht, heeft meegedeeld;

Overwegende dat in het door de regering van IJsland ingediende programma en de verstrekte aanvullende informatie het betrokken geografisch gebied, de door de officiële diensten te nemen maatregelen, de door de laboratoria te volgen procedures, de omvang van de betrokken ziekten en de bestrijdingsmaatregelen ingeval een van deze ziekten wordt ontdekt, zijn aangegeven;

Overwegende dat een beoordeling van het programma door een externe deskundige heeft aangetoond dat het voldoet aan artikel 10 van Richtlijn 91/67/EEG;

Overwegende dat de beoordeling van de door de regering van IJsland verstrekte informatie eveneens heeft uitgewezen dat de gezondheidsstatus in IJsland ten aanzien van de beide ziekten VHS en IHN ten minste gelijkwaardig is aan die van een gebied in de Europese Unie dat voor beide ziekten de status van erkend gebied bezit;

Overwegende dat de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bij Besluit nr. 114/03/COL de zaak heeft voorgelegd aan het Veterinair Comité van de EVA, dat de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bijstaat;

Overwegende dat de in dit besluit vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Veterinair Comité van de EVA, dat de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bijstaat,

BESLUIT:

1. Het op 7 juli 1999 door IJsland ingediende programma ter verkrijging van de status van erkend gebied ten aanzien van de visziekten virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) wordt goedgekeurd.

2. Dit besluit treedt in werking op 21 juli 2003.

3. Dit besluit is gericht tot IJsland.

4. Dit besluit is authentiek in de Engelse taal.

Gedaan te Brussel, 18 juli 2003.

Voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

Niels Fenger

Directeur