Home

Verzoek van Hæstiréttur Íslands van 8 mei 2007 om een advies van het EVA-Hof in de Zaak HOB vín ehf tegen Faxaflóahafnir sf. (Zaak E-6/07)

Verzoek van Hæstiréttur Íslands van 8 mei 2007 om een advies van het EVA-Hof in de Zaak HOB vín ehf tegen Faxaflóahafnir sf. (Zaak E-6/07)

13.12.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 301/19


Verzoek van Hæstiréttur Íslands van 8 mei 2007 om een advies van het EVA-Hof in de Zaak HOB vín ehf tegen Faxaflóahafnir sf.

(Zaak E-6/07)

(2007/C 301/11)

Bij schrijven van 8 mei 2007 van Hæstiréttur Íslands (het Hooggerechtshof van IJsland) is bij het EVA-Hof een verzoek ingediend dat bij de griffie van het Hof is binnengekomen op 21 mei 2007, om een advies in de zaak van HOB vín ehf tegen Faxaflóahafnir sf., betreffende onderstaande vragen:

1.

Valt het opleggen van heffingen door een partnerschap dat in eigendom is bij verscheidene gemeenten, in verband met de invoer van alcoholhoudende dranken uit andere EER-Staten via een haven waarvan het partnerschap eigenaar is, onder de bepalingen van de artikelen 10, 11 of 14 van de EER-Overeenkomst? Deze vraag gaat uit van de premisse dat de bedrijfsvoering van de haven wettelijk niet als een publieke bedrijfsvoering wordt gezien. Het opleggen van de heffingen is gebaseerd op een wettelijke vergunning, terwijl de heffingen bedoeld zijn om de kosten van de dienstverlening en een deel van de gemeenschappelijke bedrijfsvoering van de haven te dekken.

2.

Indien het antwoord op de eerste vraag luidt dat een van de bovengenoemde bepalingen van de EER-Overeenkomst van toepassing is, leidt zulks er dan toe dat die bepaling voor het opleggen van heffingen van de soort als waar in de eerste vraag naar is verwezen, een beletsel vormt? De vraagstelling gaat uit van de premisse dat in verband met de invoer van alcoholhoudende dranken hogere heffingen worden opgelegd dan voor niet-alcoholhoudende dranken, alsmede dat alcoholhoudende dranken in IJsland over het algemeen worden ingevoerd, onder meer uit andere EER-Staten.