Home

Mededeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA over aan Noorwegen toegestane afwijkingen van het wetgevingsbesluit dat onder punt 2 van bijlage XXI bij de EER-Overeenkomst wordt genoemd: Verordening (EG) nr. 1503/2006 van de Commissie tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat de definitie van variabelen, de lijst van variabelen en de frequentie van de samenstelling van de gegevens betreft

Mededeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA over aan Noorwegen toegestane afwijkingen van het wetgevingsbesluit dat onder punt 2 van bijlage XXI bij de EER-Overeenkomst wordt genoemd: Verordening (EG) nr. 1503/2006 van de Commissie tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat de definitie van variabelen, de lijst van variabelen en de frequentie van de samenstelling van de gegevens betreft

14.2.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 40/2


Mededeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA over aan Noorwegen toegestane afwijkingen van het wetgevingsbesluit dat onder punt 2 van bijlage XXI bij de EER-Overeenkomst wordt genoemd: Verordening (EG) nr. 1503/2006 van de Commissie tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat de definitie van variabelen, de lijst van variabelen en de frequentie van de samenstelling van de gegevens betreft

(2008/C 40/02)

Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998 inzake kortetermijnstatistieken, wat de definitie van variabelen, de lijst van variabelen en de frequentie van de samenstelling van de gegevens betreft, aangepast bij Protocol 1 bij de EER-Overeenkomst en vermeld onder punt 2 van bijlage XXI daarbij (hierna „het wetgevingsbesluit” genoemd), vormt een gemeenschappelijk kader voor de productie van communautaire kortetermijnstatistieken voor de conjunctuurcyclus in de Europese Economische Ruimte. In artikel 13 van het wetgevingsbesluit is bepaald dat gedurende een overgangsperiode afwijkingen op de bepalingen van de bijlagen kunnen worden toegestaan.

Verordening (EG) nr. 1503/2006 van de Commissie van 28 september 2006 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat de definitie van variabelen, de lijst van variabelen en de frequentie van de samenstelling van de gegevens betreft (hierna „Verordening (EG) nr. 1503/2006” genoemd) is bij Besluit nr. 37/2007 van het Gemengd Comité van de EER (PB L 281 van 12 februari 2006, blz. 15) opgenomen in punt 2c van bijlage XXI bij de EER-Overeenkomst. Bij Verordening (EG) nr. 1503/2006 wordt het wetgevingsbesluit uitgevoerd en gewijzigd met betrekking tot definities van de variabelen die in de bijlagen A tot en met D bij het besluit zijn gegeven, alsmede hun doelstellingen, kenmerken en methoden om de relevante indices te berekenen, als beschreven in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1503/2006.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft tot taak afwijkingen overeenkomstig artikel 13 van het wetgevingsbesluit toe te staan als IJsland, Liechtenstein of Noorwegen daarom verzoeken.

Noorwegen heeft om afwijkingen voor de eerste gegevensverstrekking verzocht betreffende de variabele D — 310 die is ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 1503/2006.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft overeenkomstig het advies van de hoofden van de bureaus voor de statistiek van de EVA-landen die de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bijstaan de navolgende afwijkingen toegestaan:

NOORWEGEN

Variabele

Onderwerp van de afwijking

Reikwijdte

Einde overgangsperiode

Eerste referentieperiode voor de nieuwe regels

Eerste gegevensverstrekking overeenkomstig de nieuwe regels

D — 310

Eerste verstrekking van gegevens

NACE 60.24

31.12.2006

Q4/2004

31.12.2006

NACE 74.11, 74.7

31.3.2007

Q1/2005

31.3.2007

NACE 64.2

30.6.2007

Q4/2005

30.6.2007

NACE 61.1, 62.1

30.9.2007

Q1/2006

30.9.2007

NACE 72

31.12.2007

Q2/2006

31.12.2007

NACE 63.12

31.3.2008

Q3/2006

31.3.2008

NACE 74.2

30.9.2008

Q1/2007

30.9.2008

NACE 74.12, 74.14

31.12.2008

Q1/2007

31.12.2008

NACE 63.11

30.6.2009

Q4/2007

30.6.2009

NACE 64.11, 64.12

30.9.2009

Q1/2008

30.9.2009

NACE 74.5

31.12.2009

Q1/2008

31.12.2009

NACE 74.3, 74.4, 74.6

30.9.2010

Q1/2009

30.9.2010