Home

Beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 356/08/COL van 11 juni 2008 betreffende de regeling belastingteruggaaf voor zeelieden aan boord van in het Noorse scheepsregister (NOR) ingeschreven passagiersschepen (Noorwegen)

Beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 356/08/COL van 11 juni 2008 betreffende de regeling belastingteruggaaf voor zeelieden aan boord van in het Noorse scheepsregister (NOR) ingeschreven passagiersschepen (Noorwegen)

DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA(1),

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(2), en met name op de artikelen 61, 62 en 63 en Protocol nr. 26,

Gelet op de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie(3), en met name op artikel 24,

Gelet op artikel 1, lid 3, van deel I en artikel 4, lid 3, van deel II van Protocol nr. 3 bij de Toezichtovereenkomst,

Gelet op de richtsnoeren van de Autoriteit voor de toepassing en uitlegging van de artikelen 61 en 62 van de EER-overeenkomst(4), en met name op het hoofdstuk betreffende steun voor het zeevervoer,

Gelet op Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit nr. 195/04/COL van 14 juli 2004 betreffende de uitvoeringsbepalingen als bedoeld in artikel 27 van deel II van Protocol nr. 3 bij de Toezichtovereenkomst(5),

Gelet op de Besluiten nr. 280/06/COL(6) en nr. 412/06/COL(7),

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aangemelde aanpassing van de teruggaafregeling voor zeelieden aan boord van in het Noorse scheepsregister (NOR) geregistreerde vaartuigen, waarbij de teruggaafregeling voor de door de werkgever betaalde inkomstenbelasting en sociale premies wordt uitgebreid tot veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen die op het traject Bergen-Kirkenes varen, die met concurrentie te kampen hebben en die in het Noorse scheepsregister (NOR) zijn geregistreerd.

  De aangepaste regeling is verenigbaar met artikel 61, lid 3, onder c), van de EER-overeenkomst.

  Artikel 2

  Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Noorwegen.

  Artikel 3

  Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek.

  Gedaan te Brussel, 11 juni 2008.

  Voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

  Kurt Jaeger

  Lid van het College

  Kristján A. Stefánsson

  Lid van het College