Home

Informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 f) van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen)

Informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 f) van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen)

19.3.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 64/38


Informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 f) van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen)

(2009/C 64/11)

Nummer van de steunmaatregel

Steun voor KMO's 1/08

EVA-staat

Noorwegen

Regio

Alle regio's

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Regeling inzake bio-energie

Rechtsgrondslag

Jaarlijkse overeenkomst inzake landbouw, staatsbegroting, jaarlijkse toewijzingsbrief van het Koninklijk ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

Ongeveer 15 % van de totale jaarlijkse begroting of 4,3 mln EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, de leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1 januari 2008

Duur van de regeling of individuele steunverlening

Tot 31 december 2014

Doel van de steun

Steun voor KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren die in aanmerking komen voor KMO-steun

Ja

Beperkt tot specifieke sectoren

Kolenwinning

Alle productie

waarvan

Staal

Scheepsbouw

Synthetische vezels

Motorvoertuigen

Andere productiesectoren

Diensten

waarvan

Vervoersdiensten

Financiële diensten

Andere diensten

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening

Postbus 8007

N-0030 Oslo

NOORWEGEN

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja