Home

Samenvatting van Besluit nr. 605/08/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 17 september 2008 inzake een procedure op grond van artikel 53 van de EER-Overeenkomst (Zaak 61291 Liechtensteinische Kraftwerke Anstalt en Telecom Liechtenstein AG) (Voor de EER relevante tekst )

Samenvatting van Besluit nr. 605/08/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 17 september 2008 inzake een procedure op grond van artikel 53 van de EER-Overeenkomst (Zaak 61291 Liechtensteinische Kraftwerke Anstalt en Telecom Liechtenstein AG) (Voor de EER relevante tekst )

18.6.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/8


Samenvatting van Besluit nr. 605/08/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

van 17 september 2008

inzake een procedure op grond van artikel 53 van de EER-Overeenkomst

(Zaak 61291 Liechtensteinische Kraftwerke Anstalt en Telecom Liechtenstein AG)

(Alleen de teksten in de Engelse en Duitse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/0000/)

Op 17 september 2008 heeft de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA (de Autoriteit) ingevolge artikel 9, hoofdstuk II van Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst tussen de EVA-Staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie een beschikking gegeven in een zaak betreffende Liechtensteinische Kraftwerke Anstalt (LKW) en Telecom Liechtenstein AG (Telecom Liechtenstein). Een niet-vertrouwelijke versie van de volledige tekst van de beschikking in de authentieke talen is beschikbaar op de website van de Autoriteit, en wel op het volgende adres:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldcompetition/activities/dbaFile15670.html

(1)

De zaak hier betreft LKW en Telecom Liechtenstein (de partijen) en de herstructurering van de telecommarkten in het Vorstendom Liechtenstein. In haar voorlopige beoordeling heeft de Autoriteit jegens partijen haar bezwaren erover geuit dat twee elementen van de herstructurering ingevolge welke partijen i) zich ertoe verbonden gedurende onbepaalde tijd niet met elkaar in concurrentie te treden, en ii) de ontwikkeling van hun netwerkinfrastructuur coördineerden, een inbreuk op artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst leken te vormen en niet voor een individuele vrijstelling in aanmerking leken te komen.

(2)

Na de voorlopige beoordeling hebben LKW and Telecom Liechtenstein de Autoriteit voorstellen voor toezeggingen voorgelegd. De Autoriteit heeft de opmerkingen van belanghebbende derden op de voorgestelde toezeggingen ontvangen. De ontvangen opmerkingen noopten de Autoriteit er evenwel niet toe aanpassingen op de toezeggingen te verlangen of de in haar voorlopige beoordeling geuite bezwaren in te trekken.

(3)

De Autoriteit acht de toezeggingen van LKW en Telecom Liechtenstein voldoende om tegemoet te komen aan de mededingingsbezwaren die zij in haar voorlopige beoordeling geuit had. Partijen hebben zich er in hun toezeggingen toe verbonden het non-concurrentiebeding te laten vallen. Eveneens hebben de partijen de bepalingen van de consolideringsovereenkomst met betrekking tot de strategische afstemming ten gronde herschreven. Uit de nieuwe bepalingen wordt duidelijk dat alleen LKW verantwoordelijk is voor de planning van de netwerkuitbouw. De toezeggingen om regelmatig de behoeften van alle dienstenaanbieders ten aanzien van de netwerkinfrastructuur te peilen teneinde alle marktdeelnemers niet-discriminerende toegang te verschaffen, zal nieuwkomers en bestaande kleinere marktdeelnemers de gelegenheid bieden over de toegang tot en uitbouw van de telecominfrastructuur in Liechtenstein te worden gehoord.

(4)

De conclusie van de beschikking is dat er vanwege deze toezeggingen geen redenen meer zijn waarom de Autoriteit zou ingrijpen.

(5)

De toezeggingen zijn voor LKW en Telecom Liechtenstein verbindend. De beschikking is voor LKW en Telecom Liechtenstein van toepassing met ingang van de datum waarop deze aan de partijen is medegedeeld.

(6)

Bij een schriftelijke procedure die bij schrijven van 22 augustus 2008 is ingegaan, heeft het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities een positief advies uitgebracht.