Home

Arrest van het Hof van 27 januari 2010 in zaak E-4/09 — Inconsult Anstalt en Finanzmarktaufsicht (Ontvankelijkheid — Richtlijn 2002/92/EG betreffende verzekeringsbemiddeling — Begrip „duurzame drager” )

Arrest van het Hof van 27 januari 2010 in zaak E-4/09 — Inconsult Anstalt en Finanzmarktaufsicht (Ontvankelijkheid — Richtlijn 2002/92/EG betreffende verzekeringsbemiddeling — Begrip „duurzame drager” )

11.11.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/16


ARREST VAN HET HOF

van 27 januari 2010

in zaak E-4/09

Inconsult Anstalt en Finanzmarktaufsicht

(Ontvankelijkheid — Richtlijn 2002/92/EG betreffende verzekeringsbemiddeling — Begrip „duurzame drager”)

2010/C 305/09

In zaak E-4/09, Inconsult Anstalt tegen Finanzmarktaufsicht – VERZOEK aan het Hof van de Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht (Liechtenstein) om uitlegging van artikel 2, lid 12, van Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling, in verband met de criteria waaraan een internetsite moet voldoen om een „duurzame drager” te vormen in de zin van dit artikel, heeft het Hof, samengesteld uit Carl Baudenbacher, voorzitter, Thorgeir Örlygsson, rechter-rapporteur en Henrik Bull, rechter, op 27 januari 2010 een arrest gewezen, waarvan het dictum als volgt luidt:

1.

Om een internetsite te kunnen aanmerken als een „duurzame drager” in de zin van artikel 2, lid 12, van Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling, moet de klant in staat worden gesteld om de in artikel 12 van de richtlijn bedoelde informatie op te slaan.

2.

Om een internetsite te kunnen aanmerken als een „duurzame drager”, moet de klant in staat worden gesteld om de in artikel 12 van de richtlijn bedoelde informatie op zodanige wijze op te slaan dat hij de opgeslagen informatie gedurende een voor het doel van de informatie toereikende periode kan raadplegen, dat wil zeggen zolang de informatie relevant is voor de klant om zijn belangen die voortvloeien uit zijn betrekkingen met de verzekeringstussenpersoon, te beschermen. Het kan gaan om de periode gedurende welke de contractuele onderhandelingen werden gevoerd, zelfs indien er geen verzekeringsovereenkomst werd gesloten, de periode gedurende welke een verzekeringsovereenkomst in voege is, en, voor zover nodig, de periode nadat een verzekeringsovereenkomst afgelopen is.

3.

Om een internetsite te kunnen aanmerken als een „duurzame drager”, moet hij het mogelijk maken om de opgeslagen informatie ongewijzigd te reproduceren, dat wil zeggen dat de informatie op zodanige wijze moet worden opgeslagen dat het voor de verzekeringstussenpersoon onmogelijk is om de informatie eenzijdig te wijzigen.

4.

Om een internetsite te kunnen aanmerken als een „duurzame drager”, is het irrelevant of de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verstrekken van informatie via het internet.