Home

Beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 176/11/COL van 1 juni 2011 tot beëindiging van de formele onderzoekprocedure met betrekking tot de financiering van het fitnesscenter in het vrijetijdscentrum Kippermoen (Noorwegen)

Beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 176/11/COL van 1 juni 2011 tot beëindiging van de formele onderzoekprocedure met betrekking tot de financiering van het fitnesscenter in het vrijetijdscentrum Kippermoen (Noorwegen)

DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA (hierna „de Autoriteit” genoemd),

GEZIEN de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name de artikelen 61 en 62,

GEZIEN de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie (hierna „de Toezichtovereenkomst” genoemd), en met name artikel 24,

GEZIEN Protocol nr. 3 bij de Toezichtovereenkomst (hierna „Protocol nr. 3” genoemd), en met name artikel 1, lid 2, van deel I en artikel 4, lid 4, artikel 6, artikel 7, lid 3, van deel II,

NA de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen(1) te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken, en gezien deze opmerkingen,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

  Artikel 1

  De formele onderzoekprocedure ten aanzien van de financiering van het fitnesscenter in het vrijetijdscentrum Kippermoen met middelen van de provincie Nordland tijdens de beoordeelde periode is zonder voorwerp en wordt bijgevolg afgesloten.

  Artikel 2

  De formele onderzoekprocedure ten aanzien van de financiering van het fitnesscenter in het vrijetijdscentrum Kippermoen met middelen van de gemeente Vefsn wordt afgesloten.

  Artikel 3

  Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Noorwegen.

  Artikel 4

  Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek.