Home

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

22.9.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 278/7


Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

2011/C 278/08

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt geen bezwaar tegen de volgende steunmaatregel:

Datum waarop het besluit is genomen

:

18 mei 2011

Nummer van de steunmaatregel

:

69660

Nummer van het besluit

:

144/11/COL

EVA-staat

:

Noorwegen

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

:

steunregeling waarbij een tijdelijke belastingvrijstelling wordt verleend aan ondernemingen die met de staat een milieu-overeenkomst ter vermindering van de stikstofoxidenemissies („NOx”) sluiten.

Rechtsgrondslag

:

artikel 61, lid 3, onder c), van de EER-Overeenkomst en artikel 159, onder c), van de kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu

Type maatregel

:

steunregeling

Doelstelling

:

vermindering van de stikstofoxidenemissies

Aard van de steun

:

belastingvrijstelling

Begrotingsmiddelen

:

Looptijd

:

1 januari 2011 tot en met 31 december 2017

Economische sector

:

verschillende sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

:

Ministerie van Milieu

PO Box 8013 Dep.

0030 Oslo

NORWAY

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/