Home

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

22.9.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 278/8


Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

2011/C 278/09

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt geen bezwaar tegen de volgende steunmaatregel:

Datum waarop het besluit is genomen

:

29 maart 2011

Nummer van de steunmaatregel

:

68962

Nummer van het besluit

:

96/11/COL

EVA-staat

:

Noorwegen

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

:

luchthaven Notodden, Tuven

Rechtsgrondslag

:

artikel 61, lid 3, onder c), en het hoofdstuk inzake de financiering van luchthavens en aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen met een regionale luchthaven als thuishaven in deel IV van de Richtsnoeren van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA inzake staatssteun

Type maatregel

:

individuele steun

Doelstelling

:

luchthaveninfrastructuur

Aard van de steun

:

subsidie

Begrotingsmiddelen

:

9 485 000 NOK

Economische sector

:

luchthaven

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

:

Ministerie van Vervoer en Communicatie

PO Box 8010 Dep.

0030 Oslo

NORWAY

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/