Home

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

20.10.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 308/35


Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

2011/C 308/08

DEEL I

Steun nr.

GBER 10/11/ENV

EVA-staat

Noorwegen

Steunverlenende autoriteit

Naam

Enova SF

Adres

Professor Brochs gt 2

7030 Trondheim

NORWAY

Webpagina

http://www.enova.no

Benaming van de steunmaatregel

Programma voor nieuwe warmtecentrales in de industrie

Nationale rechtsgrondslag (referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

De nationale rechtsgrondslag van de door Enova SF beheerde steunmaatregelen is afgeleid van de volgende rechtsbronnen:

De jaarlijkse staatsbegrotingen, waarin het energiebeleid is vastgelegd en de begroting voor het komende jaar wordt voorgesteld;

Parlementair Besluit van 5 april 2001(1), op basis van een voorstel van het ministerie van Aardolie en Energie van 21 december 2000(2). Dit Parlementair Besluit wijzigt de Energiewet nr. 50 van 29 juni 1990 (Energiloven);

De overeenkomst tussen het ministerie en Enova. In de laatste versie van de overeenkomst zijn de doelstellingen vastgelegd voor het beheer van het Energiefonds door Enova SF tussen 1 juni 2008 en 31 december 2011;

Overheidsbesluit (EG) nr. 1377/2001 van 10 december 2001 betreffende de heffing op het elektriciteitsnetwerktarief (Forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet).

Krachtens een overheidsbesluit betreffende het Energiefonds (Vedteker for energifondet) valt het Energiefonds onder het ministerie van Aardolie en Energie en wordt dit Fonds door Enova beheerd.

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=4219%20

Soort steun

Regeling

Ja

Looptijd

Regeling

24.5.2011 t.e.m. 31.12.2014

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Ja, alle sectoren binnen de bedrijfstak

Soort begunstigde

Kmo's

Ja

Grote ondernemingen

Ja

Budget

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

60 miljoen NOK

Steuninstrument (art. 5)

Subsidie

Ja

DEEL II

Algemene doelstellingen (lijst)

Doelstellingen (lijst)

Maximum steunintensiteit in % of maximum steunbedrag in NOK

Kmo-verhogingen in %

Steun voor milieubescherming (art. 17-25)

Investeringssteun die ondernemingen in staat stelt verder te gaan dan communautaire normen inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming te doen toenemen art. 18)

Gelieve een specifieke verwijzing te geven naar de betrokken norm

… %

Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23)

40 %

Neen