Home

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

4.7.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 193/7


Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

2013/C 193/04

DEEL I

Steun nr.

GBER 16/12/ENV

EVA-staat

Noorwegen

Regio

Naam van de regio (NUTS)

Regionale-steungebied: nationale steunregeling

Steunverlenende autoriteit

Naam

Noorse dienst openbare wegen

Adres

Statens Vegvesen

PO Box 8142 Dep

0033 Oslo

NORWAY

Webpagina

http://www.transnova.no

Benaming van de steunmaatregel

Transnova

Nationale rechtsgrondslag (referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

De door het parlement goedgekeurde begrotingskredieten voor het jaar 2013

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.transnova.no

Type maatregel

Steunregeling

X

Wijziging van een bestaande steunmaatregel

Neen

Nummer steunregeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

Verlenging

Vanaf 2009 (GBER 17/09/ENV)

Duur

Steunregeling

1 jaar

Datum steunverlening

Ad-hocsteun

Aanvragen worden nu behandeld en de subsidies zullen op het eind van het jaar worden toegekend

Betrokken economische sector(en)

All economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Alle sectoren, zowel ondernemingen als overheidsinstanties en ngo's

Soort begunstigde

Kmo

X

Grote ondernemingen

X

Begrotingsmiddelen

Totaal gepland jaarbudget in het kader van de regeling

90 miljoen NOK

Steuninstrument (art.5)

Subsidie

X

Indien medegefinancierd door EU-fondsen

Referentie(s):

Het programma wordt niet medegefinancierd, maar sommige projecten kunnen worden medegefinancierd. Door middel van maatregelen wordt gewaarborgd dat de som van alle relevante subsidies binnen de toegestane grenzen blijft.

DEEL II

Algemene doelstellingen (lijst)

Doelstellingen (lijst)

Maximale steunintensiteit in % of maximaal steunbedrag in NOK

Kmo-verhogingen in %

Het bevorderen van de vervanging van fossiele brandstoffen door duurzame alternatieven in de vervoerssector

Er zullen subsidies worden verleend voor projecten die onder de drempels van Verordening (EG) nr. 800/2008, art. 6, blijven en de steunintensiteit is conform de desbetreffende artikelen van de verordening. De subsidies worden toegekend op basis van de aangenomen additionaliteit, de kwaliteit van de aanvraag en de nationale prioriteiten.

Steun voor milieu-bescherming

(art. 17-25)

Investeringssteun die ondernemingen in staat stelt verder te gaan dan communautaire normen inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming te doen toenemen

(art. 18)

Gelieve te verwijzen naar de betrokken norm

Maximaal 35 %

10 % of 20 %

Steun voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen die verder gaan dan communautaire normen of die, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming doen toenemen

(art. 19)

Maximaal 35 %

10 % of 20 %

Kmo-steun ten behoeve van vroege aanpassing aan toekomstige communautaire normen

(art. 20)

Maximaal 15 %

Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen

(art. 21)

Maximaal 60 % of 20 %

10 % of 20 %

Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen

(art. 23)

45 %

10 % of 20 %

Steun ten behoeve van milieustudies

(art. 24)

Maximaal 50 %

Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

(art. 30-37)

Steun aan onderzoeks- en ontwikkelings projecten

(art. 31)

Fundamenteel onderzoek

(art. 31, lid 2, onder a))

Maximaal 100 %

Industrieel onderzoek

(art. 31, lid 2, onder b))

Maximaal 50 %

10 % of 20 % Extra verhoging voor samenwerkings-projecten 15 %

Experimentele ontwikkeling

(art. 31, lid 2, onder c))

25 %

10 % of 20 % Extra verhoging voor samenwerkings-projecten 15 %

Steun voor technische haalbaarheidsstudies

(art. 32)

Tot 75 % volgens de voorwaarden in art. 32