Home

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1. j) van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1. j) van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

8.8.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 229/12


Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1. j) van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

2013/C 229/06

DEEL I

Steun nr.

GBER 8/13/REG

EVA-staat

Noorwegen

Regio

Alle regio's in Roemenië

Regionale-steungebied

Steunverlenende autoriteit

Naam

Innovation Norway

Adres

PO Box 448 Sentrum

0104 Oslo

NORWAY

Webpagina

http://www.innovationnorway.com

Benaming van de steunmaatregel

Noors financieel mechanisme (2009-2014)

Programma voor groene industriële innovatie — ROEMENIË

Nationale rechtsgrondslag (referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Voorstel 1 S (2012-2013) „Het ministerie van Buitenlandse Zaken” blz. 85-95

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-1-s-20122013.html?id=703276

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.norwaygrants-greeninnovation.no

Type maatregel

Steunregeling

Ja

Ad hoc-steun

Duur

Steunregeling

Van 12.3.2013 tot en met 30.4.2016

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Alle economische sectoren

Soort begunstigde

Kmo

Ja

Grote ondernemingen

Ja

Micro-ondernemingen

Ja

Ngo's

Ja

Begrotingsmiddelen

Totaal gepland jaarbudget in het kader van de regeling

Totaal bedrag (2013-2016) 21 768 200 EUR

Steuninstrument (art. 5)

Subsidie

Ja

DEEL II

Algemene doelstellingen (lijst)

Doelstellingen (lijst)

Maximale steunintensiteit in % of maximaal steunbedrag in NOK

Kmo-verhogingen in %

Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun

(art. 13)

Steunregeling

De steunintensiteit, uitgedrukt als contant bruto-subsidie-equivalent, overschrijdt de regionale steundrempel die op het tijdstip van de steunverlening voor het betrokken steungebied in Roemenië geldt, niet.

20 % voor kleine ondernemingen

10 % voor middelgrote ondernemingen

Kmo-steun ten behoeve van investeringen en werkgelegenheid

(art. 15)

20 % voor kleine ondernemingen

10 % voor middelgrote ondernemingen

Steun voor milieubescherming

(art. 17-25)

Investeringssteun die ondernemingen in staat stelt verder te gaan dan communautaire normen inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming te doen toenemen

(art. 18)

Gelieve te verwijzen naar de betrokken norm

35 %

20 % voor kleine ondernemingen

10 % voor middelgrote ondernemingen

Steun voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen die verder gaan dan communautaire normen of die, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming doen toenemen

(art. 19)

35 %

20 % voor kleine ondernemingen

10 % voor middelgrote ondernemingen

Kmo-steun ten behoeve van vroege aanpassing aan toekomstige communautaire normen

(art. 20)

15 % voor kleine ondernemingen en 10 % voor middelgrote ondernemingen indien de tenuitvoerlegging en voltooiing meer dan drie jaar vóór de datum van inwerkingtreding van de norm plaatsvinden (10 % voor kleine ondernemingen, indien minder dan drie jaar)

Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen

(art. 21)

60 %

20 % voor kleine ondernemingen

10 % voor middelgrote ondernemingen

Milieu-investeringssteun ten behoeve van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling

(art. 22)

45 %

20 % voor kleine ondernemingen

10 % voor middelgrote ondernemingen

Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen

(art. 23)

45 %

20 % voor kleine ondernemingen

10 % voor middelgrote ondernemingen

Steun ten behoeve van milieustudies

(art. 24)

50 %

20 % voor kleine ondernemingen

10 % voor middelgrote ondernemingen

Kmo-steun ten behoeve van consultancy en deelneming aan beurzen

(art. 26-27)

Steun voor advisering ten gunste van kmo’s

(art. 26)

50 %

Kmo-steun ten behoeve van deelneming van kmo's aan beurzen

(art. 27)

50 %

Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

(art. 30-37)

Steun aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

(art. 31)

Fundamenteel onderzoek

(art. 31, lid 2, onder a))

100 %

Industrieel onderzoek

(art. 31, lid 2, onder b))

50 %

10 % voor middelgrote ondernemingen

20 % voor kleine ondernemingen

Een verhoging met 15 % is mogelijk tot een maximale steunintensiteit van 80 % indien aan de voorwaarden van artikel 31, lid 4, onder b), is voldaan

Experimentele ontwikkeling

(art. 31, lid 2, onder c))

25%

10 % voor middelgrote ondernemingen

20 % voor kleine ondernemingen

Een verhoging met 15 % is mogelijk tot een maximale steunintensiteit van 80 % indien aan de voorwaarden van artikel 31, lid 4, onder b), is voldaan

Steun voor technische haalbaarheidsstudies

(art. 32)

75 % (industrieel onderzoek) en 50 % (experimentele ontwikkeling) voor kmo's

65 % (industrieel onderzoek) en 40 % (experimentele ontwikkeling) voor grote ondernemingen

Steun voor kmo's ten behoeve van kosten voor industriële-eigendomsrechten

(art. 33)

De steunintensiteit zal niet hoger liggen dan de intensiteit voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

(art 31, leden 3 en 4)

Steun voor jonge innoverende ondernemingen

(art. 35)

1 miljoen EUR

Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning

(art. 36)

200 000 EUR per begunstigde over een periode van drie jaar

Steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel

(art. 37)

Opleidingssteun

(art. 38-39)

Specifieke opleiding

(art. 38, lid 1)

25 %

10 % voor middelgrote ondernemingen

20 % voor kleine ondernemingen

Algemene opleiding

(art. 38, lid 2)

60 %

10 % voor middelgrote ondernemingen

20 % voor kleine ondernemingen