Home

Arrest van het Hof van 27 januari 2014 in zaak E-1/13 — Míla ehf. tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

Arrest van het Hof van 27 januari 2014 in zaak E-1/13 — Míla ehf. tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

24.4.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 121/6


ARREST VAN HET HOF

van 27 januari 2014

in zaak E-1/13

Míla ehf. tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

(Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Leasingovereenkomst — Niet-inleiden van de formele onderzoeksprocedure — Ontvankelijkheid — Rechtmatig belang — Status van belanghebbende — Twijfel of ernstige moeilijkheden — Beginsel van de investeerder handelend in een markteconomie — Aanbestedingsprocedure)

(2014/C 121/06)

In zaak E-1/13, Míla ehf. tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA — VERZOEK tot nietigverklaring van Besluit nr. 410/12/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 21 november 2012 inzake vermeende staatssteun via de gesubsidieerde leasing van optische vezels die voorheen namens de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie („NAVO”) werden geëxploiteerd, heeft het Hof, samengesteld als volgt: Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen (rechter-rapporteur) en Páll Hreinsson, rechters, op 27 januari 2014 een arrest gewezen, waarvan het dictum als volgt luidt:

Het Hof:

1.

Verklaart nietig Besluit nr. 410/12/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 21 november 2012 inzake vermeende staatssteun via de gesubsidieerde leasing van optische vezels die voorheen namens de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie („NAVO”) werden geëxploiteerd.

2.

Verwijst de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA in de kosten van de procedure.